Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedu Tacsis Trwydded Cerbyd Hurio Preifat Caniatáu/Trosglwyddo/Newid/Adnewyddu

Trwydded Cerbyd Hurio Preifat Caniatáu/Trosglwyddo/Newid/Adnewyddu


Summary (optional)
Cerbyd hurio preifat yw unrhyw gerbyd sy'n gallu cludo hyd at wyth o deithwyr a ddefnyddir ar gyfer cludo teithwyr am dâl / budd, naill ai wedi'i drefnu ymlaen llaw neu o dan gytundeb contract.
start content

Sut i wneud cais

 

Cyflwynwch y ffurflen gais berthnasol, gyda'r cerbyd sy’n cwrdd â'r Polisi Manyleb cerbydau. Mae'n rhaid cael yr yswiriant cywir a’i archwilio gan orsaf brofi awdurdodedig.

Ffioedd o 1 Mai 2019 ymlaen

Trwydded Cerbyd Hurio PreifatFfioedd
Caniatáu £294.00
Caniatáu adnewyddu £223.00
Newid Perchennog £93.00
Trosglwyddo Cerbyd Hurio Preifat £203.00
Amnewid Plât x1 £28.00
Plât Mewnol £18.00
Arwyddion Drws Newydd x1 £28.00
Arwyddion Drws Newydd x2 £45.00


Cymhwyster

Rhaid i bob cerbyd:

  • Gydymffurfio â’r Amodau Trwyddedu Hurio Preifat (PDF)
  • Dal yr yswiriant cywir a rhaid i’r dystysgrif gyd-fynd â’r cais.
  • Cydymffurfio â’r Polisi Amodau Eithriadol Cael ei archwilio gan Orsaf Brofi Cymeradwy y Cyngor, ar gyfer yr hyn a elwir yn Dystysgrif Cydymffurfiad Prawf
  • Darparu copi gwreiddiol o dystysgrif V5 y Cerbyd/Cerbydau 

Cysylltwch â'r Swyddfa Drwyddedu os ydych yn ansicr a fyddai eich cerbyd yn cael ei drwyddedu. Mae gan y Cyngor yr hawl i ganiatáu neu wrthod y drwydded. Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o benderfyniad eu cais yn ysgrifenedig, o fewn 14 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Am gerbyd o fanyleb uwch na model safonol, gellir trefnu eithriad. Byddai cerbyd hurio uwchraddol yn cael ei eithrio rhag arddangos arwyddion drws a chael arwyddion blaen a chefn llai amlwg. Gweler Amodau Llogi Uwchraddol.

Bydd y prawf Tystysgrif o Gydymffurfio o safon MOT ynghyd â gwiriadau ychwanegol. Rhaid iddo gael ei wneud bob chwe mis, a gan fod y Cyngor wedi gwneud cais am eithriad gan y Weinyddiaeth Drafnidiaeth, nid oes angen i ddeilydd Trwydded Cerbyd Hacni a Thystysgrif o Gydymffurfio gael y cerbyd wedi’i brofi ar wahân ar gyfer MOT.

Dylai adroddiad y prawf gael ei gwblhau a'i lofnodi gan yr arolygydd /peiriannydd. Dylai hwn wedyn gael ei ddychwelyd i'r Swyddfa Drwyddedu.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Prosesu ac Amserlenni

Unwaith y bydd y ffi wedi'i thalu a’r holl ddogfennaeth gysylltiedig yn cael eu cyflwyno i bolisi, gellir cymryd hyd at 28 diwrnod i gyhoeddi'r drwydded.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Byddai'r ymgeisydd yn gallu apelio unrhyw benderfyniad trwy gyfrwng cwyn i'r Llys Ynadon o fewn 21 diwrnod o gael gwybod am benderfyniad y Cyngor.

Manylion cyswllt:

Gallwch wneud eich cais

Yn bersonol:

Drwy apwyntiad:
mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Drwy'r post:

Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 


end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy