Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu

Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu


Summary (optional)
start content

Os cawsoch chi eich cysylltu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gig Cymru (TTP) ac wedi cael eich cynghori i hunan-ynysu, efallai byddwch yn gymwys am Gefnogaeth Ariannol.

O 23 Hydref, bydd gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunan-ynysu neu daliad cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd.

Mae’r taliadau hyn wedi cael eu dylunio i sicrhau bod pobl sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 a’u cysylltiadau agos yn hunan-ynysu am y cyfnod angenrheidiol i atal lledaeniad y feirws. Cawsant eu dylunio i annog unigolion sy’n gymwys am y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn atal lledaeniad COVID-19 ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Cymhwysedd ar gyfer taliadau

 • Os ydych chi’n bodloni POB meini prawf cymhwyso, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500.

 • Rydych wedi cael eich cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ar neu 23 Hydref, 2020.

 • Os ych chi wedi cael eich cyflogi, neu'n hunangyflogedig

 • Nid oes modd i chi weithio o gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad

 • Rydych chi neu eich partner yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol o leiaf:

 • Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Taliadau yn ôl disgresiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall awdurdodau lleol wneud taliad o £500 yn ôl disgresiwn i unigolion sy’n bodloni’r meini prawf uchod ac eithrio nad ydynt yn derbyn unrhyw fudd-dal cymwys ond maent ar incwm isel a byddant yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio gallu gweithio pan maent yn hunan-ynysu.

Efallai y byddwch yn gymwys am Daliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych chi’n bodloni pob un o'r meini prawf cymhwyso, ac eithrio:

 • Nid ydych chi na’ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio gallu gweithio pan rydych yn hunan-ynysu.

 

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig a bydd angen gwneud ceisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gan bob unigolyn

Sicrhewch fod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn gwneud eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru
 • Eich Cyfriflen Banc diweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth


Ôl-ddyddio

Mae cymhwysedd ar gyfer Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu, gan daliadau yn ôl disgresiwn ar gyfer pobl sydd wedi cael eu cynghori gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i aros gartref a hunan-ynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac sydd wedi bodloni'r meini prawf cymhwyso perthnasol.

Gall unigolion cymwys wneud cais hyd at 14 diwrnod ar ôl i’w cyfnod hunan-ynysu ddod i ben. Nid allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y cyfnod hwn. Er enghraifft, os cynghorir i unigolion hunan-ynysu nes 10 Tachwedd bydd ganddynt nes 24 Tachwedd i wneud cais. Mae eithriad i’r rheol oherwydd ni lansiwyd y cynllun nes 16 Tachwedd, a bydd unigolion cymwys yn gallu gwneud cais nes 30 Tachwedd fan bellaf (14 diwrnod o lansiad y cynllun).

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy