Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dweud eich dweud am flaenoriaethau'r Cyngor


Summary (optional)
start content

Cynigion ar gyfer Blaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol 2020-21 ac ymgysylltiad ariannol:

Bob blwyddyn rydym yn gofyn i chi a yw blaenoriaethau lles y Cyngor yn parhau i fod yn addas.  Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ein bod yn adlewyrchu anghenion eich cymuned; i addasu i ddatblygiadau polisi diweddaraf Llywodraeth Cymru; ac i ystyried cyllideb Llywodraeth Cymru fel ein bod yn gallu gosod a chynnal cyllideb gytbwys. 

Mae hyn yn bwysig oherwydd nad yw rhannau o’r newidiadau i’r polisi cenedlaethol yn cael eu hariannu, er enghraifft y cynnydd yng nghost Cyflog Byw Cenedlaethol, a’r dyfarniad cyflog Cenedlaethol i athrawon a staff addysg nad ydynt yn athrawon.

Mae pwysau o'r galw ychwanegol am ofal cymdeithasol hefyd (plant a'r henoed) ynghyd â gwasanaethau digartrefedd, a chwyddiant cyffredinol, sydd hefyd yn cynyddu pwysau ariannol.

Er yr heriau parhaus hyn, rydym yn cyflawni llawer o bethau i gefnogi cymunedau - mae modd i chi ganfod mwy yn ein hadroddiadau blynyddol.


Mae ein holl flaenoriaethau i’w gweld yng Nghynllun Corfforaethol 2017-22 neu Gynllun Cryno 2017-2022

Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn drwy ateb y cwestiynau canlynol:

A yw ein blaenoriaethau yn parhau i fod y pethau y dylem fod yn canolbwyntio arnynt o hyd er mwyn gwella Sir Conwy? Os na, beth arall fyddech chi'n ei awgrymu?

Edrych ar lle rydym yn gwario’r arian,

Sut dderbyniodd Cyngor Conwy gyllid rhwng 2019 a 2020 (Fersiwn testun yn unig)

O le daw'r arian a sut rydym yn ei wario

  • Sut allwn ni wneud pethau’n wahanol?
  • Beth allem ni wneud llai ohono?
  • Oes gennych chi unrhyw sylw arall?

Mae ein holl flaenoriaethau i’w gweld yng Nghynllun Corfforaethol 2017-22 neu Gynllun Cryno 2017-2022


Os oes gennych chi syniadau, neu os oes arnoch eisiau cymryd rhan i wneud newid cadarnhaol yn eich cymuned,rhowch wybod i ni.  Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir i rannu eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu eich ardal leol.

Facebook: www.facebook.com/sgwrsconwyconvo/

Trydar: @sgwrsconwyconvo

E-bost: tgdc@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 574000

Neu ysgrifennwch at:

Tîm Gwelliant a Datblygiad Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Gwasanaeth Cyfnewid BT: Gall cwsmeriaid sydd â nam ar y clyw neu ar leferydd gysylltu ag unrhyw un o wasanaethau’r Cyngor trwy ddeialu 18001 cyn y rhif.

end content