Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Gostyngiadau Trethi Busnes (NNDR) Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu

Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu


Summary (optional)
Rhyddhad Ardrethi a Stryd Fawr ar gyfer Ardrethi Busnes o 01 Ebrill 2019
start content

Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu 2019-20
adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi y bydd rhyddhad o hyd at £2,500 yn cael ei ddarparu i eiddo manwerthu sydd wedi ei feddiannu a sy’n gymwys gyda gwerth ardrethol o £50,000 neu lai ym mlwyddyn ariannol 2019-20 - yn ddibynnol ar Gyfyngiadau Cymorth Gwladwriaethol. Mae’r rhyddhad hwn wedi ei anelu at fusnesau stryd fawr a manwerthwyr yng Nghymru, er enghraifft siopau, tafarndai, tai bwyta a chaffis a bydd yn cael ei roi yn awtomatig i safleoedd cymwys. Yn wahanol i Gynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr, cynllun blaenorol, nid yw cynllun 2019-20 wedi ei gyfyngu i safleoedd y stryd fawr ond bydd yn cynnwys yr holl eiddo sy’n cwrdd â'r meini prawf manwerthu ehangach.

Mae enghreifftiau o Safleoedd Cymwys fel a ganlyn:

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu nwyddau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

 • Siopau (fel siop flodau, siop fara, cigydd, groser, siop ffrwythau a llysiau, gemydd, siop bapur ysgrifennu, siop drwyddedig, siop bapur newydd, siop caledwedd, archfarchnad ac ati)
 • Optegydd
 • Fferyllfeydd
 • Swyddfeydd post
 • Siopau dodrefn neu ystafelloedd arddangos (fel siopau carpedi, gwydr dwbl)
 • Ystafelloedd arddangos ceir neu garafannau
 • Canolfannau gwerthu ceir ail law
 • Marchnadoedd
 • Gorsafoedd petrol
 • Canolfannau garddio
 • Orielau celf (lle mae modd prynu neu logi gwaith celf)

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu'r gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

 • Gwasanaethau trin gwallt a harddwch
 • Trwsio esgidiau/torri allweddi
 • Asiantaethau teithio
 • Swyddfeydd tocynnau, e.e. ar gyfer y theatr
 • Gwasanaethau sychlanhau
 • Golchdai
 • Trwsio cyfrifiaduron, setiau teledu neu gyfarpar domestig
 • Trefnwyr angladdau
 • Prosesu lluniau
 • Llogi DVD neu fideo
 • Llogi offer
 • Llogi ceir
 • Sinemâu
 • Swyddfeydd gwerthu a gosod tai

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu bwyd a/neu ddiod i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

 • Bwytai
 • Bwytai archebu o’r car
 • Siopau tecawê
 • Siopau brechdanau
 • Caffis
 • Siopau coffi
 • Tafarnau
 • Bariau gwin

Mae mathau penodol o eiddo NAD YDYNT yn cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer y Rhyddhad hwn, gweler Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu - Canllaw 2019-20 (PDF, 428Kb) sydd isod am fwy o fanylion. 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy