Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help i ddechrau gweithio Communities for Work Cefnogaeth Ffyrlo, Dileu Swyddi, Torri Credyd Cynhwysol

Cefnogaeth Ffyrlo, Dileu Swyddi, Torri Credyd Cynhwysol


Summary (optional)
DYCHWELYD, DILEU SWYDD, TORRI CREDYD ANGHYWIR - A Yw'r materion hyn yn effeithio chi?
start content

Rydym yma I helpu

Mae llawer o gyngor a chymorth ar gael i unrhyw un sy’n wynebu’r materion hyn, ac er mwyn eich arwain i’r lle cywir rydym wedi casglu’r wybodaeth ganlynol ynghyd.

Cofiwch y gallwn ni eich helpu hefyd, a gall ein ymgynghorwyr ymroddedig gynnig cymorth a chyngor personol dros y ffôn 01492 575578 neu drwy e-bost CEH@conwy.gov.uk:

Cynnwys:

  1. Diwedd y cynllun ffyrlo
  2. A ydych chi’n weithiwr ar ffyrlo sy’n wynebu colli eich swydd?
  3. ReAct
  4. A ydych chi’n poeni am fynd yn ôl i’r gwaith?
  5. Torri credyd cynhwysol?
  6. Cynllun KICKSTART
  7. Ffair Swyddi Kickstart


Diwedd y cynllun ffyrlo

Mae’r cynllun ffyrlo wedi gwarchod 11.6 miliwn o swyddi yn ystod y pandemig Coronafeirws ond mae’n dod i ben ar ddiwedd mis Medi. Does neb yn gwybod faint o gyflogwyr fydd yn galw eu gweithwyr yn ôl i’r gwaith neu faint o weithwyr fydd yn colli eu swyddi, yn anffodus, gan nad yw eu cyflogwyr yn gallu fforddio eu cadw.

A ydych chi’n weithiwr ar ffyrlo sy’n wynebu colli eich swydd?

Os felly, mae angen i chi wneud cais am unrhyw gynlluniau cymorth cyn gynted â phosibl. Os nad ydych yn gwybod pa gymorth y gallech ei dderbyn, gall ein ymgynghorwyr eich helpu drwy gynnig cyngor ar fudd-daliadau yn ogystal â’ch helpu chi i ddod o hyd i waith. Ffoniwch ni ar 01492 575578 neu anfonwch e-bost atom CEH@conwy.gov.uk.

Mae Cymru’n Gweithio, a gyflenwir gan Gyrfa Cymru, hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol ar sut i ymdopi os byddwch yn colli eich swydd. Gallwch ddarganfod mwy am sut gall Cymru’n Gweithio a’u hymgynghorwyr arbenigol gynnig cymorth emosiynol, ymarferol ac ariannol i chi os byddwch yn colli eich swydd drwy fynd i’w gwefan: Cymorth ar ôl Colli Swydd | Cymru’n Gweithio (llyw.cymru).

Gan weithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, mae Cymru’n Gweithio hefyd yn cynnig sesiynau cymorth digidol am ddim i bobl sydd wedi colli eu swydd, bob dydd Mercher o 10.30am. Nod y sesiynau hyn yw rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth y gallech ei dderbyn – archebwch yma:

Mae digwyddiad digidol ôl-ffyrlo yn cael ei gynnal hefyd – Eich Gyrfa, Eich Dyfodol, rhwng 19 a 21 Hydref. Bydd y digwyddiad ar-lein yn gyfle i ddysgu am y sectorau cyflogaeth allweddol yn eich ardal a’r swyddi sydd ar gael. Gallwch wrando ar gyflwyniadau byw sy’n sôn am y prif sectorau twf yn eich ardal, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw, datblygiadau yn y dyfodol a sgwrsio â chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Bydd digwyddiad Gogledd Cymru yn cael ei gynnal o 10am ddydd Mawrth 19 Hydref. Does dim angen cofrestru, ewch i http://www.yourcareeryourfuture.wales/?lang=cy i ymuno â’r digwyddiad.

ReAct

Mae ReAct yn cynnig cymorth a chyllid i bobl sydd wedi colli eu swydd yn ddiweddar, sy’n ddi-waith neu sydd o dan rybudd diswyddo cyfredol, er mwyn iddynt ailhyfforddi neu ddiweddaru eu sgiliau. Ewch i https://cymrungweithio.llyw.cymru/sut-y-gallwn-ni-helpu/cymorth-ar-ol-colli-swydd i gael rhagor o fanylion. 

A ydych chi’n poeni am fynd yn ôl i’r gwaith?

