Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datgarboneiddio


Summary (optional)
Rydym yn anelu at fod yn ddi-garbon net erbyn 2030. Darganfyddwch fwy am ein Cynllun Datgarboneiddio.
start content

Cynllun Datgarboneiddio Conwy

Yn dilyn datganiad y Cyngor o argyfwng hinsawdd yn 2019, rydym wedi datblygu cynllun datgarboneiddio i nodi’r llwybr y byddwn yn ei gymryd i fod yn Awdurdod di-garbon net erbyn 2030. Byddwn yn darparu hyn drwy’r Rhaglen Her yr Hinsawdd.

1.Diffinio cwmpas gweithgareddau a ffynonellau allyriadau i’w cynnwys yn y rhaglen.

 1. Cyfrifo’r allyriadau sylfaenol i’w defnyddio fel dechrau’r siwrnai i fod yn ddi-garbon net.
 2. Modelu’r senarios a fydd yn cyflawni’r gostyngiad mwyaf mewn carbon.
 3. Darparu prosiectau o fewn y Rhaglen Her yr Hinsawdd.

Cwmpas

Allyriadau Cwmpas 1

 • Tanwydd a ddefnyddir gan adeiladau sy’n eiddo i ac yn cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Nwy a ddefnyddir gan beiriant gwres a phŵer cyfunedig
 • Tanwydd a ddefnyddir gan gerbydau a pheiriannau’r Cyngor

Allyriadau Cwmpas 2

 • Trydan grid a ddefnyddir gan adeiladau sy’n eiddo i ac yn cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Trydan grid a ddefnyddir gan oleuadau stryd a TCC.

Allyriadau Cwmpas 3

 • Cyflenwad a systemau trin dŵr adeiladau sy’n eiddo i ac yn cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Teithio at ddibenion busnes
 • Cymudo staff
 • Gwastraff o weithrediadau’r Cyngor
 • Prynu nwyddau a gwasanaethau
 • Defnydd ynni gan asedau ar brydles

Y gwaelodlin – allyriadau 2018/19  (tCO2e – tunelli o garbon deuocsid cyfatebol)

Ffynhonnell allyriadauAllyriadau 2018/2019 (tCO2e)

Adeiladau

11744

Teithio at ddibenion busnes

578

Cymudo

4318

Fflyd

3304

Golau stryd a TTC

1580

Cadwyn gyflenwi

34127

Gwastraff

4

Cyfanswm yr allyriadau

55199


Rhaglen Her yr Hinsawdd – Prosiectau

Rydym wedi sefydlu 8 prosiect er mwyn gweithredu'r cynllun. Mae pob prosiect yn canolbwyntio ar faes sy’n cynhyrchu allyriadau, a bydd yn edrych ar newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Adeiladau – Byddwn yn gwneud gwelliannau i adeiladau i leihau defnydd ynni.

Teithio at ddibenion busnes – Byddwn yn datblygu cynllun teithio i’r gweithle i leihau nifer y milltiroedd busnes a deithir.

Gwrthbwyso carbon – Byddwn yn defnyddio cyfleoedd i wrthbwyso carbon ar dir y Cyngor.

Fflyd – Byddwn yn lleihau allyriadau sydd ynghlwm â defnydd tanwydd yn y fflyd gan ddefnyddio cerbydau trydan.

Cynllun ynni lleol  - Byddwn yn datblygu cynllun i ddatgarboneiddio’r system ynni o fewn Sir Conwy.

Cymudo staff – Byddwn yn annog staff i leihau eu milltiroedd cymudo a dewis opsiynau cymudo teithio llesola charbon isel.

Golau stryd – Byddwn yn parhau i newid hen lampau stryd gyda bylbiau LED.

Cadwyn gyflenwi – Byddwn yn gweithio gyda chyflenwyr i ddatgarboneiddio cadwyn gyflenwi Conwy.

end content