Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Social Care Worker Scheme Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 1

Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 1


Summary (optional)

Pwrpas y Cynllun:

Mae’r cynllun wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19.

start content

Cynnwys y cynllun

 1. Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?
 2. Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?
 3. Pryd fydd y cynllun ar agor?
 4. Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?
 5. Os caiff eich cais ei gymeradwyo
 6. Apelio
 7. Datganiad Cyfrinachedd

Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?

Bydd staff cymwys yn derbyn taliad trethadwy o £735, fel cyfandaliad neu randaliadau cyfartal dros gyfnod o bum mis. Bydd y taliad yn cael ei wneud i staff gofal cymdeithasol a oedd wedi’u cyflogi i swydd gymwys rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021.

Pwy sy’n gallu hawlio?

Gall y darparwyr/cyflogwyr canlynol hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar ran staff cymwys yn unol â’r swyddi cymwys a nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru:

 • Cartrefi gofal preswyl cofrestredig, yn cynnwys llety diogel
 • Canolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd
 • Asiantaethau gofal cartref cofrestredig
 • Asiantaethau cyflogaeth
 • Sefydliadau tai â chymorth 
 • Sefydliadau preifat a thrydydd sector wedi’u comisiynu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol neu Lywodraeth Cymru 

Mae’r cynllun wedi’i estyn i Gymorthyddion Personol a gyflogir drwy Daliadau Uniongyrchol (a reolir ar wahân). Am fwy o wybodaeth anfonwch neges atom ni i: taliadau.uniongyrchol@conwy.gov.uk

Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?

Byddwn yn gweinyddu’r taliad i ddarparwyr/cyflogwyr ar ran eu staff drwy broses sy’n cynnwys dau gam:

Cam 1: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer staff cymwys.

Cam 2: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio cyllid ychwanegol i gwrdd â'r costau a ysgwyddir o ganlyniad i’r cynllun cydnabyddiaeth ariannol.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun a phwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru neu anfonwch e-bost i: timcontractau@conwy.gov.uk.  


Mae modd i ddarparwyr/cyflogwyr ddechrau’r broses ymgeisio am y taliadau arbennig drwy ddilyn y dolenni canlynol.

Cam 1: Hawlio cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer staff cymwys

Cyn ymgeisio:


Cyn ymgeisio bydd yn rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr:

 • Penderfynu pwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad
 • Darparu Ffurflen Hawlio’r Gweithiwr i staff cymwys ei llenwi
 • Casglu Ffurflenni Hawlio’r Gweithiwr gan staff cymwys a’u cadw am ddwy flynedd at ddibenion trywydd archwilio

Sylwch: Efallai y bydd angen darparu copi o’r Ffurflenni Hawlio i gadarnhau’r hawliadau. Gall methu â darparu’r ffurflenni hawlio arwain at adennill y cyllid.


 

Pryd fydd y cynllun ar agor?

Mae’r cynllun ar agor rŵan a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ydi 30 Medi 2021

Bydd y ceisiadau yn cael eu trin ar sail y cyntaf i’r felin a bydd y taliadau wedi’u gwneud erbyn diwedd mis Hydref 2021.

Cyflwynwch fanylion eich staff mewn Excel neu, fel arall, efallai y bydd eich cais yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.

Ffurflen Hawlio’r Gweithiwr (Microsoft Word fersiwn)

Templed staff a gyflogir yn unionyrchol (fersiwn Microsoft Excel)

Templed Staff Asiantaeth (fersiwn Microsoft Excel)

Dim ond unwaith y dylech gyflwyno ffeil neu hawliad. Sicrhewch fod eich holl ddata yn gywir cyn i chi gyflwyno. Mae cyflwyniadau ychwanegol yn achosi oedi oherwydd gwiriadau ychwanegol y mae'n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eu cwblhau.

Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?

Ar ôl cyflwyno’ch cais, bydd neges awtomatig yn cael ei hanfon atoch i gadarnhau ein bod ni wedi’i dderbyn. 

Rydym ni’n ceisio prosesu ceisiadau o fewn 30 diwrnod, yn amodol ar dderbyn yr wybodaeth gywir a chynnal y gwiriadau perthnasol.

Nodyn pwysig: Os ydi unrhyw ddata yn anghyflawn neu’n anghywir, ni fyddwn yn prosesu’r cais hyd nes derbynnir mwy o wybodaeth.


 

Os caiff eich cais ei gymeradwyo

Os ydi’ch cais yn cael ei gymeradwyo, bydd hysbysiad yn cael ei anfon drwy gyfleuster P2P y Cyngor. 

Os ydi’r cais yn aflwyddiannus mewn perthynas ag unrhyw aelod o staff, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rhesymau dros wrthod y cais ynghyd â manylion y broses apelio. 

Apelio

Mae proses apelio ar gael, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydi cais yn cael ei wrthod gan y cyflogwr. Os ydi'r taliad arbennig wedi'i wrthod gan y cyflogwr a’r gweithiwr yn dymuno i'r Awdurdod Lleol ailystyried y cais, yna bydd angen llenwi Ffurflen Gais am Ailystyriaeth.

Anfonwch y Ffurflen Gais am Ailystyriaeth i’r cyfeiriad canlynol: timcontractau@conwy.gov.uk er mwyn i ni ailystyried yr hawliad fel rhan o gam cyntaf y broses apelio.

Os ydi’r Awdurdod Lleol yn penderfynu nad ydi gweithiwr yn gymwys, bydd llythyr yn cael ei anfon yn nodi’r rhesymeg dros y penderfyniad. Gall y gweithiwr fynd â’r broses i’r ail gam drwy lenwi a dychwelyd Ffurflen Apêl Cam 2.

Datganiad Cyfrinachedd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd [WEDI'I DDIWEDDARU] hwn yn nodi sut rydym ni’n bwriadu prosesu data personol er mwyn cwblhau’r taliad arbennig yng Nghonwy.

Drwy gyflwyno’ch cais, rydych chi’n cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac, mewn achosion o dwyll, yr Heddlu.

end content