Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfle i Reoli Marchnad Bae Colwyn


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach am anfon y gwaith o reoli’r farchnad yn allanol er mwyn darparu dull mwy modern o ddarparu’r farchnad
start content

cbmarket

Yn ddiweddar cafodd marchnad Bae Colwyn ganiatâd cynllunio am dair blynedd arall ar hyd Ffordd yr Orsaf rownd i Sea View Road yma yng nghanol Bae Colwyn yng Nghonwy, gogledd Cymru. Gan fod dyfodol y farchnad wedi’i sicrhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn chwilio am weithredwr masnachol profiadol sydd ag ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau ardderchog sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sydd â gwybodaeth ymarferol dda o ddeddfwriaeth statudol perthnasol.

Cynhelir marchnad Bae Colwyn ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn ar hyn o bryd drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys ystod eang o nwyddau o ansawdd, gwerth am arian a lle i gwrdd er mwyn rhyngweithio’n gymdeithasol rhwng pob aelod o’r gymuned. Serch hynny, wrth edrych tua’r dyfodol mae gan y farchnad ganiatâd i gael ei chynnal saith diwrnod yr wythnos gydol y flwyddyn, yn dibynnu ar gynllun y rheolwyr ar gyfer y dyfodol. Mae cysylltiadau cryf rhwng ein stondinau marchnad presennol a siopwyr lleol, busnesau bach, busnesau newydd a gwyliau, serch hynny mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach am anfon y gwaith o reoli’r farchnad yn allanol er mwyn darparu dull mwy modern o ddarparu’r farchnad.

Y dyhead yw y bydd rheolwyr marchnad Bae Colwyn yn darparu’r gwasanaeth gorau gan ddarparu dulliau arloesol o ddatblygu, tyfu a gweithredu marchnadoedd cyffredinol ochr yn ochr â gweithgareddau a digwyddiadau masnachu ar y stryd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn chwilio am: weithwyr proffesiynol angerddol, hyderus sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog er mwyn trafod yn rheolaidd gyda masnachwyr, aelodau etholedig, budd-ddeiliaid ac awdurdodau eraill yn ogystal â chyrff rheoleiddio ac adrannau gwahanol. Uchelgais pwysig y rheolwyr newydd fydd manteisio ar y cyfleoedd masnachol a thyfu incwm y farchnad, tra’n cydbwyso cyfrifoldebau statudol i reoli cydymffurfiaeth y masnachwyr.

Mae’r farchnad mewn lleoliad perffaith, dau funud ar droed o orsaf reilffordd Bae Colwyn ac yn agos iawn at wibffordd yr A55 gan olygu mynediad hawdd i breswylwyr ac ymwelwyr lleol. Mae’r farchnad hefyd ar y prif lwybr bysiau trwy Fae Colwyn gan gysylltu gorllewin i ddwyrain Conwy, gan helpu i wneud y farchnad yn hygyrch i bob aelod o’r gymuned.

Byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd ag achos busnes a datganiad ategol sydd yn dangos y sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd ganddynt i allu bodloni dyheadau uchel yr awdurdod a’r gymuned leol.

 

Cyfrifoldebau allweddol:

  • Cyfrifoldeb dros reoli’r farchnad o ddydd i ddydd.
  • Gweithio gyda’r adrannau ac asiantaethau perthnasol i sicrhau y cedwir at yr holl arferion a pholisïau iechyd a diogelwch a rheoleiddio.
  • Datblygu a goruchwylio ymgyrchoedd hyrwyddo’r safle i helpu i greu incwm a thyfu maint, cynaliadwyedd y farchnad a’r hyn a gaiff ei gynnig.
  • Cyfathrebu gydag ystod eang o fudd-ddeiliaid. Mae hyn yn cynnwys y Cyngor fel tirfeddianwyr, budd-ddeiliaid, swyddogion etholedig, masnachwyr, eu staff a’r cyhoedd.
  • Hyrwyddo syniadau a ffyrdd newydd o feddwl a gweithredu ar draws y farchnad.
  • Rheoli ciw, casglu a bancio ffioedd ac ymgysylltu â chwsmeriaid..

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr 2020 ac fe gynhelir y cyfweliadau ym mis Chwefror/Mawrth 2020.

 

ADylid anfon ceisiadau ar e-bost i:

Colin James-Davies
Swyddog Datblygu Prosiect Strategaeth Twf
E-bost: colin.james-davies@conwy.gov.uk
Rhif Ffôn: 01492 574 635
Ffôn Symudol: 07935 074 418

Dylid anfon ceisiadau yn y post i:

AT SYLW: Colin James-Davies
Gwasanaethau Datblygu Cymunedol
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy