Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dweud eich dweud am flaenoriaethau'r Cyngor


Summary (optional)
Rydym yn adolygu’r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2017-22
start content

Mae’r Cynllun yn nodi'r meysydd blaenoriaeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau canolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd. Datblygwyd y blaenoriaethau drwy weithio gyda chymunedau drwy Sgwrs y Sir ond bob blwyddyn, mae angen i ni wirio mai’r rhain yw’r blaenoriaethau iawn i Gonwy o hyd.

Gellir gweld pob un o’n blaenoriaethau yn y Cynllun Corfforaethol 2017-22 neu’r Cynllun Crynodeb 2017-2022.

Llenwch yr arolwg ar-lein

Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn drwy ateb rhai cwestiynau am ein blaenoriaethau.

  • Gan ystyried y blaenoriaethau, yn eich barn chi, ai'r camau gweithredu yw'r pethau y dylem fod yn canolbwyntio arnynt o hyd er mwyn gwella Sir Conwy? Os na, beth arall fyddech chi'n ei awgrymu?
  • Beth fyddai modd i ni roi'r gorau i’w wneud os bydd y sefyllfa ariannol yn gofyn i ni gyflawni llai o'n blaenoriaethau? - Beth allem ni wneud llai ohono?
  • Gan edrych ar ein blaenoriaethau, a oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallai gwaith partneriaeth ychwanegol ein helpu i’w cyflawni?
  • A oes gennych unrhyw sylwadau pellach am ein cynlluniau neu’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn?

Llenwch yr arolwg ar-lein

Os oes gennych chi syniadau, neu eisiau cymryd rhan i wneud newid cadarnhaol yn eich cymuned, rhowch wybod i ni. Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir i rannu eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu eich ardal leol.

Neu ysgrifennwch at:

Tîm Gwelliant a Datblygiad Corfforaethol
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN
Gwasanaeth BT Relay: Gall cwsmeriaid sydd â nam ar y clyw neu ar y lleferydd gysylltu ag unrhyw wasanaeth y Cyngor trwy ddeialu 18001 cyn y rhif.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content