Ffurflen Gofrestru Rhwydwaith Rhieni Conwy

Dan adran 11 Deddf Diogelu Data 1998, gallwch rŵan roi rhybudd i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol (SCE) nad ydych eisiau i’ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol naill ai yn barhaol neu hyd nes rhoddir gwybod yn wahanol. Mewn geiriau eraill, trwy roi rhybudd o’r fath i’r SCE dan adran 11, gallwch wneud eich dewis i gael eich eithrio o’r Gofrestr Agored yn un parhaol.

Sylwer: Os byddwch yn symud, bydd angen i chi eithrio yn eich cyfeiriad newydd, hyd yn oed os ydych wedi penderfynu eithrio’n barhaol yn eich cyfeiriad blaenorol. Bydd hyn yn sicrhau na fydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo.


Os hoffech chi ymuno â’r Rhwydwaith Rhieni, llenwch y ffurflen ar-lein isod. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cyn cofrestru, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01492 577850 neu e-bost: plant.children@conwy.gov.uk. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghonwy ddylai lenwi’r ffurflen hon.

Eich Manylion

Eich Enw Cyntaf

Eich Cyfenw

Eich Cyfeiriad E-bost (gwybodaeth sydd ei hangen: byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost)

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ, blwch post. enw cwmni etc.


Stryd

Ardal (opsiynol)

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Rhif Ffôn Symudol


Dim ond ar gyfer y pwrpas y rhoddwyd yr wybodaeth ar y ffurflen hon y bydd y Cyngor yn ei defnyddio. Ni fyddwn yn datgelu’r wybodaeth i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd, oni bai bod hynny’n ofynnol gan y gyfraith.

Anfon y Wybodaeth