Arolwg Gwasanaeth Profedigaeth Conwy

Rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth proffesiynol, gofalgar ac o safon uchel i bob un o’n cwsmeriaid. I’n helpu i sicrhau fod ein gwasanaeth yn bodloni anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi’r holiadur byr hwn. Byddwn yn ymdrin â’r wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ei defnyddio i’n helpu i nodi meysydd i’w gwella o fewn y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

 
  O ran trefnu’r gwasanaeth, sut fyddech chi’n sgorio’r canlynol?
  Gwael   Cyfartaledd   Da   Ardderchog  
  Argaeledd amseroedd gwasanaeth        
  Gwybodaeth gan staff Conwy        
  Cyflwyniad plot y bedd (os defnyddiwyd y gwasanaeth claddu)        
  Y gwasanaeth cyffredinol a ddarparwyd gan staff Conwy        
 
  Sut fyddech chi’n sgorio’r cyfleusterau canlynol yn ein mynwentydd a’r amlosga?
  Gwael   Cyfartaledd   Da   Ardderchog   Amherthnasol  
  Gwasanaeth torri gwair o amgylch y beddi (claddedigaethau’n unig)          
  Maes parcio’r amlosgfa          
  Cyflwr ffyrdd a llwybrau mynediad          
  Gwaith cynnal a chadw gwelyau llwyni a blodau          
  Argaeledd gorsafoedd dŵr          
  Argaeledd biniau gwastraff          
  Capeli          
  Toiledau, pan fo rhai ar gael          
 
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software