Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pennaeth Cyllid - Hysbyseb


Summary (optional)

Conwy: Gogledd Cymru

Cyflog: £66,293-£76,367 (Dyfarniad cyflog i ddod)

start content

Cyfeirnody Swydd: REQ004781


Wedi’i leoli yng nghanol gogledd Cymru ar gyrion Parc Cenedlaethol trawiadol Eryri, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awdurdod lleol sydd wedi ennill gwobrau ac yn gyflogwr rhagorol sy’n byw yn ôl ei weledigaeth o fod yn “Gyngor Blaengar sy’n Creu Cyfleoedd”.

Mae cyfle cyffrous i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i ragoriaeth.

conwy_castle_img2-min

Gan gefnogi Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau, byddwch yn arweinydd ariannol rhagorol sydd â phrofiad ôl-gymhwysol sylweddol, sydd: yn gallu dod o hyd i atebion; yn ddigon dewr i wneud y peth iawn hyd yn oed pan nad yw hynny o reidrwydd yn boblogaidd neu'n hawdd; yn chwilio am gyfleoedd; yn dymuno cyfrannu ar lefel uchaf y Cyngor; yn angerddol am y swydd gan gofleidio ei phwysigrwydd i wella bywydau pobl Conwy a gogledd Cymru. Byddwch naill ai'n gweithio ar y lefel strategol hon yn barod neu'n chwilio am gyfle i gamu i fyny i'r rôl strategol hon.

Mae’r swydd yn gyfrifol am ddarparu amryw o wasanaethau pwysig ac hanfodol o fewn y Cyngor ac ar gyfer ein preswylwyr:

  • Gwasanaethau Cyfrifeg ac Ariannol
  • Swyddogaethau’r Trysorlys: Cyflogau, Credydwyr ac Incwm a Chysoni
  • Trethiant Lleol a Gwasanaethau Budd-daliadau Tai ac Asesu
  • Gweithredu fel Swyddog Adran 151 yn absenoldeb Cyfarwyddwr Strategol, Cyllid ac Adnoddau
  • Darparu arweinyddiaeth drwy aelodaeth o’r Uwch Dîm Rheoli

Byddai profiad fel arweinydd pobl a thimau yn bwysig iawn ar gyfer llwyddiant ac er y byddai cefndir o weithio mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn fantais benodol, nid yw’n angenrheidiol, gan fod gennym yr un diddordeb mewn penodi rhywun â’r nodweddion a grybwyllir uchod, sydd â dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol Cymreig a fydd yn ffitio'n dda yn ein tîm.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr ardderchog, bydd ganddo/ganddi sgiliau rheoli cydberthnasoedd o’r radd flaenaf, ac ymwybyddiaeth a barn wleidyddol ar lefel uchel, bydd yn hynod wydn dan bwysau ac yn cydnabod gwerth gwaith tîm.

Oherwydd gofynion y swydd hon, byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol. 

Mae gennym agenda cyffrous ac uchelgeisiol. Dewch i ymuno â ni i fwynhau chwarae rôl allweddol i gyflawni llwyddiant i'n trigolion a'n hymwelwyr.

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd cysylltwch ag Amanda Hughes, Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau ar  01492 575913.

 

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd cysylltwch ag:
Amanda Hughes,
Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau

Ffon: 01492 575913
Dyddiad cau: Hanner nos ar  2 Hydref 2022.

Am wybodaeth bellach ac i wneud cais am y swydd cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.conwy.gov.uk/recriwtiopg

 

DyddiadGweithgaredd

Hanner nos ar 2 Hydref 2022

Dyddiad cau

4 Hydref 2022

Llunio rhestr fer

(nid oes angen i ymgeiswyr fod yn bresennol)

Rhwng 4 a 7 Hydref 2022

(cytuno ag ymgeiswyr)

Ymarfer ‘mewnflwch’ ar-lein a Holiadur

Personoliaeth Galwedigaethol (HPG)

5 Hydref 2022 (bore)

Cyfweliad gyda’r Tîm Arweinyddiaeth Strategol

(Bodlondeb, Conwy)

17 Hydref (prynhawn)

Cyfweliad gyda’r Uwch Bwyllgor Cyflogaeth

(Bodlondeb, Conwy)

Sylwer: Mae dyddiadau yn rhai dros dro er mwyn darparu ar gyfer argaeledd ymgeiswyr

 

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu. 

Mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.  Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni gofynion hanfodol y swydd yn cael cyfweliad.  Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr anabl. Gall pobl anabl wneud cais ar wahanol ffurfiau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach. Mae Conwy wedi ymrwymo i’w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

cp_img-min

end content