Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help i ddechrau gweithio ADTRAC (ar gyfer pobl 16-24 oed)

ADTRAC (ar gyfer pobl 16-24 oed)


Summary (optional)
Nod prosiect ADTRAC yw cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd unai ‘Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant' (NEET), neu sy’n economaidd anweithgar, ac sy’n wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag mynd ymlaen i waith, dysgu a hyfforddi.
start content

Gyda phwy all ADTRAC weithio?

Gall unigolion fod yn gymwys i dderbyn cymorth os ydynt:

  • Rhwng 16 – 24 oed a ddim mewn addysg, hyfforddiant, na chyflogaeth
  • Yn byw yn sir Conwy (a ddim yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf)
  • Yn wynebu rhwystrau sy'n eu hatal rhag mynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant

Beth mae ADTRAC yn ei gynnig?

Bydd ADTRAC yn cefnogi unigolion i waith, addysg neu hyfforddiant drwy:

  • Cefnogaeth un i un
  • Cynlluniau gweithredu personol
  • Cymorth i ddatblygu hyder a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n atal unigolion rhag datblygu
  • Cymorth lles gan gynnwys cyfle i gael mynediad at ddarpariaeth ar gyfer anghenion iechyd meddwl ysgafn / cymedrol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Mynediad at gymorth hyfforddiant a chyflogaeth perthnasol

Angen mwy o wybodaeth neu oes gennych unrhyw gwestiynau?

Os hoffech ddarganfod mwy neu os wyddoch chi am rywun a fyddai’n cael budd gan gymorth ADTRAC, cysylltwch â ni:

AdtraclogoRhif Ffôn: 01492 576679
E-bost: adtrac@conwy.gov.uk

Prosiect rhanbarthol yw ADTRAC a arweinir gan Grŵp Llandrillo Menai mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Ynys Môn, Cyngor Sir Gwynedd, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ADTRAC yn brosiect a ariennir gan yr UE a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

ESF Port RGB

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy