Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | cyngor a democratiaeth | adrannau'r cyngor | gwasanaethau rheoleiddio a thai | rheoli datblygu | gweld ceisiadau a penderfyniadau cynllunio a rhoi sylwadau arnynt

Gweld ceisiadau a penderfyniadau cynllunio a rhoi sylwadau arnynt

Fflurflenni

Yn yr adran hon byddwch yn canfod gwybodaeth a chanllawiau ar archwilio a gwneud sylwadau at geisiadau cynllunio.

Gweld /Archwilio Ceisiadau Cynllunio

Gallwch archwilio cais cynllunio a'r dogfennau atodol ar-lein. Cliciwch ar y ddolen hon Chwilio yn ôl cais.

Mae gan bob cais cynllunio gyfeirif. Mae'r rhif yma i'w weld ar hysbysiad y safle ac ar hysbysiad y cymdogion. Dewch â'r rhif yma efo chi os ydych chi'n ei wybod gan y bydd hi'n haws canfod yr wybodaeth sydd ei angen arnoch chi. Efallai y bydd ffi am gopïo gwybodaeth o'r ffeiliau.

Gweld Rhestr o Geisiadau Cynllunio a Phenderfyniadau

Gallwch hefyd weld a lawrlwytho rhestr o geisiadau cynllunio a dderbynnir yn wythnosol a rhestr o'r penderfyniadau a wneir pob pythefnos  drwy glicio ar y dolenni yma  Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio | Rhestr bob pythefnos o benderfyniadau cynllunio

Os hoffech chi weld cofrestr statudol o benderfyniadau bydd yn rhaid i chi fynd. Gwelwch y cyfeiriad isod.

Gwneud sylw ar Gais Cynllunio

Mae sawl ffordd y gallwch chi wneud sylw ar gais cynllunio, i wybod mwy cliciwch ar y ddolen ganlynol Sut ydw i'n cyflwyno sylwadau am gais cynllunio.

Cysylltwch â ni

Rheoli Datblygu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8AR

Ffôn: 01492 575471 / 575121
Ffacs: 01492 512637
E-bost : gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Oriau'r Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener: 8.45am-4.45pm 
Mwy yn yr adran hon

Porydd Cynllunio
Porydd Cynllunio

Mae’r Gwasanaethau Cynllunio wedi lansio system newydd ar-lein o’r enw’r Porydd Cynllunio. Gallwch ei ddefnyddio i chwilio am, edrych ar a rhoi sylwadau am geisiadau cynllunio yr ydym wedi’u cael.


Calendr
Rhestr wythnosol o geisiadau Cynllunio

Gallwch weld yr holl geisiadau a gofrestrir bob wythnos.


Calendr
Penderfyniadau Cynllunio a roddwyd ers 02/07/2007

Gweld yr holl benderfyniadau sydd wedi eu gwneud bob pythefnos.


Dogfennau y cynllun lleol
Sut ydw i'n cyflwyno sylwadau am gais cynllunio?

Gall unrhyw un wrthwynebu, cefnogi neu roi sylwadau am gais cynllunio.


Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf filePorydd Cynllunio - Cwestiynau a ofynnir yn aml
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 72k

acrobat/pdf fileCael dweud eich dweud am gais cynllunio cyn i ni wneud penderfyniad
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 75k

Gweler Hefyd

Dolennau'r WePa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 09/12/2016
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig