Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19


Summary (optional)
Cefnogaeth i weithiwyr gofal sy’n gorfod aros gartref oherwydd COVID-19, neu amheuaeth ohono, neu oherwydd bod angen iddynt hunan-ynysu.
start content

Pwrpas yr Adroddiad

Cyflwynwyd y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i gyflogwyr dalu cyflogau llawn i weithwyr cymwys os nad oes modd iddynt weithio oherwydd COVID-19.

Mae’r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol wedi cael ei ymestyn am 9 mis i’r flwyddyn ariannol newydd, a bydd yn weithredol tan 31 Awst 2022. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dyrannu’r taliad ar ran Llywodraeth Cymru i alluogi i Gyflogwyr hawlio'r ychwanegiad/taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr cymwys.

Am ragor o wybodaeth am y Cynllun a phwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad, darllenwch y Canllaw, neu anfonwch e-bost i contractsteam@conwy.gov.uk

Pwy all ymgeisio?

Mae’r Cynllun yn gymwys i:

  • gweithwyr cartref gofal cofrestredig (gan gynnwys cartrefi plant)
  • gweithwyr gwasanaethau gofal cartref
  • gweithwyr cefnogi mewn llety mewn argyfwng/dros dro
  • gweithwyr cefnogi mewn tai â chymorth
  • gweithwyr cefnogi o gynlluniau tai â chymorth sy’n darparu cefnogaeth yn ôl yr angen yng nghartrefi pobl
  • gweithwyr gofal asiantaeth neu nyrsys asiantaeth (pan eu harchebir gan gartref gofal cofrestredig neu wasanaeth gofal preswyl)
  • Staff banc neu staff wrth gefn sydd wedi cael eu cyflogi i ymgymryd â chyfres o shifftiau
  • Staff dan gontract sy’n darparu mewnbwn dyddiol i gartrefi gofal gyda chyswllt sylweddol gyda phreswylwyr (staff arlwyo er enghraifft)
  • Cymhorthydd Personol a gyflogir drwy Daliadau Uniongyrchol
  • O 5 Mawrth 2021, bydd y Cynllun yn cael ei ymestyn i staff atodol sy’n gweithio mewn llety math ‘hostel’ â chymorth lle cydnabyddir bod staff domestig, arlwyo a diogelwch mewn cysylltiad agos a rheolaidd â phreswylwyr gan eu bod yn defnyddio ardaloedd cymunedol ac yn gweithredu trefniadau arlwyo.

Bydd y Cynllun ar gyfer Cymorthyddion Personol a gyflogir drwy Daliadau Uniongyrchol yn cael ei rheoli ar wahân.  I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i: direct.payment@conwy.gov.uk   

Cyn i chi wneud cais

Cyn gwneud cais, bydd angen i gyflogwyr lawrlwytho’r Ffurflen Datganiad a chael awdurdod gan weithwyr cymwys i nodi eu dewis o gynllun, a bod eu gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu at ddibenion dyraniad y Cynllun hwn. Efallai bydd angen i Gyflogwyr gynhyrchu’r ffurflenni petai’r Awdurdod Lleol neu Archwilwyr yn gofyn amdanynt.  Bydd methiant i gynhyrchu’r ffurflenni hawlio i brofi ceisiadau yn gallu arwain at adfer y cyllid.

Cyswllt â Chynlluniau Eraill

Yn dibynnu ar amgylchiadau personol, efallai bydd rhai gweithwyr yn gymwys am y Cynllun Taliad Cefnogi Hunan-Ynysu os oes gofyn iddynt hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi cael prawf positif am COVID-19 neu eu bod wedi cael eu nodi fel cyswllt agos gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.  

Cyfrifoldeb y gweithiwr unigol yn unig yw gwneud cais a hawlio’r taliad hunan-ynysu drwy’r Awdurdod Lleol neu’r Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol drwy eu cyflogwr ar gyfer absenoldeb perthnasol ac i hysbysu cyflogwyr o unrhyw newid.

Pryd fydd y cynllun ar agor?

Mae’r cynllun ar agor o 1 Tachwedd, 2020.

Sut i hawlio?

Gall cyflogwyr lawrlwytho’r templed y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol isod a’i uwchlwytho drwy’r botwm Gwneud Cais isod ar ôl ei lenwi. Cyflwynwch fanylion eich staff ar fformat Excel, CSV neu ODF neu efallai bydd eich cais yn cael ei arafu.

Templed y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol (fersiwn Microsoft Excel)

Templed o'r Ffurflen datganiad (fersiwn Word)


Sut y gwneir taliadau?

Bydd taliadau’n cael eu gwneud i gyflogwyr drwy gyfleuster ariannol P2P yn amodol ar dderbyn y templed Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol yn llawn.

Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?

Rydym yn anelu at brosesu’r cais o fewn 30 diwrnod o’i dderbyn os yw'r wybodaeth gywir wedi ei darparu, a'r gwiriadau perthnasol wedi cael eu gwneud.

Nodyn pwysig: Os yw’r Ffurflen yn anghyflawn neu’n anghywir, ni fyddwn yn prosesu’r cais nes derbynnir mwy o wybodaeth.

Datganiad Cyfrinachedd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut rydym yn bwriadu prosesu data personol er mwyn cwblhau taliad arbennig yng Nghonwy.

Drwy gyflwyno eich cais, rydych yn cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac mewn achosion o dwyll, yr Heddlu.

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

end content