Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help-Getting-Into-Work Dechreuwch eich gyrfa o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Dechreuwch eich gyrfa o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Ydych chi’n 16-24 oed ac ar Gredyd Cynhwysol? Yna helpwch ni i ddechrau eich gyrfa o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy!
start content

Mae’r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu swyddi newydd ar gyfer pobl sydd mewn risg o ddiweithdra hirdymor, ac mae’n darparu profiad gwaith gwerthfawr gyda hyfforddiant, gyda’r posibilrwydd i hyn arwain at gyflogaeth llawn amser.

Ar hyn o bryd mae gennym 27 o swyddi Kickstart ar gael i’w llenwi rŵan:

Swydd wag – Teitl y SwyddSwydd Ddisgrifiad CrynoNifer y swyddi gwag

Cymorth i Oriel Colwyn ac Arddangosfeydd

Datblygu sgiliau a phrofiad o drefnu arddangosfeydd a gweithdai a’r Ŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye

1

Cymorth Swyddfa Docynnau

Dysgu sut mae theatr yn gweithredu o ddydd i ddydd o werthu tocynnau i hyrwyddo a dyletswyddau gweinyddol i eitemau ategol megis prydau a diodydd.  2 swydd ar gael

2

Cymhorthydd Gweinyddol – Galw Gofal

Cydlynu a chefnogi’r gwasanaeth rheng flaen sy’n cynnig monitro galwadau 24/7 gan gynnwys gweinyddu ac ateb galwadau.  2 swydd ar gael

2

Swyddog Cymorth Busnes – Data

Delio â dogfennaeth ar gyfer gofalwyr maeth – gwybodaeth sensitif, a hynod o gyfrinachol, felly mae cywirdeb, bod yn broffesiynol a disgresiwn yn hanfodol, yn ogystal â bod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg.

1

Swyddog Cefnogi Busnes – Gofal Plant a Maethu

Cymorth gweinyddol ar gyfer rôl sensitif sy’n eich caniatáu i fod yn rhan agos o’r tîm, yn cysgodi cyfarfodydd, cymryd cofnodion a chyflawni tasgau cymorth busnes.

1

Cymhorthydd Tîm Canolfan i Deuluoeddd

Cwrdd â chyfarch teuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn canolfannau i deuluoedd, cyflawni dyletswyddau gweinyddol a chefnogi gwaith grŵp e.e. clwb babi a grwpiau pobl ifanc.  5 swydd ar gael.

5

Cymhorthydd Cyflogadwyedd

Cefnogaeth weinyddol gan gynnwys marchnata, hyfforddiant ac ymgysylltu, helpu i baratoi a rhoi hyfforddiant a digwyddiadau cymunedol

1

Cymhorthydd Hamdden

Dysgu sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid, dyletswyddau achub bywyd a darparu gwersylloedd chwaraeon. 9 swydd ar gael.

9

Gweithredwr Cwch dan Hyfforddiant

Dysgu sut i fod yn gapten cwch, ennill profiad ar y môr a chymwysterau

1

Hyfforddai Budd-daliadau/Asesiad Ariannol

Gwaith gweinyddol cyffredinol ar gyfer y tîm sy’n cyfrifo a thalu budd-dal tai, Gostyngiadau Treth y Cyngor a Budd-Dal Addysg gan gynnwys cofnodi data, siarad â chwsmeriaid a phrosesu a hysbysu am geisiadau

1

Hyfforddai Cyllid – Systemau a Phrosesu

Gweithio gyda’r tîm prosesu anfonebau a’r tîm cyfrifyddiaeth technegol. Bydd hyn yn eich caniatáu i gael golwg agos ar sut mae adran gyllid fawr yn gweithio

1

Hyfforddai Cyllid – Cysoni Incwm

Bod yn rhan o dîm bychan sy’n gyfrifol am gysoni incwm a chydymffurfiaeth gan gynnwys helpu i reoli systemau TG ariannol, defnyddio taenlenni Excel ac adrodd ar incwm gan y Cyngor

1

Hyfforddai Cymhorthydd Refeniw (DiPS) – Trethu Lleol

Rheoli a chydlynu'r holl bost sy’n dod i mewn a gohebiaeth adrannol ac ennill profiad o ddefnyddio offer i sganio a mynegeio post/dogfennaeth

1


Pam gweithio i’r Cyngor?

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r cyflogwr mwyaf yn y sir ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad ein staff.

Mae’r Cynllun Kickstart wedi’i ddylunio i roi cyfle i bobl 16-24 ennill profiad gwaith a hyfforddiant yn y gwaith, wrth gael eu mentora a’u cefnogi yn eu rôl, fel ein bod yn eich helpu i ddatblygu sgiliau, gallu a hyder a fydd yn agor eich cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Yn ogystal â chyflog, byddwch yn derbyn nifer o fuddiannau gweithwyr ardderchog gan gynnwys gostyngiadau Teithio Bysiau Arriva, gostyngiad ar Aelodaeth Ffit Conwy, Cynllun Gostyngiadau Staff gyda gostyngiadau ar nwyddau a gwasanaethau o ddarparwyr lleol a chenedlaethol ac Amser Hyblyg.  

Sut ydw i’n gwneud cais?

Os oes gennych ddiddordeb yn un o’r swyddi, rhaid i chi siarad gyda’r Hyfforddwr Gwaith Credyd Cynhwysol a fydd yn eich helpu i wneud cais. Nodwch, ni allwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Cyngor.

end content