Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu


Summary (optional)
start content

Yng nghyd-destun yr hinsawdd ariannol heriol a’r heriau demograffig cynyddol sy’n ein hwynebu, mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol ailystyried y ffordd maent yn cyflenwi gwasanaethau i breswylwyr. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn alluogwr yn ogystal â bod yn ddarparwr gwasanaethau. Am y rheswm hwn, ein his-bennawd
mewnol ac allanol yw ‘yr amgylchedd iawn’. Y Cyngor sy’n creu’r amgylchedd i bethau da ddigwydd. Bydd eraill yn rhannu’r cyfrifoldeb o gyflenwi’r pethau da hynny.

Er mwyn gwneud y newid hwn, mae angen i ni ail-bennu disgwyliadau cymunedau. Mae angen i ni alluogi preswylwyr i ddeall y darlun mawr o’r cyfeiriad yr ydym yn ei ddilyn, ac i ddeall eu rôl hwy o ran sut y gallwn gyrraedd yno. O ganlyniad, ni fu cyfnod pwysicach i ni fabwysiadu dull strategol i reoli ein dulliau ymgysylltu a chyfathrebu.

Mae’r dull strategol hwn yn galw am newid i’r dull o ystyried preswylwyr fel ‘cwsmeriaid’, sydd â pherthynas drafodaethol â ni ac sy’n disgwyl i wasanaethau gael eu cyflenwi i safon arbennig. Yn hytrach, mae angen i ni ymgysylltu â phreswylwyr fel ‘dinasyddion’ gydag ymdeimlad o berchnogaeth am wasanaethau, a’u bod yn cymryd cyfrifoldeb am y ffordd maent yn cael eu cyflenwi.

Wrth weithredu’r newid hwn bydd angen ymgysylltiad manwl gyda phreswylwyr, yn ogystal â dulliau cyfathrebu syml. Mae’n bwysig ein bod yn deall y bydd preswylwyr yn awyddus i ymgysylltu â ni ar eu telerau   eu hunain yn eu ffordd eu hunain. Bydd rhai eisiau chwilio am wybodaeth, bydd eraill yn awyddus i gael ymgysylltiad llawn. Felly, mae angen gweithgareddau ymgysylltu a chyfathrebu sy’n gallu cyflenwi ar draws y sbectrwm cyfan hwn.

Bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cyflenwi yn ôl pum egwyddor allweddol. Mae angen i’n dull fod yn: gyson, wedi’i gynllunio, rhagweithiol, dilys ac yn hygyrch i bawb.

Wrth gyflenwi’r camau gweithredu ar gyfer pob un o’r pum egwyddor uchod bydd angen i ni fabwysiadu dull newydd ar gyfer y ffordd yr ydym yn defnyddio ein prif gyfryngau ymgysylltu a chyfathrebu.

Diben yr holl faterion yw gallu cyflawni nod y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu hon i feithrin ymddiriedaeth a dealltwriaeth ymhlith preswylwyr Conwy wrth i ni symud o fod yn ddarparwyr i fod yn alluogwyr gwasanaethau.

Mae’r adrannau yn archwilio sut y byddwn yn gwneud hyn mewn mwy o fanylder, ac mae hefyd yn amlinellu’r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflenwi. Os bydd yn llwyddiannus, bydd yn sicrhau bod preswylwyr yn ein cefnogi ni ac yn gweithio gyda ni wrth i ni ddechrau creu modelau cyflenwi gwasanaethau’r dyfodol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy