Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cronfa Cadernid Economaidd Cronfa Cadernid Economaidd

Cronfa Cadernid Economaidd


Summary (optional)
start content

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig pecyn arall o gymorth ar gyfer busnesau drwy’r Gronfa Cadernid Economaidd. Bydd y Gronfa yn rhoi cefnogaeth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau ac i fusnesau perthnasol yn y gadwyn gyflenwi sydd wedi profi / a fydd yn parhau i brofi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i’r cyfyngiadau COVID-19 parhaus.

Bydd y grantiau’n helpu i dalu costau gweithredu busnesau (ond nid cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod 1 Mai - 30 Mehefin 2021 os yw’r cyfyngiadau sydd yn eu lle o ddechrau’r cyfnod hwn yn effeithio'n uniongyrchol arnynt.

BYDD Y CYNLLUN YN CAU AR 30/06/21 NEU CYN HYNNY OS YW'R GRONFA WEDI'I HYMRWYMO'N LLWYR

 

Caiff y Gronfa ei gweinyddu mewn dwy ran

  • dylai busnesau â throsiant o FWY NA £85,000 wneud cais yn uniongyrchol drwy Lywodraeth Cymru [insert link]
  • gall busnesau a throsiant o LAI NA £85,000 wneud cais yma

Dylai lefelau trosiant fod yn seiliedig ar fasnachu arferol yn y flwyddyn cyn y pandemig Covid-19 neu roi amcangyfrif os sefydlwyd y busnes ar ôl Mawrth 2020.

 

Pwy all wneud cais?   

  • Busnesau oedd yn masnachu cyn 4 Rhagfyr 2020
  • Mae’n rhaid i’r busnes fod yn brif ffynhonnell incwm i chi (>50%)
  • Dim ond un cais fesul busnes (os oes mwy nag un eiddo yn perthyn i un busnes dylid eu cyfuno yn un cais sengl)
  • Os ydych wedi derbyn cyllid yn ystod y 12 mis diwethaf sydd yn fwy na 100% o’ch trosiant ym mlwyddyn ariannol 2019, ni ddylech wneud cais am  arian o’r gronfa hon.

 

Os yw trosiant eich busnes yn llai na 85K a bod un o’r canlynol yn berthnasol iddo:

a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

Ac  

Wedi profi gostyngiad mewn trosiant o 60% neu fwy ym mis Mai a mis Mehefin 2021 o gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019.

 

b) Ddim wedi gallu agor eich ddrysau rhwng 1 Mai 2021 ac 17 Mai 2021

Ac  

Wedi profi gostyngiad mewn trosiant o 60% neu fwy ym mis Mai a mis Mehefin 2021 o gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019.

 

c) Lleoliad sy'n darparu yn gyfan gwbl ar gyfer priodasau a digwyddiadau gyda chyfyngiad capasiti rheoleiddiol o 30 gwestai (ond sy’n gallu dal llawer mwy dan amgylchiadau arferol.

Ac  

Wedi profi gostyngiad mewn trosiant o 60% neu fwy ym mis Mai a mis Mehefin 2021 o gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019.

 

d) Busnes cadwyn gyflenwi sy’n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiannau drwy fusnesau sy'n dod o dan gategorïau a), b) a/neu c).

Ac  

Wedi profi gostyngiad mewn trosiant o 60% neu fwy ym mis Mai a mis Mehefin 2021 o gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019.

 

Gellir gweld y meini prawf cymhwysedd llawn yn y ddogfen ganllaw (PDF)

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at business@conwy.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd - Grantiau Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru - Gweinyddir gan Awdurdodau Lleol

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy