Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu

Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu


Summary (optional)
start content

Os ydi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru neu Ap Covid-19 y GIG wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych chi am  hunanynysu, efallai byddwch yn gymwys am Gefnogaeth Ariannol.

23 Hydref, bydd gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu dâl cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff hwn ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o ganlyniad i hynny.

O 1 Chwefror 2021 bydd hyn hefyd yn cynnwys cyfarwyddyd i hunanynysu gan Ap Covid-19 y GIG a’ch bod yn methu gweithio o gartref ac felly’n colli incwm.

Os yw Ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd eich bod o bosibl wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi’n bositif am Covid-19, mae’n bosibl y gallech fod yn gymwys am gymorth eithio o gartref ac felly’n colli incwm.

 

Cael cyfarwyddyd i hunanynysu drwy Ap Covid-19 y GIG

Nodwch: Os ydych yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu drwy Ap Covid-19 y GIG, mae’n rhaid i chi ddangos llun o’r neges a gawsoch. Mae enghraifft o’r neges isod.

Os na allwch, neu os nad ydych yn dangos llun o’r neges, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.

Cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr

Bydd angen i chi hefyd ddarparu cadarnhad gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod pan oeddech yn hunanynysu. Os ydych yn hunan-gyflogedig, bydd yn rhaid i chi ddarparu datganiad i’r perwyl hwnnw.

Enghraifft o lun o neges gan yr Ap Profi, Olrhain a Diogelu

Mae’r taliadau hyn wedi cael eu dylunio i sicrhau bod pobl sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 a’u cysylltiadau agos yn hunan-ynysu am y cyfnod angenrheidiol i atal lledaeniad y feirws. Cawsant eu dylunio i annog unigolion sy’n gymwys am y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn atal lledaeniad COVID-19 ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Cymhwysedd ar gyfer taliadau

Os ydych yn ateb y meini prawf cymhwyso, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych yn *rhiant/gofalwr plentyn hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth) sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu am 10 diwrnod neu fwy gan yr ysgol, lleoliad gofal plant neu’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu o ganlyniad i achos mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach  
 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd gan Ap Covid-19 y GIG i hunanynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sydd wedi profi’n bositif am Covid-19 ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021
 • Rydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Nid ydych yn gallu gweithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi neu’ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

*Mewn achosion lle mae gofyn i blentyn ynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i un aelwyd am y cyfnod hwnnw. 

Taliadau yn ôl disgresiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall awdurdodau lleol wneud taliad o £500 yn ôl disgresiwn i unigolion sy’n ateb yr holl feini prawf uchod ac eithrio'r ffaith nad ydynt yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau cymwys ar hyn o bryd ond eu bod ar incymau isel ac y byddant yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio wrth hunan-ynysu.

Efallai y byddwch yn gymwys am daliad o £500 yn ôl disgresiwn os ydych yn ateb yr holl feini prawf cymhwyso uchod, ond:

 • Nad ydych chi neu’ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn ar hyn o bryd
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra rydych yn hunan-ynysu.

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig a bydd angen gwneud ceisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gan bob unigolyn

*Mewn achosion lle mae gofyn i blentyn ynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i un aelwyd am y cyfnod hwnnw. 

Gofalwch bod y wybodaeth isod ar gael gennych cyn dechrau eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru neu lun o’r neges a gawsoch gan Ap Covid-19 y GIG
 • Llythyr gan yr ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach sy’n cadarnhau bod y plentyn wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu  
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu dystiolaeth o hunangyflogaeth diweddaraf

 


Ôl-ddyddio

Mae unigolion yn gymwys i hawlio Taliad Cymorth Hunan-Ynysu GIG Cymru, gan gynnwys taliadau yn ôl disgresiwn, os ydynt wedi cael cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i aros gartref a hunan-ynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac os ydynt yn ateb y meini prawf cymhwysedd

Cyn rŵan dim ond am gyfnod o hyd at 14 diwrnod ar ôl eu cyfnod o hunanynysu y gallai unigolion  cymwys wneud hawliad.  Fodd bynnag o 1 Chwefror 2021 mae’r cyfnod hwn wedi cael ei ymestyn i hyd at 21 diwrnod. Ni allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y pwynt hwnnw. Er enghraifft os dywedwyd wrth rywun am hunanynysu ar 1 Chwefror tan 10 Chwefror 2021 byddai ganddynt tan 3 Mawrth 2021 i wneud hawliad.

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy