Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Poblogaeth Proffil poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

Proffil poblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Mae'r bwletin yn edrych ar wybodaeth ddemograffig allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, cyd-destun hanesyddol a sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos.
start content

Mae'n amlinellu prif ddarganfyddiadau amcangyfrifon canol blwyddyn 2018 ar gyfer poblogaeth a mudo ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, ac yn edrych ar amcanestyniadau poblogaeth 2014 a gafodd eu cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru.

Dyma'r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Gorfforaethol. Mae atodiadau sy'n dangos poblogaeth fesul ward (rhanbarth etholiadol), cyngor cymuned, is-ardaloedd strategol, etholaethau a rhanbarthau/gwledydd ar gael ar ddiwedd y bwletin hwn.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r proffil poblogaeth (PDF)

Mae'r data yn y bwletin hwn am y cyfnod cyn dechrau pandemig Covid19 ac felly nid yw'n ystyried ei effaith.

 

Penawdau

 • Amcangyfrifir mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2019 oedd 117,200 o bobl. Rhwng canol 2018 a chanol 2019 arhosodd cyfanswm y bobl sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol tua'r un peth.
 • Ers 2009 mae poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cynyddu 2,600, sy’n 2.3% – cyfartaledd o 0.23% y flwyddyn, er nad yw cyfraddau newid wedi bod yn gyfartal dros y cyfnod. Yn yr un cyfnod tyfodd poblogaeth Cymru 3.8% a thyfodd poblogaeth y Deyrnas Unedig 7.3%.
 • Rhwng canol 2018 a chanol 2019 roedd y newid mewn poblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Conwy o ganlyniad i:
  - newid naturiol negyddol o -550 o bobl (1,000 o enedigaethau a 1,550 o farwolaethau);
  - cynnydd mudo net o 600 o bobl (daeth tua 5,100 o bobl i Fwrdeistref Sirol Conwy i fyw a gadawodd tua 4,500 o bobl).
 • Mae cyfraddau ffrwythlondeb a chyfraddau marwolaeth yn syrthio, yn cyffredinol.
 • Ond, heb fudo, byddai poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy yn lleihau oherwydd mae mwy o farwolaethau na genedigaethau yn yr ardal bob blwyddyn.
 • Dros gyfnod o ddeng mlynedd, mae cyfartaledd mudo allanol net o tua -300 yn y grŵp oedran 15-29 oed bob blwyddyn.
 • Mae cyfartaledd mudo mewnol net o tua +350 yn y grŵp oedran 50-64 bob blwyddyn.
 • Oed canolrifol poblogaeth Bwrdeistref Sirol Conwy yw 49.9 oed (Cymru = 42.5; y DU = 40.3). Mae’r oed canolrifol wedi cynyddu o 46.1 i 49.9 mlwydd oed yn y degawd diwethaf.
 • Mae 27.9% Bwrdeistref Sirol Conwy o’r boblogaeth sy’n 65 oed a hŷn yn cymharu â 21.0% yng Nghymru gyfan a 18.5% ledled y DU.
 • Erbyn 2039 rhagwelir
  - os yw’r duedd yr amcanestyniad canolog yn parhau, y bydd gan Fwrdeistref Sirol Conwy boblogaeth o 122,750 – cynnydd o 5,550 (4.7%) o lefelau amcangyfrif canol blwyddyn 2019.
  - os yw’r duedd amrywiolyn twf is yn parhau, y bydd gan Fwrdeistref Sirol Conwy boblogaeth o 117,900 – cynnydd o 700 (0.6%).
  - os yw’r duedd amrywiolyn twf uwch yn parhau, y bydd gan Fwrdeistref Sirol Conwy boblogaeth o 126,350 – cynnydd o 9,150 (7.8%).
  - daw cynnydd net yn y boblogaeth o fudo mewnol, oherwydd byddai newid naturiol yn unig (genedigaethau a marwolaethau) yn arwain at leihad yn y cyfanswm.
  - bydd twf poblogaeth yn y grŵp oedran 65+ oed. Bydd nifer y bobl o oedran gwaith a’r boblogaeth dan 16 oed yn lleihau.
 • Mae dwysedd poblogaeth yn isel, 1.0 unigolyn yr hectar ledled y Fwrdeistref Sirol, ond mae’n cynyddu i 30 unigolyn yr hectar mewn rhai ardaloedd trefol ar yr arfordir.
 • Mae’r crynoadau mwyaf o bobl 65 oed a hŷn yn y setliadau arfordirol sef Abergele, Tywyn, Llandrillo-yn-Rhos, Llandudno (wardiau Craig-y-Don, Gogarth a Phenrhyn), Deganwy a Dwygyfylchi. Rhanbarth etholiadol Craig-y-Don sydd â’r gyfran uchaf o bobl 65 oed a hŷn yn ei phoblogaeth (39.4%).
 • Mae’r proffil oedran ieuengaf o bell ffordd yn y Fwrdeistref Sirol yn rhanbarth etholiadol/ardal cyngor cymuned Llysfaen, gyda dim ond 14.3% o’r boblogaeth yn 65+ oed, a 23.3% dan 16 oed.

 

Ebost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Diweddariad nesaf - Hydref 2021

end content