Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Atebolrwydd Gwybodaeth Perfformiad Adroddiad Blynyddol a Hunanasesiad o Berfformiad

Adroddiad Blynyddol a Hunanasesiad o Berfformiad


Summary (optional)
start content

Fel rhan o'n gwelliant parhaus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyhoeddi adroddiad (Adroddiad Blynyddol) bob
blwyddyn ariannol i esbonio beth wnaethpwyd i wneud gwelliannau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, a lle rydym angen gwneud gwelliannau pellach. Mae hyn yn ofyniad dan Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Gofyniad arall i ni o dan y Ddeddf hon, yw darparu hunan-asesiad o’n perfformiad. Mae hyn yn seiliedig ar dystiolaeth a gesglir i ddangos ein perfformiad yn erbyn prosesau llywodraethu a rheoli perfformiad mewnol. Mae’r dystiolaeth sy’n cael ei chasglu a’i adolygu (gan gynnwys y categorïau a ddefnyddir i werthuso ein perfformiad) ar gael ar gais.


Mae modd cael copïau o'r adroddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg, mewn Braille, print bras, CD ac mewn ieithoedd eraill. Ffoniwch 01492 576508 i drefnu. 


Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau i'w cael ar gais.

end content