Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych
Ymgynghoriad cynllun lles drafft

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (BGC) yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella lles eu siroedd.  Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y bwrdd iechyd lleol, yr heddlu, y gwasanaeth tân, y ddau awdurdod lleol, y sector gwirfoddol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae BGC Conwy a Sir Ddinbych wedi llunio cynllun lles lleol drafft sy’n nodi’r heriau mwyaf sy’n wynebu ein cymunedau ac yn ôl y Bwrdd mae modd gwella’r heriau hyn drwy gydweithio.

Mae llawer o waith wedi’i wneud yn barod i gyrraedd y pwynt hwn, ond cychwyn y daith yn unig yw hwn i’r BGC. Mae’r cynllun hwn yn amlinelliad o’r hyn yr hoffem ei gyflawni, ond mae mwy o waith i’w wneud i ddatblygu ein rhaglen waith, ac mae croeso i’ch mewnbwn fel rhan o’n sgwrs barhaus gyda’n cymunedau.
Os hoffech chi leisio eich barn ar y cynllun lles drafft, dywedwch wrthym beth yw eich barn am y cynllun drwy ateb y cwestiynau canlynol. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cau ar 22 Ionawr 2018.

Lawr lwythwch y cynllun lles draft yma
Q1 Ydych chi’n cytuno â’r blaenoriaethau lles yr ydym yn ceisio eu cyflawni?
 
 
 
Q2
Q3 Ar ba flaenoriaethau y dylem ni ganolbwyntio i ddechrau?
 
 
 
 
Q4
Q5
Q6
Q7

Holiadur cydraddoldeb

Er mwyn monitro effeithiolrwydd ein gweithgaredd ymgysylltu ac i sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu mewn modd sy’n deg i bawb a heb unrhyw ragfarn, byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad drwy ddarparu’r wybodaeth a nodwyd isod yn gwbl wirfoddol.

Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol a di-enw, a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro ystadegol yn unig. Mae’r wybodaeth yn cael ei gwahanu oddi wrth unrhyw ohebiaeth a dderbyniwyd gennych chi.
Q8 Ydych chi am ateb y cwestiynau am gydraddoldeb?
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q9 Grŵp oedran
 
 
 
 
 
 
Q10 Rhyw
 
 
Q11 Hunaniaeth rywiol
A ydych yn ystyried eich hun yn drawsrywiol?
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q12 Hunaniaeth wladol
 
 
 
 
 
 
 
Q13 Grŵp ethnig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q14 Iaith ddewisol (siarad)
 
 
 
 
 
 
 
Q15 Iaith ddewisol (ysgrifennu):
 
 
 
 
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q16 Anabledd
A oes gennych gyflwr corfforol neu iechyd meddwl neu nam arall sydd wedi para, neu sy’n debygol o bara am o leiaf 12 mis, neu sydd o natur sy’n datblygu
 
 
Q16a Os 'ydw', rhowch fwy o fanylion
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q17 Crefydd
 
 
 
 
 
 
 
Q18 Gogwydd rhywiol
Nodwch pa derm a fyddai’n disgrifio eich gogwydd rhywiol orau
 
 
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q19 Dyletswyddau gofalu:
A ydych chi’n gofalu am neu’n rhoi cymorth neu gefnogaeth i aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill o achos:

● afiechyd/anabledd corfforol neu feddyliol tymor hir; neu

● problemau sy’n ymwneud â henaint
 
 
Q19a Os 'ydw', nodwch tua faint o oriau yr wythnos y mae hyn yn ei gymryd
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Q20 Statws priodasol
 
 
 
 
 
 
 
 

Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni

Cliciwch ar y symbol ticio i gyflwyno'ch ymateb
 
   
  Clirio atebion o'r dudalen yma