Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Craig


Summary (optional)
Cafodd *Craig ei atgyfeirio atom gan ei hyfforddwr gwaith yn y ganolfan waith ym Mehefin 2017 gan ei fod wedi bod yn ddi-waith ers Mehefin 2016 ar ôl colli ei swydd flaenorol.
start content

Cafodd gymorth gan Mel, ein mentor i oedolion, a drefnodd i gwrdd ag ef yn y clwb gwaith yr ydym yn ei gynnal yn y ganolfan gymunedol leol. Roedd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar i helpu i ofalu am ei dad anabl.

Yn ystod y cyfarfod cyntaf roedd y dyn ifanc yn swil iawn, ac ni allai wneud cyswllt llygad o gwbl, gan dreulio’r holl amser yn edrych i lawr ar y llawr. Roedd yn amlwg ei fod yn bryderus iawn. Ceisiodd Mel leddfu ei bryder drwy siarad ag ef mewn modd tawel a thyner, a chynnig diod boeth a bisgedi iddo. Dechreuodd ymlacio wrth i'r cyfarfod fynd yn ei flaen, ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn gweithio’n galed i’w gyflawni. Rydym eisiau i'n cyfranogwyr deimlo'n hollol gyfforddus gyda ni, ac weithiau gall hyn gymryd amser.

Wrth i’r cyfarfod fynd yn ei flaen, dechreuodd Craig siarad mwy gyda Mel a dywedodd wrthi ei fod yn dioddef o bryder ac iselder, ac anaml iawn yr oedd yn gadael ei gartref. Roedd eisiau cymorth i oresgyn y rhwystr hwn, felly roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y ffordd orau o wneud hynny yn ei farn ef. Awgrymodd Mel leoliad profiad gwaith gyda chyflogwr lleol. Roedd Craig yn awyddus iawn i roi cynnig ar hyn, er mwyn rhoi rheswm iddo adael y tŷ bob dydd, ac aeth allan o'r cyfarfod cyntaf gyda Mel yn teimlo’n llawer hapusach ei fyd.

Yn ôl yn y swyddfa, cysylltodd Mel â chyflogwr lleol i drafod sefyllfa Craig, roedd y cyflogwr yn llawn dealltwriaeth a chynigodd leoliad 8 wythnos iddo. Roedd hwn yn gam enfawr ymlaen i Craig. Cafwyd adborth gan y cyflogwr ar ei ddyddiau cyntaf yn dweud ei fod yn hynod o ddistaw a swil, ond roedd wedi cwblhau pob tasg i safon uchel. Hanner ffordd drwy gyfnod y lleoliad gwaith, cysylltodd Mel â'r cyflogwr eto, a dywedodd wrthi nad allai gredu cymaint oedd ei hyder wedi tyfu!

Bu cysylltiad rheolaidd gyda Craig, a oedd hefyd yn dweud bod ei brofiad yn hynod o bositif. Roedd yn mwynhau ac yn teimlo'n llai pryderus bob diwrnod. Siaradodd Mel â’r hyfforddwr gwaith, ac nid oedd yntau ychwaith yn gallu credu'r gwahaniaeth yn Craig ers dechrau ei leoliad gwaith. Trafodwyd y dewisiadau a oedd ar gael i Craig unwaith i'r lleoliad gwaith ddod i ben, fel y gallai Craig barhau i dyfu mewn hyder bob dydd.

Cysylltodd Mel â darparwr lleol arall, Ymddiriedolaeth y Tywysog, sy’n arbenigo mewn gweithio gydag unigolion 18-24 oed. Roedd ganddynt gwrs manwerthu ym Marks and Spencer’s ar y gweill, tua’r un adeg yr oedd ei leoliad gwaith yn dod i ben, felly cafwyd trafodaeth gyda Craig a oedd yn awyddus ac yn gyffrous i wneud cais ar gyfer y cwrs. Fe wnaeth Mel ei baratoi ar gyfer y cyfweliad; roedd Craig yn teimlo'n hyderus i ymgeisio am swyddi gwag gwahanol ar ôl cael profiad, ac roedd yn goresgyn ei bryder.

Yn y cyfamser, cafwyd adborth rhagorol am Craig gan Gyflogwr y lleoliad gwaith. Roeddent yn hynod o drist yn ei weld yn gadael ac yn edifar nad oedd ganddynt swydd wag i’w gadw ymlaen. Yn syth ar ôl gorffen ei leoliad gwaith, cafodd Craig ei atgyfeirio i Ymddiriedolaeth y Tywysog ar gyfer y cwrs manwerthu ym Marks and Spencer. Tra roedd Craig ar y cwrs, derbyniodd Mel alwad ffôn gan Ymddiriedolaeth y Tywysog i ddweud yr hoffai Marks and Spencer gynnig swydd llawn amser iddo. Roedd Craig wedi rhagori ac roeddent wedi’u plesio yn arw!

Trefnwyd un cyfarfod arall gydag ef, ac roedd yn amlwg bod Craig yn berson hollol wahanol. Roedd yn hyderus, yn hapus ac nid oedd bellach yn dioddef o bryder. Ni allai ddiolch digon i ni am ein cymorth a chefnogaeth.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddi a gwaith. Gwnewch atgyfeiriad i’n tîm.

*Mae enw’r cyfranogwr wedi cael ei newid i gadw ei hunaniaeth yn gyfrinachol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy