Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfrifiannell Budd-daliadau Conwy


Summary (optional)
Dylid defnyddio’r gyfrifiannell fel canllaw yn unig i'ch hawl budd-dal posibl gan y gall fod ffactorau eraill sy'n effeithio ar y swm terfynol y mae gennych hawl iddo. Efallai y bydd y swm y byddwch yn cyfrifo yn wahanol i'r swm rydych yn gymwys i'w dderbyn.
start content

Mae Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol bellach yn berthnasol i breswylwyr o OED GWAITH sy’n byw yn Sir Conwy ar gyfer hawliadau NEWYDD a newidiadau penodol mewn amgylchiadau.


Ni fyddwch yn gallu gwneud hawliad NEWYDD am FUDD-DAL TAI os ydych o OED GWEITHIO ac eithrio mewn amgylchiadau penodol iawn.

Bydd help tuag at eich rhent yn dod trwy Gredyd Cynhwysol, a rhaid i chi ei hawlio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Am ragor o fanylion, ewch i www.conwy.gov.uk/credydcynhwysol neu ffonio’r Swyddfa Fudd-daliadau ar 01492 576491.

Os ydych yn atebol i dalu Treth y Cyngor yn yr eiddo rydych yn byw ynddo, bydd angen i chi wneud cais am Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor.

Allaf i hawlio?

I’ch helpu i wneud cais am Fudd-dal Tai, mae’n rhaid i chi:

  • Fyw fel arfer yn yr eiddo rydych yn gwneud cais amdano
  • Bod yn atebol i dalu rhent yr eiddo

Ac un ai fod:

  • O oed pensiwn
  • Mewn Llety â Chymorth/Eithriedig

Ni fydd pobl gyda dros £16,000 o gynilion fel arfer yn gymwys i gael unrhyw fudd-dal.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn, ewch i GOV.UK am fwy o wybodaeth.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content