Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedu Tacsis Trwydded Gyrru Cerbyd Hacni, Caniatáu ac Adnewyddu

Trwydded Gyrru Cerbyd Hacni, Caniatáu ac Adnewyddu


Summary (optional)
Mae angen trwydded cyn i unrhyw un allu gyrru Cerbyd Hacni. Mae trwyddedau yn amodol ar brawf cymhwyster (oed, trwydded yrru, gwiriad cofnodion troseddol, asesiad meddygol ac ati).
start content

 

Sut i wneud cais

Rhaid i ymgeisydd fod wedi cynnal Trwydded Yrru Lawn am ddim llai na 12 mis ac mae'n rhaid ei fod wedi cynnal trwydded o'r fath ar adeg ei gais. Yn ogystal, cyn y gall y Cyngor roi Trwydded, mae'n rhaid iddynt fod yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol.

Ffioedd o 1 Mai 2019 ymlaen

Math Caniatáu
Caniatáu (trwydded tair blynedd) +GDG/DVLA £433.00
Adnewyddu (trwydded tair blynedd  £297.00
Ail-sefyll Prawf Gwybodaeth Cerbyd Hacni  £30.00
Gwiriad DVLA (bob 3 blynedd ar ôl ei ganiatáu) £10.00
GDG - CRB yn flaenorol (bob 3 blynedd ar ôl caniatáu) £48.00
Tystysgrif Feddygol Dosbarth 2 (bob 5 mlynedd ar ôl caniatáu nes cyrraedd 65 oed ac yna bob blwyddyn wedi hynny)  Cost wedi’i benderfynu gan   Ymarferydd Meddygol 

 

  • Cwblhewch a llofnodwch ffurflen gais briodol.
  • Darparwch Drwydded Yrru Lawn y DVLA â cherdyn llun (a ddelir am o leiaf 12 mis) yn rhoi manylion eich cyfeiriad post llawn cyfredol.
  • Darparwch ffurflen gais GDG wedi’i llenwi a'i llofnodi. Bydd yn rhaid gofyn i’r Swyddfa Drwyddedu am y ffurflen hon yn uniongyrchol
  • Darparwch ffurflen adroddiad meddygol wedi'i chwblhau gan nodi eich addasrwydd i yrru cerbyd trwyddedig. Rhaid i'r adroddiad gael stamp Meddyg wedi’i ardystio arno.
  • Rhowch basbort gwreiddiol yr UE* fel tystiolaeth bod gennych hawl i weithio / byw yn yr UE / y DU am gyfnod amhenodol.
  • Llwyddo yn y prawf Gyrrwr Cerbyd Hacni (1awr)
  • Mynd i'r sesiwn ymwybyddiaeth o gamfanteisio'n rhywiol ar blant. (30 munud)

Dyddiadau cyrsiau i ddod ar Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant:

Dylech archebu ymlaen llaw

DiweddAmserLleoliad
Dydd Llun 17 Chwefror 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 16 Mawrth 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 13 Ebrill 2020  10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 12 Mai 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 16 Mehefin 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 20 Awst 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Medi 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 15th Hydref 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ


Mae gan y Cyngor yr hawl i ganiatáu neu wrthod y drwydded. Efallai y bydd rhai ceisiadau yn cael eu cyfeirio at Bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio Cyffredinol y Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o benderfyniad eu cais yn ysgrifenedig, o fewn 14 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Deddfwriaeth ac Amodau

Prosesu ac Amserlenni

Pan fydd yr holl waith papur wedi’i dderbyn gan yr ymgeisydd a’r asiantaethau allanol, a’r unigolyn wedi mynychu’r sesiwn ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a phasio’r Prawf Gwybodaeth Hurio Preifat, gall y drwydded gymryd hyd at 28 diwrnod i’w chynhyrchu.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Byddai'r ymgeisydd yn gallu apelio unrhyw benderfyniad trwy gyfrwng cwyn i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o gael gwybod am benderfyniad y Cyngor.

Manylion cyswllt:

  • Dros y Ffôn: 01492 576626

Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am i 12:30 pm a 1:30 pm i 4.00pm

  • Trwy'r post:
Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Ffurflenni Ychwanegol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy