Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Peter


Summary (optional)
Daeth *Peter atom gyntaf yn 2017, ac roedd wedi bod yn ddi-waith ers dros 10 mlynedd. Mae’n riant sengl ac ar y pryd y daeth atom, roedd ei ferch yn yr ysgol gynradd. 
start content

Roedd Peter yn ddihyder ac roedd yn wynebu sawl rhwystr cymhleth. Roedd ei anghenion yn cynnwys yr angen i ddiweddaru ei CV, mwy o hyder, a rhai sgiliau a chymwysterau.

Ar ôl aseinio mentor iddynt, rhoddwyd enw Peter ymlaen am gwrs 12 wythnos gyda Groundworks, a’r prif ffocws oedd creu gofod y gallai’r gymuned ei ddefnyddio. Roedd yn cynnig achrediad lefel un mewn gwirfoddoli ac ymgysylltu â'r gymuned felly roedd yn fan cychwyn delfrydol i gael rhywfaint o gymwysterau.

Unwaith y daeth y cwrs i ben, daeth Peter yn llawer mwy rhagweithiol a chynyddodd ei chwilio am waith yn aruthrol, ond ar yr eiliad olaf byddai Peter bob amser yn colli hyder yn sgil materion yn ymwneud â phwy fyddai’n edrych ar ôl ei ferch.

Yn 2018, gwahoddwyd Peter i ymuno â cohort gwahanol gyda Groundworks – roedd yn amgylchedd lle’r oedd yn teimlo’n gyfforddus ac roedd yn llawn cymhelliant. Gyda’i gilydd, gwnaeth Peter a’i fentor Mel gais i Groundworks ac, ar ôl i rywun ganslo, cynigiwyd lle iddo ar y cwrs Roots to Skills.

Cynyddodd cymhelliant Peter ysgogiad ac roedd yn falch o’i lwyddiannau. Byddai’r gofod yr helpodd ei greu yn fuddiol i aelodau o’r ymuned ac roedd hon yn dipyn o gamp iddo.

Unwaith y cwblhawyd y cwrs, gyda chefnogaeth Mel, dechreuodd Peter chwilio am swydd eto. Roedd wedi gallu ymrwymo i ddau ddiwrnod yr wythnos yn ystod y cwrs Roots to Skills a olygai bod y ddau ohonynt yn chwilio'n bennaf am waith rhan amser, gan ddefnyddio sgiliau Peter.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Peter hefyd yn chwilio am swyddi’n annibynnol rhwng y sesiwn fonitro ac, ar ôl trafod gyda’r Ymgynghorwyr DWP, teimlwyd ei fod wedi goresgyn llawer o’r rhwystrau cychwynnol ac roedd yn barod i fynd i weithio gyda chymorth mwy dwys i chwilio am swydd. Penderfynwyd y byddai’n fuddiol i Peter drosglwyddo at yr Ymgynghorydd DWP. Mae hwn yn gam mawr ac yn dangos y cynnydd ardderchog roedd Peter yn ei wneud.

Aeth Peter o nerth i nerth, gan gael mynediad drwy ei Ymgynghorydd i le ar Lwybr Ailgylchu Conwy oedd wedi’i greu gan CFW+ ochr yn ochr â chydweithwyr CBSC. Gwnaeth mor dda fel y cynigiwyd oriau rhan amser iddo – dan 15 awr i ddechrau – ond wrth i’w hyder gynyddu, felly hefyd y gwnaeth ei barodrwydd i ymrwymo i oriau amser llawn arferol.

Mae hon yn enghraifft wych o'r ffordd y gall y gefnogaeth a gynigir gan ein mentoriaid arwain at ganlyniad mor wych i’n cyfranogwyr. Mae Peter yn dal i weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn yr Adran Ailgylchu ac yn falch iawn i fod mewn gwaith.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddi a gwaith. Gwnewch atgyfeiriad i’n tîm.

*Mae enw’r cyfranogwr wedi cael ei newid i gadw ei hunaniaeth yn gyfrinachol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy