Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Social Care Worker Scheme Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 2

Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol - cam 2


Summary (optional)

Pwrpas y Cynllun:

Mae’r cynllun wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19.

start content

Cynnwys y cynllun

  1. Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?
  2. Sut ydym ni’n gweinyddu’r taliad arbennig?
  3. Sut y gwneir y taliadau?
  4. Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?
  5. Datganiad Cyfrin achedd

Beth ydi’r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol?

Bydd staff cymwys yn derbyn taliad trethadwy o £1,498 , fel cyfandaliad neu randaliadau cyfartal dros gyfnod o bum mis. Bydd y taliad yn cael ei wneud i staff gofal cymdeithasol a oedd wedi’u cyflogi i swydd gymwys rhwng 01 Ebrill 2022 a 30 Mehefin 2022.

Pwy sy’n gallu hawlio?

Gall y darparwyr/cyflogwyr canlynol hawlio’r gydnabyddiaeth ariannol ar ran staff cymwys yn unol â’r swyddi cymwys a nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru:

  • Gweithwyr gofal sydd wedi’u cyflogi mewn cartrefi gofal cofrestredig (plant ac oedolion) mewn rôl lle bo angen neu y bydd angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 
  • Uwch staff gofal, rheolwyr gofal a nyrsys sydd wedi’u cyflogi i weithio mewn cartrefi gofal cofrestredig mewn rôl lle bo’n rhaid cofrestru gyda gofal Cymdeithasol Cymru neu Gyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 
  • Gweithwyr gofal cartref sydd wedi’u cyflogi gan wasanaethau cefnogi gofal cartref cofrestredig mewn rôl lle bo angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 
  • Rheolwr Gofal wedi’i gyflogi gan wasanaethau cefnogi gofal cartref cofrestredig mewn rôl lle bo angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.
  • Gweithwyr cefnogi canolfan breswyl i deuluoedd a rheolwr mewn rôl lle bo angen neu y bydd angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’r Cynllun wedi’i ymestyn i Gynorthwywyr Personol sy’n cael eu cyflogi gan bobl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol yr Awdurdod Lleol.   Bydd gweinyddu taliadau i Gynorthwywyr Personol yn cael ei reoli ar wahân o dan y Tîm Taliadau Uniongyrchol.   I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm ar y cyfeiriad e-bost canlynol: taliadau.uniongyrchol@conwy.gov.uk

Cam 2

Gall darparwyr/cyflogwyr hawlio cyllid ychwanegol i gwrdd â’r costau a gafwyd o ganlyniad uniongyrchol i’r taliad a wnaethpwyd dan y Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol. Cyn ymgeisio mae’n rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr benderfynu beth oedd eu gwir gostau yswiriant gwladol a/neu bensiynau o ganlyniad i’r taliad a wnaethpwyd yn unol â’r arweiniad.

Bydd y Ffurflen Hawlio Cyflogwr yn cael ei llenwi a’i chyflwyno gyda thystiolaeth ar ffurf detholiad/adroddiad o gyflogres y Darparwr/Cyflogwr yn cadarnhau’r costau yma.

Fel rhan o hawlio cyllid atodol, mae gan Ddarparwyr/Cyflogwyr hawl i gynnwys costau gorbenion/gweinyddu safonol yn £2 fesul hawliad. Yn ychwanegol, gall Darparwyr/Cyflogwyr hawlio costau cyffredinol uwch pan y gallant ddangos bod gweithredu’r taliad £1,498 wedi golygu costau ychwanegol sylweddol iddynt yn fwy na £2 fesul hawliad. Dylid anfon tystiolaeth ategol gydag unrhyw hawliadau o’r fath (er enghraifft anfoneb gan asiantaeth cyflogres).

Pryd fydd y cynllun ar agor?

Bydd yn rhaid i ddarparwyr/cyflogwyr gyflwyno’r hawliad ar gyfer cyllid ychwanegol o fewn wyth wythnos i dderbyn y taliadau £1,498. Gall methu â gwneud hynny arwain at beidio â thalu’r hawliadau yma. 

Bydd y ceisiadau yn cael eu trin ar sail y cyntaf i’r felin a bydd y taliadau wedi’u gwneud erbyn diwedd mis 30 Hydref 2022.

Mae yna un templed i chi ei gadw ar gyfer y rhestr o’ch staff cymwys ynghyd â gwir gostau’r yswiriant gwladol ac/neu bensiynau i’r cyflogwr.  Bydd angen i chi lwytho hwn wrth wneud eich cais.  

Cyflwynwch y manylion mewn Excel neu, fel arall, efallai y bydd eich cais yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.  

Templed Argostau Darparwyr (fersiwn Microsoft Excel)

 

Sut y gwneir y taliadau?

Bydd y taliadau yn cael eu gwneud ar ôl i’r darparwr/cyflogwr gyflwyno Ffurflen Hawlio Darparwr ynghyd â thystiolaeth bod y taliad i’r staff cymwys wedi’u wneud. Bydd y dystiolaeth ar ffurf adroddiad ariannol/cyfriflen/detholiad o wybodaeth yn ymwneud â chyflogau sy’n nodi’n glir bod y taliad llawn wedi’i wneud i bob aelod o staff cymwys. 

Beth sy’n digwydd ar ôl derbyn y cais?

Ar ôl cyflwyno’ch cais, bydd neges awtomatig yn cael ei hanfon atoch i gadarnhau ein bod ni wedi’i dderbyn. 

Rydym ni’n ceisio prosesu ceisiadau o fewn 30 diwrnod, yn amodol ar dderbyn yr wybodaeth gywir a chynnal y gwiriadau perthnasol.

Fe all yr Awdurdod Lleol ofyn am y taliad llawn neu ran ohono yn ôl os canfyddir bod y cais yn anghymwys.

Os ydych chi’n cael unrhyw drafferth uwchlwytho ffeiliau mawr, anfonwch neges i: cynlluntaliadauarbennig@conwy.gov.uk.

Datganiad Cyfrin achedd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd [WEDI'I DDIWEDDARU] hwn yn nodi sut rydym ni’n bwriadu prosesu data personol er mwyn cwblhau’r taliad arbennig yng Nghonwy.

Drwy gyflwyno’ch cais, rydych chi’n cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac, mewn achosion o dwyll, yr Heddlu.

end content