Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth i gyflogwyr


Summary (optional)
start content

Cynnwys:

  1. Canolbwynt cyflogaeth Conwy
  2. Diswyddo gweithwyr?
  3. Dod Â’ch gweithwyr yn Ôl i'r gwaith yn ddiogel
  4. Cymorth Llywodraeth Cymru

Canolbwynt Cyflogaeth Conwy

Rydym yn rhoi cymorth i bobl sy’n wynebu rhwystrau rhag cael gwaith, gan gynnwys bod yn ddi-waith yn y tymor hir, gofal plant a byw mewn tlodi neu fod mewn perygl o fyw mewn tlodi. Os hoffech helpu’r rheini sydd fwyaf pell i ffwrdd o’r farchnad lafur i gael swydd, a chefnogi unigolion â chymhelliant sy’n benderfynol o wneud y gorau o’r cyfle, ffoniwch ni ar 01492 575578 neu anfonwch e-bost atom: CEH@conwy.gov.uk.

Diswyddo gweithwyr?

Mae Cymru’n Gweithio yn rhoi cymorth i gyflogwyr a phobl sydd mewn perygl o golli eu swydd. Mae hyn yn cynnwys cyngor a hyfforddiant gyrfaoedd, adnabod ffynonellau cyllid posibl ar gyfer hyfforddiant, gwybodaeth am swyddi gwag a chymorth i lunio CV a llenwi ceisiadau am swyddi. Mae’r cymorth hwn ar gael i fusnesau o bob maint ac ar draws pob sector. Os ydych yn gyflogwr ac yn gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ddiswyddo eich gweithwyr, mae cymorth ar gael:

WorkingWales.gov.wales - taflen diswyddo gweithio cymru (PDF)

Dod Â’ch gweithwyr yn Ôl i'r gwaith yn ddiogel

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn cael sgwrs neu gyfarfod gyda’u gweithwyr i drafod y broses o ddychwelyd i’r gwaith er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei ystyried wrth gynllunio i ddychwelyd i’r gweithle yn ddiogel.

Mae Cymru’n Gweithio yn cynnig gwasanaeth cymorth yn y gwaith sy’n darparu mynediad cyflym at wasanaethau therapi galwedigaethol pwrpasol, ffisiotherapi a therapi seicolegol er mwyn helpu gweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith. Mae hyfforddiant ym maes iechyd meddwl a chyflyrau iechyd cyhyrsgerbydol ar gael i fentrau micro, bach a chanolig eu maint o bob sector.

Cymorth Llywodraeth Cymru

Mae gan Lywodraeth Cymru bob math o sgiliau a chynnyrch cyflogaeth er mwyn helpu busnesau i dyfu a ffynnu:

Porth sgiliau i fusnes

Porth ar-lein yw hwn lle gall busnesau gael mynediad at gyngor a chymorth i’w helpu i dyfu a ffynnu. O ddatblygu sgiliau gweithwyr presennol i gynnig cymorth ar faterion recriwtio a rhaglenni hyfforddiant, mae Porth Sgiliau i Fusnes yn cynnig pob math o atebion i fodloni anghenion busnesau unigol. 

Gall busnesau greu proffil sgiliau, darganfod mwy am y cymorth sydd ar gael yn eu hardal leol a siarad ag ymgynghorwyr ymroddedig Busnes Cymru a fydd yn eu helpu i gael yr ateb cywir ar gyfer eu busnes.

Prentisiaethau

Rhaglen ar gyfer pob oedran sy’n cynnig opsiwn recriwtio cost-effeithiol i fusnesau gan eu helpu i greu cronfa o dalent newydd, llenwi bylchau o ran sgiliau a thyfu.

Yn ogystal â thalu am gostau hyfforddiant eich gweithwyr newydd, ar hyn o bryd mae pob cyflogwr newydd yn derbyn hyd at £3,000 tuag at gostau cyflogaeth ar gyfer pob prentis newydd bydd yn ei gyflogi, cyn belled â’i fod rhwng 16 a 24 oed.

ReAct

Mae ReAct yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi colli eu swydd yn ddiweddar, sy’n ddi-waith neu o dan rybudd diswyddo cyfredol, a gall cyflogwyr elwa ar y gronfa hon o weithwyr medrus a phrofiadol a’u helpu i ddychwelyd i fyd gwaith. Mae busnesau yn derbyn hyd at £3,000 mewn rhandaliadau chwarterol yn y 12 mis cyntaf er mwyn helpu i dalu cyflogau, ynghyd â hyd at £1,000 ar gyfer unrhyw hyfforddiant sgiliau angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’r swydd.

Hyfforddeiaethau

Gall busnesau o bob maint ddefnyddio hyfforddeiaethau i chwilio am dalent a chynnig cyfleoedd blasu yn y gwaith, a gellir addasu’r hyfforddiant i fodloni anghenion penodol er mwyn cyflawni eich amcanion busnes. Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at bobl ifanc ddi-waith 16 ac 17 oed.

Kickstart

Mae Kickstart yn helpu cyflogwyr i gynnig lleoliadau gwaith chwe mis o hyd i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Gall unrhyw sefydliad wneud cais, ni waeth beth yw ei faint, a gallwch gael arian ar gyfer 100% o gostau’r swydd am 25 awr yr wythnos, ynghyd â hyd at £1,500 fesul pob lleoliad gwaith ar gyfer costau sefydlu, cymorth a hyfforddiant.

GO Wales

Mae GO Wales yn gweithio gyda myfyrwyr addysg uwch (o dan 25 oed) sy’n wynebu rhwystrau rhag ennill profiad gwaith, er mwyn eu helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith gyda chyflogwyr lleol. Yn dibynnu ar yr unigolyn, gall cyflogwyr ddewis cwblhau prosiect penodol yn ystod y lleoliad a gallant hefyd fod yn gymwys am gymhorthdal o 50% o’r cyflog. 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r rhaglenni hyn, ffoniwch y Porth Sgiliau i Fusnes ar 03000 6 03000 neu lawrlwythwch y Daflen i Gyflogwyr.

end content