Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sarah


Summary (optional)
Roedd *Sarah wedi'i hatgyfeirio atom ni gan y Clwb Swyddi ym Mae Cinmel, ar ôl derbyn JSA ar ôl treulio sawl blwyddyn yn derbyn ESA. Nid oedd yn barod i weithio ac roedd ganddi anghenion cymhleth megis gorbryder cymdeithasol difrifol, iselder, a dyledion tai oherwydd y terfyn budd-daliadau a diffyg hunan hyder.
start content

Roedd Sarah wedi rhoi blaenoriaeth i’w theulu ifanc am 11 mlynedd, ac fel rhiant sengl, nid oedd ganddi ddewis arall. Er bod magu plant yn swydd llawn amser ynddo’i hun, teimlai Sarah ei bod yn siomi pawb gan ei bod yn hawlio budd-daliadau. O ganlyniad i hyn, roedd hi wedi colli ei hyder ac wedi datblygu gorbryder ac iselder.

Pan gyfarfu Mel, ein mentor i oedolion, â Sarah am y tro cyntaf, roedd hi’n ei chael yn anodd mynd allan o’r tŷ oherwydd lefel ei phryder. Dros gyfnod o amser, gweithiodd Mel gyda Sarah i gymryd camau bychain, ond rhai arwyddocaol tuag at adeiladu ei hyder. Dechreuodd gymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi achrededig, ac roeddent yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd ac wedi dechrau chwilio am swyddi.

Dros gyfnod o tua 12 mis, roedd Sarah yn parhau i gymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi ac yn gwirfoddoli yn y banc bwyd lleol. Cafodd y gwirfoddoli a hyfforddiant effaith fawr ar hyder Sarah, ac wrth ymgeisio am swyddi, roedd y cyflogwyr yn dechrau sylwi ar CV newydd Sarah gyda'r holl gyrsiau hyfforddi cyfredol a'r profiad gwaith ymarferol yr oedd hi’n ei gyflawni drwy sesiynau gwirfoddoli wythnosol, a dechreuodd dderbyn cyfweliadau. Fodd bynnag, nid oedd y siwrnai yn un hawdd – a bu nifer o siomedigaethau.

Un esiampl o hyn oedd pan gafodd ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad gyda Premier Inn. Ar ôl y cyfweliad, roedd Sarah yn bositif iawn, roedd hi’n teimlo bod ganddi siawns da o gael y swydd. Cafodd wahoddiad am ail gyfweliad, ac roedd ei gobeithion yn uchel. Ar ôl yr ail gyfweliad, cafodd Sarah wybod ei bod yn mynd ar y rhestr wrth gefn, ac yn anffodus, nid oedd hi am gael swydd oni bai bod rhywun arall yn gwrthod. Roedd hyn yn siom fawr i Sarah, ac fe gymerodd y profiad yn bersonol. Fodd bynnag, trwy wirfoddoli, cyfarfodydd rheolaidd a chyrsiau hyfforddi, daeth Sarah yn fwy hyderus a gwydn. Roeddent yn dal i ymgeisio am swyddi ac roedd Mel yn sicrhau bod Sarah yn aros yn bositif.

Cyhoeddodd ASDA hysbyseb, yn chwilio am weithiwr am 16 awr yr wythnos. Roedd y swydd yn lleol ac yn ymddangos yn berffaith. Cafodd Sarah gymorth gan Mel i ymgeisio am y swydd, ac yr wythnos ganlynol cafodd Sarah wahoddiad am gyfweliad. Cyn y cyfweliad, aeth Mel dros y cwestiynau a sefyllfaoedd cyfweliad posib’, nes i Sarah deimlo ei bod yn barod. Ar ddiwrnod y cyfweliad, roedd Sarah wedi gwisgo’n addas ac yn teimlo’n bositif, cyrhaeddodd y cyfweliad heb unrhyw beth i’w golli, gan ymroi yn frwdfrydig i'r tasgau grŵp.

Aeth y cyfweliad yn dda, ac ar ddiwedd y dydd roedd Sarah yn teimlo’n fodlon ei bod wedi gwneud ei gorau. Wythnos wedyn, cyrhaeddodd e-bost yn cynnig swydd iddi! Roedd hyn yn newyddion gwych, fodd bynnag, roedd yr oriau a gynigwyd iddi yn ystod y nos, o 4pm i 10pm. Fel rhiant sengl, teimlai na allai gyflawni hyn. Dywedodd Mel wrth Sarah am ffonio ASDA i egluro’r sefyllfa. Ffoniodd Sarah ASDA i egluro, a llwyddodd i newid ei horiau, gan arwain at gontract 17 awr rhwng 12.30pm a 4pm.

Mae’r gwahaniaeth i fywyd Sarah yn anodd ei grynhoi mewn geiriau. Roedd Mel wedi gallu parhau i gyfarfod â Sarah i gynnig cefnogaeth, a dywedodd Sarah mewn un cyfarfod bod ei phlant eisiau mynd ar drip ysgol, a oedd yn costio £7 yr un. Fel arfer, ni fyddai’r plant wedi gallu mynd ar y trip gan nad oeddent yn gallu ei fforddio. Fodd bynnag, ers dechrau gweithio, mae arian ar gael ar gyfer hyn, ac roedd hi wedi gallu talu am y trip. Ar y pwynt yma, dechreuodd Sarah grio mewn hapusrwydd. Mae hyn yn newid bychan iawn i rai unigolion, ond i Sarah a’i phlant, mae hyn yn golygu cymaint.

Yn dilyn llwyddiant ei siwrnai gyda CFW, cafodd Sarah ei henwebu ar gyfer gwobr gyda Phartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Conwy a Sir Ddinbych - Cyswllt Dysgu. Fe enillodd Cyflawnwr y Flwyddyn a derbyniodd dystysgrif lwyr haeddiannol.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddi a gwaith. Gwnewch atgyfeiriad i’n tîm.

*Mae enw’r cyfranogwr wedi cael ei newid i gadw ei hunaniaeth yn gyfrinachol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy