Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedu Tacsis Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat, Caniatáu neu adnewyddu

Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat, Caniatáu neu adnewyddu


Summary (optional)
Mae angen trwydded cyn i unrhyw un allu gyrru Cerbyd Hurio Preifat. Mae trwyddedau’n amodol ar brawf cymhwyster (oed, trwydded yrru, gwiriad cofnodion troseddol, asesiad meddygol ac ati).
start content

 

Sut i wneud cais

Rhaid i ymgeisydd fod wedi dal Trwydded Yrru Lawn am ddim llai na 12 mis ac mae'n rhaid iddynt fod wedi dal trwydded o'r fath ar adeg eu cais. Yn ogystal, cyn y gall y Cyngor roi Trwydded, mae'n rhaid iddynt fod yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol.

Ffioedd o 1 Mai 2019 ymlaen

Math Caniatáu
Caniatáu (trwydded tair blynedd) +GDG/DVLA £358.00
Adnewyddu (trwydded tair blynedd) £246.00
Ail-sefyll prawf Gwybodaeth Hurio Preifat £23.00
Gwiriad y DVLA (bob 3 blynedd ar ôl ei ganiatáu) £10.00
DBS, CRB yn flaenorol (bob 3 blynedd ar ôl ei ganiatáu) £48.00
Tystysgrif Feddygol Dosbarth 2 (bob 5 mlynedd ar ôl caniatáu nes cyrraedd 65 oed ac yna bob blwyddyn wedi hynny.) Cost wedi’i benderfynu gan Ymarferydd Meddygol 

 

Cymhwysedd

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr:

  • Lenwi a llofnodi ffurflen gais briodol yn llawn.
  • Darparu Trwydded Yrru Lawn y DVLA â cherdyn llun (a ddelir am o leiaf 12 mis) yn rhoi manylion eich cyfeiriad post llawn cyfredol.
  • Darparu ffurflen gais GDG wedi’i llenwi a'i llofnodi. Bydd yn rhaid gofyn i’r Swyddfa Drwyddedu am y ffurflen hon yn uniongyrchol
  • Darparu ffurflen adroddiad meddygol a gwblhawyd gan nodi eich addasrwydd i yrru cerbyd trwyddedig.  Rhaid i'r adroddiad gael stamp Meddyg wedi’i ardystio arno.
  • Rhoi pasbort gwreiddiol yr UE* fel tystiolaeth bod gennych hawl i weithio / byw yn yr UE / y DU am gyfnod amhenodol.
  • Llwyddo yn y prawf Gyrrwr Hurio Preifat (1 Awr).
  • Mynd i'r sesiwn ymwybyddiaeth o gamfanteisio'n rhywiol ar blant (30 munud).

Dyddiadau cyrsiau i ddod ar Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant:

Dylech archebu ymlaen llaw

DiweddAmserLleoliad
Dydd Llun 17 Chwefror 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 16 Mawrth 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Llun 13 Ebrill 2020  10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 12 Mai 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ 
Dydd Mawrth 16 Mehefin 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 20 Awst 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Medi 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Iau 15th Hydref 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 10am Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn. LL29 7AZ


Mae gan y Cyngor yr hawl i ganiatáu neu wrthod y drwydded. Efallai y bydd rhai ceisiadau yn cael eu cyfeirio at Bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio Cyffredinol y Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o benderfyniad eu cais yn ysgrifenedig, o fewn 14 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Deddfwriaeth ac Amodau

Prosesu ac Amserlenni

Pan fydd yr holl waith papur wedi’i dderbyn gan yr ymgeisydd a’r asiantaethau allanol, a’r unigolyn wedi mynychu’r sesiwn ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a phasio’r Prawf Gwybodaeth Hurio Preifat, gall y drwydded gymryd hyd at 28 diwrnod i’w chynhyrchu.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Byddai'r ymgeisydd yn gallu apelio unrhyw benderfyniad trwy gyfrwng cwyn i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o gael gwybod am benderfyniad y Cyngor.

Manylion cyswllt:

Gallwch wneud eich cais

Yn bersonol:

Drwy apwyntiad: mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ


Drwy'r post:

Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ffurflenni Rhoi ac Adnewyddu Trwydded

Ffurflenni ychwanegol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy