Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Croeso


Summary (optional)

Pennaeth Cyllid

Cyflog: £66,293 - £76,367

Dyddiad cau: Hanner nos, 2 Hydref 2022.

start content

Annwyl Ddarpar Ymgeisydd,

Diolch i chi am ddangos diddordeb yn swydd Pennaeth Cyllid.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awdurdod lleol sydd wedi ennill gwobrau ac yn gyflogwr rhagorol sy’n byw yn ôl ei weledigaeth o fod yn “ Sir Flaengar sy’n Creu Cyfleoedd”.

Rydym wrthi’n barhaus yn ceisio gwella’r hyn a wnawn, moderneiddio ein ffordd o weithio a chwilio am gyfleoedd newydd.

Mae cyfle cyffrous wedi ei greu i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i ragoriaeth.

Byddwch yn arweinydd ariannol rhagorol sydd â phrofiad ôl-gymhwysol sylweddol, sy’n canolbwyntio ar atebion, yn ddewr ond hefyd yn ddoeth wrth wneud penderfyniadau ac yn chwilio am gyfleoedd i gyfrannu ar y lefel uchaf gydag angerdd am y swydd gan gofleidio’r pwysigrwydd o wella bywydau pobl Conwy a Gogledd Cymru.

Mae’r swydd yn gyfrifol am:

  • Swyddogaethau/gwasanaethau sydd mor effeithlon â phosib yn ariannol heb unrhyw gymhorthdal, neu gyn lleied â phosib o gymhorthdal
  • Cynaladwyedd ariannol a chroes-gymhorthdal - symud arian o ble mae, i ble mae angen iddo fod
  • Cadw £ Conwy o fewn CBS Conwy, neu, os na, o fewn y sir
  • Gwneud y defnydd gorau o bob ased: sefydlog, naturiol a deallusol. 
  • Rheolaeth weithredol o wasanaethau Cyfrifeg, Cyllid Addysg, Credydwyr, Cyflogau, Incwm a Chysoni, Trethu Lleol a’r Gwasanaeth Budd-dal Tai ac Asesu.
  • Gweithredu fel Swyddog Adran 151 yn absenoldeb y Cyfarwyddwr Strategol, Cyllid ac Adnoddau. 
  • Darparu arweinyddiaeth trwy aelodaeth o’r Uwch Dîm Rheoli


Mae profiad fel arweinydd pobl a thimau yn bwysig iawn ar gyfer llwyddiant ac er y byddai cefndir o weithio mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn fantais benodol, nid yw’n angenrheidiol, gan fod gennym yr un diddordeb mewn penodi rhywun â’r nodweddion a grybwyllir uchod, sydd â dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol Cymreig a fydd yn ffitio'n dda yn ein tîm.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr ardderchog, bydd ganddo/ganddi sgiliau rheoli cydberthnasoedd o’r radd flaenaf, ac ymwybyddiaeth a barn wleidyddol ar lefel uchel, bydd yn hynod wydn dan bwysau ac yn cydnabod gwerth gwaith tîm.

Mae gennym agenda cyffrous ac uchelgeisiol. Dewch i ymuno â ni i chwarae rhan allweddol wrth gyflawni llwyddiant i'n trigolion a'n hymwelwyr.

Yn gywir


Cllr Charlie McCoubrey
Charlie McCoubrey
Yr Arweinydd

id-hos
Iwan Davies
Prif Weithredwr
end content