Os ydych chi’n paratoi i fynd yn ôl i’r gwaith ond mae’r cyfan yn eich llethu, mae cymorth ar gael a mynediad cyflym ac am ddim i therapïau corfforol a siarad:

C.A.L.L. 

Gwasanaeth cyngor a gwrando iechyd meddwl i Gymru - llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar 0800 132 737, www.callhelpline.org.uk

Able Futures

Cymorth iechyd meddwl am ddim i weithwyr: Mae Able Futures yn cynnig hyd at 9 mis o gymorth i bobl mewn gwaith neu bobl sydd ar fin dechrau gweithio yn y DU ar 0800 321 3137,

www.able-future.co.uk

RCS

Mynediad cyflym am ddim i therapïau ar gyfer pobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghonwy ar 01745 336 442 neu anfonwch e-bost hello@rcs-wales.co.uk

Iechyd Cyhoeddus Cymru

https://phw.nhs.wales/topics/laest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/

Mental Health at Work

www.mentalhealthatwork.org.uk


Mae gweminar fyw ar baratoi ar gyfer gwaith ar ôl ffyrlo yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 12 Hydref am 10am.  Archebwch eich lle yn:

neu gallwch weld fersiwn wedi'i recordio ymlaen llaw isod:

 

Torri credyd cynhwysol?

Bydd y taliad ychwanegol o £20 yr wythnos gan y Llywodraeth yn ystod Pandemig Covid-19 yn dod i ben ar 6 Hydref.

Mae Cyngor ar Bopeth wedi rhybuddio y bydd un o bob tri o bobl ar Gredyd Cynhwysol yn mynd i ddyled oherwydd y toriad hwn, ac mae’r Sefydliad Iechyd yn dweud y bydd yn cael effaith ar iechyd meddwl a lles miloedd o deuluoedd.

Os bydd y toriad hwn i’r Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi, ffoniwch ni ar 01492 575578. Gall un o’n hymgynghorwyr ymroddedig gynnig cyngor i chi, neu mae adnoddau defnyddiol iawn ar gael yn lleol:

Banciau Bwyd Conwy:

Banciau Bwyd Gogledd Cymru (padlet.org)

Food Share – dolenni uniongyrchol

https://abergelepensarn.co.uk/community-resources/foodshare-pensarn

http://hopegiver.org.uk/foodshare/

Tai / Housing Cymraeg/Saesneg

Tai/Housing (padlet.org)

Adnoddau Iechyd Meddwl

Adnoddau Iechyd Meddwl Conwy (padlet.org)

Cyngor/Cymorth Lles gan gynnwys dolenni i’r canlynol:Cymorth Tlodi TanwyddCronfa Cymorth DewisolHawliau LlesCyngor ar Fudd-daliadauCyngor ar DdyledionCyngor ar Bopeth

Adnoddau Lles (padlet.org)


Cynllun KICKSTART

A ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn derbyn Credyd Cynhwysol? Yna gadewch i ni roi hwb i’ch gyrfa!

Mae Cynllun Kickstart yn darparu arian i greu swyddi newydd ar gyfer pobl sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir, ac mae’n cynnig profiad gwaith gwerthfawr a hyfforddiant, a allai arwain at swydd amser llawn.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27 o swyddi Kickstart i’w llenwi ar hyn o bryd.  Ewch i Kickstart your career - Conwy County Borough Council - Conwy County Borough Council  (Dolen Gymraeg -

Dechreuwch eich gyrfa o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)  i weld y rhestr lawn o swyddi sy’n amrywio o Swyddog Cymorth Swyddfa Docynnau i Swyddog Cymorth Busnes, a Gweithredwr Cwch dan Hyfforddiant i Gymhorthydd Hamdden. Os oes gennych ddiddordeb yn un o’r swyddi hyn, siaradwch â’ch Hyfforddwr Gwaith Credyd Cynhwysol a fydd yn eich helpu i wneud cais amdani.

Ffair Swyddi Kickstart

Y Ffair Swyddi hon yw’r cyfle perffaith i chi gyfarfod cyflogwyr eraill yn yr ardal sydd â swyddi gwag Kickstart.

Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Hydref
Amser: 5pm-6.30pm – apwyntiad yn unig
Lleoliad: Canolfan Waith Llandudno

Dyddiad: Dydd Iau 14 Hydref
Amser: 5pm-6.30pm – apwyntiad yn unig
Lleoliad: Canolfan Waith Bae Colwyn

Trefnwch eich apwyntiad yn awr drwy eich Hyfforddwr Gwaith Credyd Cynhwysol.

end content