Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Social Care Worker Scheme Cynllun Taliad Gofal Cymdeithasol Ychwanegol - cam 1

Cynllun Taliad Gofal Cymdeithasol Ychwanegol - cam 1


Summary (optional)

Pwrpas y Cynllun:

Mae’r Cynllun wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad gweithwyr gofal cymdeithasol.

start content

Cynnwys y cynllun

 1. Beth ydi’r Cynllun Taliad Gofal Cymdeithasol Ychwanegol Ariannol?
 2. Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?
 3. Pryd fydd y cynllun ar agor?
 4. Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?
 5. Os caiff eich cais ei gymeradwyo
 6. Apelio
 7. Datganiad Cyfrinachedd

Beth ydi’r Cynllun Taliad Gofal Cymdeithasol Ychwanegol Ariannol?

Bydd staff cymwys yn derbyn taliad trethadwy o £1,498 fel cyfandaliad neu randaliadau cyfartal dros gyfnod o bum mis. Bydd y taliad yn cael ei roi i staff gofal cymdeithasol sy’n diwallu’r meini prawf cymhwyso fel y nodwyd yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru yma.  

Pwy sy’n gallu hawlio?

Gwneir y taliad i staff gofal cymdeithasol sydd wedi’u cyflogi mewn rôl gymwys ar 31 Mawrth 2022 a’r rhai a ddechreuodd mewn rôl gymwys rhwng 01 Ebrill 2022 a 30 Mehefin 2022 yn amodol ar y meini prawf cymhwyso a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn gweinyddu’r taliadau i Ddarparwyr / Cyflogwyr mewn perthynas â’r rolau canlynol: 

 • Gweithwyr gofal sydd wedi’u cyflogi mewn cartrefi gofal cofrestredig (plant ac oedolion) mewn rôl lle bo angen neu y bydd angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 
 • Uwch staff gofal, rheolwyr gofal a nyrsys sydd wedi’u cyflogi i weithio mewn cartrefi gofal cofrestredig mewn rôl lle bo’n rhaid cofrestru gyda gofal Cymdeithasol Cymru neu Gyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 
 • Gweithwyr gofal cartref sydd wedi’u cyflogi gan wasanaethau cefnogi gofal cartref cofrestredig mewn rôl lle bo angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 
 • Rheolwr Gofal wedi’i gyflogi gan wasanaethau cefnogi gofal cartref cofrestredig mewn rôl lle bo angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.
 • Gweithwyr cefnogi canolfan breswyl i deuluoedd a rheolwr mewn rôl lle bo angen neu y bydd angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’n rhaid i Ddarparwyr / Cyflogwyr sicrhau bod: 

 • Staff cymwys yn llenwi a chyflwyno eu Ffurflenni Hawlio i’w cyflogwyr. 
 • Cyflogwyr yn cyflwyno’r rhestr lawn o staff cymwys sydd wedi llenwi ffurflenni ddim hwyrach na 30 Ebrill 2022.  Mae’n rhaid i’r rhestrau hyn gynnwys enwau, rhifau yswiriant gwladol a chategori swydd. 

Mae’r Cynllun wedi’i ymestyn i Gynorthwywyr Personol sy’n cael eu cyflogi gan bobl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol yr Awdurdod Lleol.   Bydd gweinyddu taliadau i Gynorthwywyr Personol yn cael ei reoli ar wahân o dan y Tîm Taliadau Uniongyrchol.   I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm ar y cyfeiriad e-bost canlynol: taliadau.uniongyrchol@conwy.gov.uk

Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?


Byddwn yn gweinyddu’r taliad i ddarparwyr/cyflogwyr ar ran eu staff drwy broses sy’n cynnwys dau gam:

Cam 1: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer staff cymwys.

Cam 2: Darparwyr/cyflogwyr yn hawlio cyllid ychwanegol i gwrdd â'r costau a ysgwyddir o ganlyniad i’r cynllun cydnabyddiaeth ariannol.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun a phwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad, darllenwch anllawiau Llywodraeth Cymru neu anfonwch e-bost i: timcontractau@conwy.gov.uk.  


Mae modd i ddarparwyr/cyflogwyr ddechrau’r broses ymgeisio am y taliadau arbennig drwy ddilyn y dolenni canlynol.

