Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu

Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu


Summary (optional)
start content

Os ydi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru neu Ap Covid-19 y GIG wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych chi am  hunanynysu, efallai byddwch yn gymwys am Gefnogaeth Ariannol.

23 Hydref, bydd gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu dâl cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff hwn ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o ganlyniad i hynny.

O 1 Chwefror 2021 bydd hyn hefyd yn cynnwys cyfarwyddyd i hunanynysu gan Ap Covid-19 y GIG a’ch bod yn methu gweithio o gartref ac felly’n colli incwm.

Os yw Ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd eich bod o bosibl wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi’n bositif am Covid-19, mae’n bosibl y gallech fod yn gymwys am gymorth eithio o gartref ac felly’n colli incwm.

Mae’r taliadau hyn wedi cael eu dylunio i sicrhau bod pobl sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 a’u cysylltiadau agos yn hunan-ynysu am y cyfnod angenrheidiol i atal lledaeniad y feirws. Cawsant eu dylunio i annog unigolion sy’n gymwys am y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn atal lledaeniad COVID-19 ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

 

Cymhwysedd ar gyfer taliadau

Os ydych yn ateb y meini prawf cymhwyso, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych yn *rhiant/gofalwr plentyn hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth) sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu am 10 diwrnod neu fwy gan yr ysgol, lleoliad gofal plant neu’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu o ganlyniad i achos mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach  
 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd gan Ap Covid-19 y GIG i hunanynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sydd wedi profi’n bositif am Covid-19 ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021. 
  I ddechrau, bydd arnoch chi angen cofrestru eich manylion gyda gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru. Bydd botwm Cymorth Ariannol ar dudalen hafan eich ap yn ystod eich cyfnod hunan-ynysu. Pan fyddwch yn gwasgu’r botwm hwn, ac yn dewis Cymru fel eich Gwlad, bydd gofyn i chi gofrestru eich manylion gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Yna, bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth fod yr hysbysiad i hunan-ynysu yn perthyn i chi.
 • Rydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Nid ydych yn gallu gweithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi neu’ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

*Mewn achosion lle mae gofyn i blentyn ynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i un aelwyd am y cyfnod hwnnw. 

Taliadau yn ôl disgresiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall awdurdodau lleol wneud taliad o £500 yn ôl disgresiwn i unigolion sy’n ateb yr holl feini prawf uchod ac eithrio'r ffaith nad ydynt yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau cymwys ar hyn o bryd ond eu bod ar incymau isel ac y byddant yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio wrth hunan-ynysu.

Efallai y byddwch yn gymwys am daliad o £500 yn ôl disgresiwn os ydych yn ateb yr holl feini prawf cymhwyso uchod, ond:

 • Nad ydych chi neu’ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-Dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn ar hyn o bryd
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra rydych yn hunan-ynysu.

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig a bydd angen gwneud ceisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gan bob unigolyn

*Mewn achosion lle mae gofyn i blentyn ynysu, dim ond un taliad y gellir ei wneud i un aelwyd am y cyfnod hwnnw. 

Gofalwch bod y wybodaeth isod ar gael gennych cyn dechrau eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru neu o’r neges a gawsoch gan Ap Covid-19 y GIG
 • Llythyr gan yr ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach sy’n cadarnhau bod y plentyn wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu  
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu dystiolaeth o hunangyflogaeth diweddaraf

 


Ôl-ddyddio

Mae unigolion yn gymwys i hawlio Taliad Cymorth Hunan-Ynysu GIG Cymru, gan gynnwys taliadau yn ôl disgresiwn, os ydynt wedi cael cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i aros gartref a hunan-ynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac os ydynt yn ateb y meini prawf cymhwysedd

Cyn rŵan dim ond am gyfnod o hyd at 14 diwrnod ar ôl eu cyfnod o hunanynysu y gallai unigolion  cymwys wneud hawliad.  Fodd bynnag o 1 Chwefror 2021 mae’r cyfnod hwn wedi cael ei ymestyn i hyd at 21 diwrnod. Ni allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y pwynt hwnnw. Er enghraifft os dywedwyd wrth rywun am hunanynysu ar 1 Chwefror tan 10 Chwefror 2021 byddai ganddynt tan 3 Mawrth 2021 i wneud hawliad.


Mae Taliadau Hunan Arwahanrwydd yn drethadwy

Os ydych chi'n gyflogedig byddwch chi'n talu treth ar y Taliad Hunan Arwahanrwydd os ewch chi dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych chi'n hunangyflogedig mae'n rhaid i chi riportio'r Taliad Hunan-ynysu ar eich Ffurflen Dreth Hunanasesu.


Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol ar gyfer Gweithwyr Gofal

Ni allwch hawlio / derbyn Taliad Hunan Arwahanrwydd a thaliad o'r Cynllun Ychwanegol Tâl Salwch Statudol (sy'n gymwys ar gyfer Gweithiwr Gofal) am yr un cyfnod ynysu.

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy