Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Bywyd y Bae Cynigion Canol Tref Bae Colwyn 2020 fideo

Cynigion Canol Tref Bae Colwyn 2020 fideo


Summary (optional)
Rhowch eich barn am gynlluniau ar gyfer canol tref Bae Colwyn
start content

Nodweddion a buddion allweddol

Mae’r cynigion yn cynnwys Ffordd Abergele, Ffordd Penrhyn, Rhodfa'r Tywysog a chyn safle Neuadd y Farchnad, Victoria Avenue, Ffordd yr Orsaf, Sea View Road ac Ivy Street.

Gwell Strydoedd 

Bydd palmentydd, meinciau, goleuadau stryd, biniau a mannau plannu coed a phlanhigion o safon yn darparu amgylchedd braf. Bydd mwy o le i gerddwyr a chaffis ar y stryd, gyda phalmentydd lletach, wedi'u diogelu, sy’n bwysicach fyth yn ystod y cyfnod hwn o gadw pellter cymdeithasol.

Mannau cymdeithasol 

Bydd gwelliannau ar gornel tir Eglwys Sant Paul a Sgwâr yr Orsaf, gyda mannau eistedd, celf gyhoeddus a phlanhigion, yn creu sgwariau tref cymdeithasol lle gall pobl dreulio’u hamser hamdden yn braf. Bydd y gwelliannau i Sgwâr yr Orsaf yn gwneud hwn yn fan cyrraedd deniadol.

Beicio a cherdded 

Bydd llwybrau mwy amlwg o fewn canol y dref, yn cysylltu â glan y môra’r promenâd, yn arwain at amgylchedd brafiach i feicio ac i gerdded.

Mannau parcio 

Bydd maes parcio newydd ar hen safle Neuadd y Farchnad, gwelliannau i faes parcio Ivy Street a mwy o fannau parcio ar y stryd yn cynnig gwell mynediad a phrofiad i siopwyr sy’n aros am gyfnod byr neu am fwy o amser.

Traffig 

Bydd cyflwyno parth cyfyngiad cyflymder 20mya a gwasgaru traffig o amgylch y rhwydwaith ffyrdd yn lleihau effaith negyddol teithio mewn ceir ar ganol y dref. Bydd hyn yn ei wneud yn fan mwy diogel i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd a bydd mwy o fusnesau canol y dref yn weladwy i gwsmeriaid sy’n mynd heibio.

Er mwyn i chi allu dychmygu sut y bydd y cynigion yn edrych wrth i chi deithio ar hyd y strydoedd hyn, rydym wedi paratoi fideo ar ffurf animeiddiad byr i chi:

Disgrifiad o’r fideo mewn geiriau [PDF] 

Mapiau a chynlluniau [PDF]

Camau Nesaf

Y camau nesaf fydd:

  • Hydref – Rhagfyr 2020: Adolygu eich adborth a’i ymgorffori yn natblygiad y prosiect drwodd i fanylion y dyluniad a'r prisiadau.
  • Ionawr – Mai 2021: Sicrhau cyllid i adeiladu’r prosiect (Llywodraeth Cymrua Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy).
  • Mai – Awst 2021: Penodi contractwr i gyflawni’r gwaith adeiladu.
  • Medi 2021 – Cychwyn adeiladu (amserlen ddisgwyliedig o 6 mis).
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy