Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028: Ymgynghoriad


Summary (optional)
start content

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 2 Chwefror 2024.

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn egluro ymrwymiad a chymhelliad y Cyngor i fod yn sefydliad sy’n ceisio gwella bywydau pobl sydd â nodweddion gwarchodedig.  Mae’n dangos sut fydd y Cyngor yn cyfrannu tuag at hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft yn nodi’r prif flaenoriaethau y bydd y Cyngor yn canolbwyntio arnynt am y pedair blynedd nesaf, ac mae’n cynnwys camau gweithredu o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol a Chynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru.

Gwyddom na allwn gyflawni hyn ar ein pennau ein hunain, a byddwn yn parhau i weithio gyda chymunedau a sefydliadau eraill i greu newid gwirioneddol ac ystyrlon; rydym yn gwrando ac rydym eisiau clywed eich syniadau

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg tan 2 Chwefror 2024.

Dogfennau

Sut i ymateb

Llenwi ein holiadur byr ar-lein

Fel arall, gallwch ymateb drwy ysgrifennu atom gan ddefnyddio’r holiadur sydd ar gael mewn fformat PDF a’i ddychwelyd at:

Swyddog AD a Chydraddoldeb
Pobl a Pherfformiad
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bwlch Post 1
LL30 9GN

E-bost: cydraddoldebau@conwy.gov.uk

Rydym yn fwy na pharod i ddarparu'r ddogfen hon mewn fformat arall gan gynnwys braille, print bras a sain.  Cysylltwch â'n Swyddog Cydraddoldeb ac Adnoddau Dynol, trwy anfon e-bost at cydraddoldebau@conwy.gov.uk, neu ffoniwch 01492 574213,

Gall defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain gysylltu â ni gan ddefnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion, drwy Wasanaeth InterpretersLive! Darperir y gwasanaeth gan Sign Solutions.

end content