Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu

Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu


Summary (optional)
start content

Fe allech chi gael taliad o £750 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu am gyfnod sydd yn dechrau ar neu ar ôl y 7.8.21 ac na allwch weithio gartref. Am gyfnodau o hunanynysu sydd yn dechrau cyn y 7.8.21 plîs nodwch  na £500 fydd y taliad.

Sylwer, dim ond y rhai sydd yn cael datganiad gan Profi, olrhain ,diogelu (POD) i hunanynysu sydd yn deilwng. Os ydych wedi derbyn hysbysiad i hunanynysu trwy  ap Covid y GIC yna byddwch ond yn deilwng os fydd POD wedyn yn eich cyfeirio at hunanynysu.

 • Mae’r cynllun cymorth hunanynysu wedi’i greu ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac sy’n gorfod hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel sydd â phlant sy’n hunanynysu.
 • Rhaid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad.
 • Os ydych chi’n 19 mlwydd oed neu’n iau, ac os yw eich rhiant / gofalwr yn cael budd-dal plant ar eich cyfer, ni allwch hawlio’r taliad hunan-ynysu.
 • Rhaid ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.
 • Bydd taliadau’n cael eu trethu, ond maent wedi’u heithrio o gyfraniadau Yswiriant Gwladol. Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn cael y taliad mae'n rhaid eich bod chi neu'ch plentyn wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu. Sylwer fod y rheolau am bwy sydd angen hunanynysu yn newid o’r 7.8.21. Ni fyddwch chi’n cael y taliad os dywedwyd wrth eich plentyn i hunanynysu drwy ap COVID-19 y GIG.

Os ydych chi fel arfer yn gweithio ac yn cael budd-daliadau

Os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Olrhain, Profi, Diogelu GIG Cymru , gallwch wneud cais am y taliad os na allwch weithio o gartref ac y byddwch yn colli enillion. Gallwch hefyd wneud cais am daliad os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif.

Rhaid ichi fod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Rhaid ichi hefyd fod yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Os ydych chi fel arfer yn gweithio a ddim yn hawlio budd-daliadau

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os gofynnwyd yn ffurfiol i’ch plentyn hynanynysu. Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sylwer fod y meini prawf wedi newid i ymestyn oed plant i flwyddyn 11 o’r 7 Mehefin 2021. Gellir cyflwyno ceisiadau ôl-weithredol ble mae’r plant yn ateb y meini prawf newydd a’r cyfnod o hunanynysu wedi dechrau ar / ar ôl y 12 Ebrill 2021. Bydd rhaid i’r ceisiadau yma gael eu cyflwyno i’r Awdurdodau Lleol o fewn 21 diwrnod ar ôl 7 Mehefin 2021

Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod wedi eich nodi fel person cyswllt gan yr ap COVID-19, bydd rhaid ichi gofrestru cyn gwneud cais am daliad gyda gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Os rydych yn cael eich datgan fel person sydd wedi ei frechu yn llawn yna ni fydd gofyn i chi hunanynysu fel  person cyswllt. Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais trwy ap COVID-19 ar gefnogaeth ap COVID-19 y GIG.

Beth fydd ei angen arnoch chi wrth wneud cais:

 • Cadarnhad o’r dyddiad y gofynnwyd i chi neu’ch plentyn hunanynysu gan y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.
 • Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran ar bwy sy’n gymwys.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Gwneud cais ar ran rhywun arall:

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc yr unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, caiff yr arian ei dalu i gyfrif banc y rhiant.

Wedi i chi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Diben hyn yw gwirio eich bod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu.

Os nad ydych ar y gofrestr, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo byddwn yn cysylltu â chi dros e-bost o fewn 3 diwrnod gwaith. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi gwybod i chi pa bryd y cewch y taliad.

Os na fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Ni fyddwch yn cael apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.

Efallai y gall eich awdurdod lleol eich helpu os oedd gwybodaeth wedi’i hepgor o’ch cais. 

Fe allech chi hefyd ’wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes rhaid i fwy nag un person yn eich aelwyd hunanynysu

Os gofynnir i chi ac eraill ar eich aelwyd i hunanynysu, a’ch bod chi’n gymwys, caiff pob person wneud cais am y taliad.

Os dywedir wrth eich plentyn am hunanynysu, dim ond un taliad ar gyfer y cartref y gallwch ei hawlio ar adeg y cyfnod hunanynysu.

Os oes angen ichi hunanynysu fwy nag unwaith

Os gofynnir i chi hunanynysu fwy nag unwaith gallwch dderbyn y taliad dim mwy na 3 o weithiau. Yn ogystal gall rhieni neu ofalwyr dderbyn y taliad 3 o weithiau ar gyfer plant sydd yn ateb y meini prawf.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais. Rhaid i'r cyfnodau ynysu beidio â gorgyffwrdd.

Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol ar gyfer Gweithwyr Gofal

Ni allwch hawlio / derbyn Taliad Hunan Arwahanrwydd a thaliad o'r Cynllun Ychwanegol Tâl Salwch Statudol (sy'n gymwys ar gyfer Gweithiwr Gofal) am yr un cyfnod ynysu.

Gwneud cais

Gallwch ein ffonio ynglŷn â Thaliadau Hunan Ynysu ar 01492 577221.

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content