Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | cyngor a democratiaeth | swyddi a gyrfaoedd

Swyddi a gyrfaoedd

Swyddi a Gyrfaoedd Thema

Mae'r cyngor yn hysbysebu pob un o'i swyddi gwag presennol ar ei wefan. Yma, mae modd i chi weld a lawrlwytho ein hysbysebion diweddaraf am swyddi gwag, gan gynnwys swydd-ddisgrifiadau, manylion am unigolion a ffurflenni cais.

Mae'r Swyddi Dysgu a Swyddi Cymorth Addysg wedi'u rhestru ar wahân i swyddi eraill y cyngor.

Gwybodaeth bellach

Adnoddau Dynol Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Ffôn: (01492) 576129
E-bost: swyddi@conwy.gov.uk

Os oes gennych nam clywed neu siarad gallwch gysylltu â ni trwy ddeialu 18001 cyn 01492 576124. Bydd gweithredwr BT yn bod yn gyfryngwr, yn cyfnewid yr alwad rhwng ein swyddog â chi. Does dim cost ychwanegol am y gwasanaeth hwn.
Mwy yn yr adran hon


Sialc
Swyddi mewn addysg

Swyddi dysgu a chymorth addysg yn Adran Addysg Cyngor Bwrdeistref Conwy.


HoS-IT-thm
Prif Swyddog Addysg (Pennaeth Addysg)

Rydym ni’n awyddus i recriwtio Prif Swyddog Addysg (Pennaeth Addysg) newydd i ymuno â'n huwch dîm ar adeg cyffrous o drawsnewid ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Y raddfa a'r cyflog presennol ar gyfer y swydd hon yw CO4: £67,054 - £73,867 y flwyddyn.


4 poeple working together
Gweithio i Gonwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw'r cyflogwyr mwyaf yn y sir. Mae'n cyflogi dros 5000 o weithwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang o swyddi ac yn darparu gwasanaethau mewn sir sydd â rhyw 115,000 o drigolion. Mae'r dudalen hon yn cynnwys cysylltiadau i wybodaeth ynglŷn â sut brofiad yw gweithio i Gonwy. a gwybodaeth am fanteision staff.


Pobl ifanc
Lleoliadau Profiad Gwaith

Mae’r Awdurdod yn cynnig ystod eang o leoliadau gwaith di-dâl drwy gydol y flwyddyn yn ein holl Wasanaethau. Mae’r cyfleoedd hyn ar gael i rai o bob oedran sy’n chwilio am brofiad gwaith.
Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 24/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig