Sandy Cove – Asesiad Cymdogaeth

Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn cael ei phrosesu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae’n angenrheidiol i gasglu gwybodaeth er mwyn ystyried cyfleoedd adfywio priodol, yn benodol yn ardal Sandy Cove ym Mae Cinmel.

Cliciwch yma i weld ein rhybudd preifatrwydd Ymgysylltu Gwelliant a Datblygiad Corfforaethol
Os hoffech chi ragor o wybodaeth am yr arolwg, yna cysylltwch a Ivor Jones 01492 574192 / ivor.jones@conwy.gov.uk  neu Esyllt Hughes 01492 574622 / esyllt.hughes@conwy.gov.uk
  A ydych chi’n byw yn Sandy Cove ar hyn o bryd?
  Ers faint ydych chi wedi byw yn eich cyfeiriad presennol?
  Gan gynnwys eich cyfeiriad presennol, pa mor hir ydych wedi byw yn Sandy Cove?
  Ydych chi:
  Ydy eich eiddo
 
  Ym mha fath o eiddo ydych chi’n byw?
  Sawl ystafell wely sydd gennych chi?
  Ydi math, maint a lleoliad eich cartref yn bodloni anghenion eich cartref yn gyffredinol?
  Ydi   Nac ydi   Ddim yn gwybod  
  Math      

  Maint      

  Lleoliad      
 
  Yn eich barn chi, beth yw cyflwr presennol eich cartref (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
  Beth yw’r prif ddull o gynhesu eich cartref (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
  Yn eich eiddo, a oes gennych chi:
 
  Ydych chi’n bwriadu symud tŷ yn y 12 mis nesaf?
 

Ynglŷn â’ch ardal leol

  Ydych chi’n meddwl bod rhai o’r canlynol yn broblem yn Sandy Cove?
  Problem Fawr   Problem Fach   Dim Problem  
  Cyflwr tai lleol      

  Ymddangosiad siopau lleol      

  Tai gwag      

  Cyflwr y ffyrdd      

  Cyflwr y palmentydd      

  Ymddangosiad gerddi blaen      

  Ymddangosiad mannau agored      

  Argaeledd cyfleusterau cymunedol      

  Golau stryd      

  Parcio ar y stryd      

  Glanhau strydoedd      

  Casglu gwastraff      

  Camddefnyddio cyffuriau      

  Camddefnyddio alcohol      

  Fandaliaeth      

  Graffiti      

  Sbwriel      

  Sŵn      

  Cŵn a baw ci      

  Lefelau traffig      

  Goryrru      

  Diweithdra      

  Trosedd, dwyn, a bwrgleriaeth      
 
  Ydych chi’n hoffi byw yn Sandy Cove?
 
 

Ynglŷn â’ch aelwyd

  Faint o bobl sy’n byw yn eich aelwyd fel arfer sydd: (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
  Dim   1   2   3   4+  
  0 – 3 oed          

  4 – 11 oed          

  12 – 15 oed          

  16 – 59 oed          

  60 – 74 oed          

  Dros 75 oed          
  Gan gynnwys eich hun, faint o bobl sy’n byw yn eich aelwyd fel arfer sydd: (nodwch nifer y bobl)
  Dim   1   2   3   4+  
  Mewn gwaith llawn amser          

  Mewn gwaith rhan-amser          

  Yn hunangyflogedig          

  Wedi ymddeol          

  Ddim yn gweithio am dâl – yn hawlio budd-daliadau          

  Ddim yn gweithio am dâl – ddim yn hawlio budd-daliadau          

  Mewn addysg/hyfforddiant llawn neu ran-amser          
  Oes unrhyw un yn eich aelwyd yn derbyn rhai o’r canlynol?
  Oes un neu fwy o bobl sydd yn byw yn rheolaidd yn eich aelwyd wedi cofrestru’n anabl?
  Sawl cerbyd sydd yn eich aelwyd?
  Hunaniaeth wladol
 
  Grŵp ethnig
 
  Beth yw cyfanswm INCWM BLYNYDDOL eich teulu? Hynny yw, incwm o bob ffynhonnell gan gynnwys budd-daliadau, cyn treth. Bydd hyn yn ein helpu i amcangyfrif pwy yn Sandy Cove sydd yn gallu fforddio talu am dai (caiff y manylion hyn eu cadw’n gwbl gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhoi i unrhyw un arall). DOES DIM RHAID I CHI ATEB Y CWESTIWN YMA.
  Ydych chi’n teimlo gallwch chi fforddio prynu tŷ yn yr ardal leol?
 
  Os ydych yn berchen eich cartref, faint wnaethoch ei fenthyca yn wreiddiol i brynu’r tŷ hwn?

Diolch i chi am dreulio’r amser yn llenwi’r arolwg hwn. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am yr arolwg, yna cysylltwch a Ivor Jones 01492 574192 / ivor.jones@conwy.gov.uk neu Esyllt Hughes 01492 574622 / esyllt.hughes@conwy.gov.uk

Cliciwch y botwm ANFON / SUBMIT i orffen.
Mae'r arolwg hwn ar gyfer preswylwyr Sandy Cove yn unig. Caewch y ffenestr hon. Diolch am eich amser