Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 

Canolfan Hamdden John Bright

Canolfan Hamdden John Bright

Maesdu Road, Llandudno, Conwy. LL30 1LF

Dolenni cyflym: Archebion hamdden ar-lein

Oriau Swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

Tymor yr YsgolAmserGwyliau YsgolAmser
Dydd Llun17:00 - 22:00Dydd Llun10:00 - 22:00
Dydd Mawrth17:00 - 22:00Dydd Mawrth10:00 - 22:00
Dydd Mercher17:00 - 22:00Dydd Mercher10:00 - 22:00
Dydd Iau17:00 - 22:00Dydd Iau10:00 - 22:00
Dydd Gwener17:00 - 22:00Dydd Gwener10:00 - 22:00
Dydd Sadwrn10:00 - 17:00Dydd Sadwrn10:00 - 17:00
Dydd SulYn Ddarostyngedig
i Archebu
Dydd SulYn Ddarostyngedig
i Archebu

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 01492 577930
Gwasanaeth Text Relay BT: 18001 01492 577930
E-bost:hamdden.jbright.leisure@conwy.gov.uk

I gael hyd i'r dudalen hon am y ganolfan hamdden yn hawdd yn y dyfodol, teipiwch y cyfeiriad yma i'ch bar cyfeiriad www.conwy.gov.uk/hamddenjohnbright.

I gael rhestr URL cyflym pob canolfan hamdden, cliciwch yma.

Newyddion Diweddaraf:
Mwy yn yr adran hon

Logo Ffit Conwy
Cyfleusterau Canolfan Hamdden John Bright

Yn yr adran hon cewch wybodaeth ynghylch ein cyfleusterau a thaliadau presennol yn cynnwys ein Prif Neuadd, Maes Synthetig, Cyrtiau Sboncen, Ystafell Gyfarfod, Aelodaeth Ffit Conwy a mwy!


dosbarth ymarfer corff
Gweithgareddau, Clybiau a Dosbarthiadau Ffitrwydd Canolfan Hamdden John Bright

Rydym yn cynnig ystod eang o Ddosbarthiadau Ffitrwydd sy'n addas ar gyfer pobl o bob gallu. Os ydych chi'n dechrau ac eisiau mynd ar gyflymder cyson heb wthio gormod ar eich hun neu os ydych angen ychydig mwy o sialens, yna mae gennym ni'r dosbarthiadau i siwtio eich holl anghenion.


Leisure bookings online screenshot
Archebion hamdden ar-lein

Gall aelodau Ffit Conwy sydd wedi talu ymlaen llaw archebu’r gweithgareddau canlynol ar-lein: dosbarthiadau ymarfer; sesiynau ystafell ffitrwydd; tennis bwrdd; wal ddringo.


Gweler Hefyd

  • Prisiau Aelodaeth Ffit Conwy 17/01/2011

    Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnwys mynediad i 5 Ystafell Ffitrwydd, 4 Pwll Nofio, dros 100 o Ddosbarthiadau Aerobeg a 10 canolfan hamdden am cyn lleied â £31.40 y mis! Gweler yr adran hon i gael rhagor o wybodaeth.

  • Tîm Datblygu Hamdden 05/08/2010

    Mae Ffyrdd o Fyw Egnïol a Chreadigol yn cyflogi swyddogion chwaraeon penodol a chyffredinol. Gweler yr adran hon i gael rhagor o wybodaeth.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 09/12/2016
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig