Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Self Isolation Grant - SSP Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu

Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu


Summary (optional)
start content

Mae’r Cynllun Cymorth Hunan-Ynysu ar gyfer gweithwyr sy’n methu â gweithio gartref ac sy’n cael eu cynghori i hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi derbyn a chofnodi prawf positif COVID-19. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr sydd â phlant sydd wedi cofnodi profion positif. Swm y taliad presennol yw £500.

O 28 Mawrth 2022, ni fydd pobl sydd wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif ar gyfer Coronafeirws ond sydd heb eu brechu bellach yn gymwys. Mae’n rhaid i chi fod yn gweithio (cyflogedig neu’n hunan-gyflogedig) i gael y taliad a bydd angen ei hawlio cyn pen 21 diwrnod ar ôl diwrnod olaf eich cyfnod hunan-ynysu. Ni ddylai effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn eu derbyn.

Cymhwysedd


Mae un o’r rhain yn gorfod bod yn berthnasol:

neu

 • rydych wedi cael canlyniad prawf PCR positif


Cyn y cyfnod hunan-ynysu, mae’n rhaid i chi hefyd fod:

 • yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • yn methu â gweithio gartref, ac yn colli incwm o ganlyniad i hunan-ynysu
 • derbyn y budd-daliadau canlynol
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Seiliedig ar Incwm 
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn

Os nad ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys os pennir eich bod yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i golli incwm wrth hunan-ynysu. Gall unigolyn dderbyn y taliad os yw, er enghraifft, yn derbyn llai na £500 o incwm net yr wythnos.

Os yw eich plentyn yn cael prawf positif ac mae’r prawf wedi’i gofnodi

Gall rhiant neu ofalwr hefyd wneud cais am daliad os yw eu plentyn wedi cael prawf positif. Ni fyddwch yn cael y taliad os yw eich plentyn wedi cael hysbysiad  gan yr ap COVID-19 GIG i hunan-ynysu.

I gael y taliad, mae’n rhaid iddynt fod yn mynychu ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 neu hyd at 25 oed os oes ganddynt anghenion cymhleth) ac mae’n rhaid iddynt fod wedi cael hysbysiad ffurfiol i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sut i wneud cais

Mae angen gwneud ceisiadau i’ch Awdurdod Lleol. Mae llawer iawn o geisiadau yn cael eu cyflwyno ar hyn o bryd a gallai hynny arwain at oedi yn eich hawliad. Mae’r hawliadau yn cael eu prosesu yn ôl dyddiad. Er mwyn lleihau amseroedd oedi, gofalwch eich bod yn darparu’r holl wybodaeth sy’n ofynnol i gefnogi’ch cais.

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, fodd bynnag mae’n rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc y sawl a enwir yn y cais. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, bydd y taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant.

Beth fyddwch chi ei angen

 • Cadarnhad o’r dyddiadau hunan-ynysu. 
 • Tystiolaeth i ddangos eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau a restrir yn y meini prawf cymhwysedd.


Os ydych yn gyflogedig bydd angen hefyd:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf gan ddangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf gan ddangos tystiolaeth o’ch enillion)

Os ydych yn gyflogedig bydd angen hefyd:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich set ddiweddaraf o gyfrifon neu ffurflen hunan-asesiad

Ar gyfer pob cais, boed yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, bydd angen eich cyfriflen banc bersonol ddiweddaraf arnom (o fewn y 2 fis diwethaf) sy’n dangos eich enw, cod didoli a rhif y cyfrif.

Mae’r holl daliadau yn drosglwyddiadau banc BACS yn unig.

Ar ôl i chi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Os ydych wedi cael canlyniad positif mewn prawf LFT, mae’n rhaid i chi gofrestru’r canlyniad er mwyn ateb y meini prawf cymhwysedd. Byddwch yn derbyn e-bost neu lythyr yn eich hysbysu p’un a yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo ai peidio.

Os caiff eich cais ei wrthod

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn ateb y meini prawf cymhwysedd. Ni allwch apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais. Efallai y bydd eich awdurdod lleol yn gallu’ch helpu os oes gwybodaeth ar goll o’ch cais. Gallwch hefyd wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes mwy nag un person ar eich aelwyd yn cofnodi prawf positif

Os ydych chi a phobl eraill ar eich aelwyd yn gymwys, gall pob person wneud cais am y taliad. Os yw’ch plentyn yn gymwys, gallwch ond hawlio un taliad i’ch aelwyd ar adeg y cyfnod hunan-ynysu.

Uchafswm yr hawliadau y gallwch eu cyflwyno

Gallwch dderbyn uchafswm o 3 taliad. Hefyd gellir gwneud 3 taliad i rieni neu ofalwyr ar gyfer plant, cyn belled a bod y meini prawf cymhwysedd yn cael eu hateb.

Mae’n rhaid i chi ateb y meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais.

Ni ddylai’r cyfnodau hunan-ynysu orgyffwrdd.

Treth a’r cynllun taliadau cymorth

Os ydych yn gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os ydych yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth (ar GOV.UK).

Bydd eich cod treth yn newid i gasglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad.Mae’n rhaid i chi gofnodi’ch taliad yn eich Hunan-asesiad Treth (ar GOV.UK) os ydych yn llenwi un, er enghraifft os ydych yn hunangyflogedig.


Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol ar gyfer Gweithwyr Gofal

Ni allwch hawlio / derbyn Taliad Hunan-ynysu a thaliad gan y Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol (sy’n gymwys i Weithwyr Gofal) ar gyfer yr un cyfnod hunan-ynysu.

Gwnewch gais am Daliad Hunan-ynysu

Gwneud cais

Gallwch ein ffonio ynglŷn â Thaliadau Hunan Ynysu ar 01492 577221.

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content