Cam 1: Hawlio cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer staff cymwys

Cyn ymgeisio:


Cyn ymgeisio bydd yn rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr:

 • Penderfynu pwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad
 • Darparu Ffurflen Hawlio’r Gweithiwr i staff cymwys ei llenwi
 • Casglu Ffurflenni Hawlio’r Gweithiwr gan staff cymwys a’u cadw am ddwy flynedd at ddibenion trywydd archwilio

Sylwch: Mae’n bosibl y bydd yn ofynnol darparu copi wedi’i gwblhau o Ffurflen Hawlio’r Gweithiwr sy’n atgyfnerthu’r hawliadau a wnaed.  Gall methu cynhyrchu’r ffurflenni hyn arwain at adfer yr arian.  Drwy gyflwyno’r Rhestr o Staff Cymwys, mae’r Awdurdod Lleol yn cymryd bod y Darparwr/Cyflogwr wedi derbyn y Ffurflen Hawlio wedi’i llenwi a’i llofnodi gan eu staff cymwys.Pryd fydd y cynllun ar agor?

Mae’r cynllun ar agor rŵan a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ydi 30 Ebrill 2022

Bydd ceisiadau yn derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin a bwriedir i daliadau mewn perthynas â staff cymwys gael eu cwblhau erbyn 30 Mehefin 2022. 

Bydd angen i geisiadau ar gyfer dechreuwyr newydd (ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill i 18 Mai) gael eu cyflwyno erbyn 18 Mai 2022 er mwyn galluogi i’r Awdurdod Lleol brosesu’r taliad i Ddarparwyr erbyn diwedd Mai i sicrhau fod yr holl staff a gyflogir gan Ddarparwyr ar 31 Mawrth a rhwng Ebrill a 18 Mai (os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyso) yn cael eu talu ym Mehefin. 

Bydd angen i geisiadau ar gyfer dechreuwyr newydd (ar gyfer y cyfnod rhwng 19 Mai i 30 Mehefin) gael eu cyflwyno mewn un cais terfynol erbyn diwedd Mehefin os yw’n bosibl, ond dim hwyrach na 8 Gorffennaf.  Bydd y taliadau ar gyfer y staff yn cael eu gwneud gan yr Awdurdod Lleol i’r Darparwr ar ddiwedd Gorffennaf er mwyn i’r staff dderbyn y taliad yng nghyflog mis Awst (os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyso).

Cyflwynwch fanylion eich staff mewn Excel neu, fel arall, efallai y bydd eich cais yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.

Ffurflen Hawlio’r Gweithiwr (Microsoft Word fersiwn)

Templed staff a gyflogir yn unionyrchol (fersiwn Microsoft Excel)

Dim ond unwaith y dylech gyflwyno ffeil neu hawliad. Sicrhewch fod eich holl ddata yn gywir cyn i chi gyflwyno. Mae cyflwyniadau ychwanegol yn achosi oedi oherwydd gwiriadau ychwanegol y mae'n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eu cwblhau.

Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?

Ar ôl cyflwyno’ch cais, bydd neges awtomatig yn cael ei hanfon atoch i gadarnhau ein bod ni wedi’i dderbyn. 

Rydym ni’n ceisio prosesu ceisiadau o fewn 30 diwrnod, yn amodol ar dderbyn yr wybodaeth gywir a chynnal y gwiriadau perthnasol. 

Nodyn pwysig: Os ydi unrhyw ddata yn anghyflawn neu’n anghywir, ni fyddwn yn prosesu’r cais hyd nes derbynnir mwy o wybodaeth.Os caiff eich cais ei gymeradwyo

Os ydi’ch cais yn cael ei gymeradwyo, bydd hysbysiad yn cael ei anfon drwy gyfleuster P2P y Cyngor. 

Os ydi’r cais yn aflwyddiannus mewn perthynas ag unrhyw aelod o staff, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rhesymau dros wrthod y cais ynghyd â manylion y broses apelio. 

Apelio

Mae proses apelio ar gael, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydi cais yn cael ei wrthod gan y cyflogwr. Os ydi'r taliad arbennig wedi'i wrthod gan y cyflogwr a’r gweithiwr yn dymuno i'r Awdurdod Lleol ailystyried y cais, yna bydd angen llenwi Ffurflen Gais am Ailystyriaeth.

CCBC Ffurflen Apeliadau (Microsoft Word fersiwn)

Datganiad Preifatrwydd 

Mae’r Datganiad Preifatrwydd hwn yn nodi sut rydym ni’n bwriadu prosesu data personol er mwyn cwblhau’r taliad arbennig yng Nghonwy.

Drwy gyflwyno’ch cais, rydych chi’n cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac, mewn achosion o dwyll, yr Heddlu.

end content