Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

Cyfnewid Gwyboadeth Plant Conwy

 

Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Rydym yn gweithio’n agos efo plant a phobl ifanc, eu rhieni, perthnasau a gofalwyr eraill, a gyda sefydliadau eraill i ganfod y ffordd orau o ddatrys problemau.

Mae ein Gwasanaeth i Blant a Theuluoedd yn rhan o’r Adran Gwasanathau Cymdeithasol, a gallwn ddarparu neu drefnu gwasanaethau sy’n:

  • cefnogi plant a phobl ifanc sydd mewn angen a’u teuluoedd 
  • cwnsela a rhoi cyngor fel bo modd ymdopi â phroblemau sy’n codi o ddydd i ddydd.

Ein nod yw cadw teuluoedd gyda’i gilydd lle bynnag fo hynny’n bosibl.

Rydym yn gweithio’n agos efo plant a phobl ifanc, eu rhieni, perthnasau a gofalwyr eraill, a gyda sefydliadau eraill i ganfod y ffordd orau o ddatrys problemau. Wrth wneud hyn, byddwn bob amser yn ystyried cefndir crefyddol, diwylliannol, a chymdeithasol y plentyn a’r teulu dan sylw.  

Os ymddengys bod plentyn mewn perygl neu bod risg ei fod yn cael ei gam-drin, mae’n ddyletswydd arnom i ymchwilio i hyn ac i’w ddiogelu, a sicrhau lles y plentyn hwnnw. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, byddwn bob amser yn cydweithio â’r awdurdod iechyd, yr heddlu, ysgolion a’r gwasanaeth prawf.  

Gall sefyllfaoedd godi lle na all plant fyw gartref efo’u teuluoedd mwyach, na gyda pherthnasau eraill neu gyfeillion. Yn yr achosion hyn, rydym yn ceisio canfod lle i’r plentyn gyda gofalwyr maeth, neu efallai mewn cartref plant am gyfnod byr.

Rydym hefyd yn recriwtio gofalwyr i fabwysiadu plant ac yn lleoli plant yn barhaol efo nhw.


Tudalennau yn yr adran hon

*Logo Llywodraeth Cymru
Ymgyrch Recriwtio ar gyfer Panel Dinasyddion y Gwasanaethau Cymdeithasol 18/09/2013

Mae ymgyrch recriwtio wedi dechrau ar gyfer Panel Dinasyddion Gwasanaethau Cymdeithasol newydd, sy'n cynnwys oedolion, pobl ifanc a phlant sy'n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol, sy'n ofalwyr neu sydd â diddordeb mewn gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru ac yn gallu gweithio ar lefel strategol.
Mwy yn yr adran hon

maethu
Mabwysiadu ac Maethu

Mae mabwysiadu yn ffordd o roi teuluoedd newydd i blant os nad yw eu rhieni gwaed yn gallu gofalu amdanynt.
Mae plant 'dan ofal' fel arfer yn byw gyda gofalwyr maeth. Mae ymchwil a'n profiad wedi dangos i ni mai'r lle gorau i'r rhan fwyaf o'r plant hyn gael gofal yw mewn teulu maeth.


Y gynhadledd diogelu plentyn
Diogelu plant

Nod diogelu plant yw cadw plant yn ddiogel rhag niwed ac esgeulustod.


*taflen
Tîm plant gydag anableddau

Mae cefnogaeth arbenigol ar gael i blant gydag anableddau a'u teuluoedd.


Cefnogaeth i deuluoedd

Mae'r tudalennau yn yr adran hon yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y dimau sy'n gweithio yn yr Uned Plant a Theuluoedd, gan gynnwys y gwasanaethau cefnogi mewnol.


bwten gwybodaeth
Cyngor a gwybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc a teuleodd (Gwasanathau Cymdeithasol)

Hefyd, mae’r adain hon yn cynnwys manylion ffynonellau gwybodaeth a chefnogaeth eraill, gan gynnwys llinellau cymorth a sefydliadau gwirfoddol.


Blwch ffôn coch
Manylion cyswllt - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Ffon: 01492 575 111
Ffacs: 01492 575 348
Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau swyddfa: 01492 515 777


Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf filePwy all yr uned plant a theuluoedd helpu?
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 151k

Dolennau'r WePa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig