Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diwygio Lles


Summary (optional)
Ar 8 Mawrth 2012 derbyniodd y Ddeddf Diwygio Lles Gydsyniad Brenhinol. Yn sgil y Ddeddf daw'r newid mwyaf i'r system les ers dros 60 mlynedd.
start content

Newidiadau sy'n effeithio arnoch chi

Crynodeb Diwygio Lles

Newidiadau 2012-2015


Ebrill 2012 - Credydau Treth

Nid yw'r elfen 50+ o’r Credyd Treth Gwaith ar gael bellach, mae hyn yn golygu os nad oes gennych blant dibynnol a’ch bod chi dros 50, bydd gofyn i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith.  Fe wnaeth yr oriau gwaith i gyplau â phlant gynyddu.  Rhaid i'r rhan fwyaf o gyplau weithio o leiaf 24 awr yr wythnos rhyngddynt, gydag un yn gweithio o leiaf 16 awr i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith.  Mae cyfraddau cyplau a rhieni unigol wedi cael eu rhewi.

Ionawr 2013 - Budd-dal Plant

Efallai y byddwch yn agored i’r tâl treth newydd hwn os ydych chi, neu eich partner, gydag incwm unigol o fwy na £50,000 a bod un ohonoch yn cael Budd-dal Plant neu gyfraniadau tuag at gynnal a chadw plentyn. Mae mwy o fanylion ar gael yma:  http://www.hmrc.gov.uk/childbenefitcharge.

Ebrill 2013 - Budd-dal Treth y Cyngor wedi’i ddisodli gan gynlluniau Cymorth Treth y Cyngor Lleol

O 1 Ebrill 2013 cafodd Budd-dal Treth y Cyngor ei ddisodli’n genedlaethol gan gynllun cymorth lleol a ailenwyd yn Gymorth Treth y Cyngor sydd yn fudd-dal prawf modd.

Ebrill 2013 - Rheol tanfeddiannu yn y sector rhentu cymdeithasol

Bydd cyfyngiadau yn berthnasol i denantiaid cymdeithasau tai sy'n byw mewn tai mwy o faint nag sydd angen.  Bydd gostyngiad o 14% yn gymwys os yw tenantiaid yn tanfeddiannu o 1 ystafell wely, a bydd gostyngiad o 25% yn gymwys os ydynt yn tanfeddiannu o 2 neu fwy o ystafelloedd gwely.  Bydd hyn ond yn effeithio ar bobl o oedran gweithio sy'n derbyn cymorth i dalu eu rhent. Gydag oedran gweithio rydym yn golygu unrhyw un dan oed credyd pensiwn y wladwriaeth.  Bydd y rhai sy'n wynebu gostyngiad mewn Budd-dal Tai oherwydd y newid hwn yn cael hysbysiad ysgrifenedig.

Ebrill 2013 – Cyflwyno’r uchafswm budd-daliadau

Bydd uchafswm ar gyfanswm y budd-dal y gall aelwyd o oedran gweithio ei dderbyn.  Bydd lefelau budd-daliadau yn cael eu capio ar lefel incwm cyfartalog teulu sy’n gweithio ar ôl treth, y disgwylir iddo fod yn £500 yr wythnos i deuluoedd a £350 yr wythnos i bobl sengl.  (Mae’r cartrefi hynny sydd â gweddw rhyfel, hawlydd Lwfans Byw i'r Anabl neu hawlydd Credyd Treth Gwaith yn cael eu heithrio rhag y gostyngiad hwn).  Bydd y cap yn cael ei gymhwyso gan gynghorau lleol yn gyntaf oll, gyda chynghorau’n lleihau swm taliad y Budd-dal Tai hyd nes y cyrhaeddir yr uchafswm.

Ebrill 2013 - Cynllun Cronfa Gymdeithasol yn cael ei throsglwyddo i’r Trydydd Sector

Bydd grantiau gofal yn y gymuned a benthyciadau argyfwng sy’n cael eu talu ar hyn o bryd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer treuliau byw cyffredinol, yn cael eu diddymu a'u disodli gan ddarpariaeth leol newydd yn genedlaethol. Yng Nghymru, bydd y ddarpariaeth hon yn dod gan y Trydydd Sector, nid yr Awdurdod Lleol.

Ebrill 2013 – Disodli Lwfans Byw i'r Anabl

Bydd y Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei ddisodli gan fudd-dal newydd o'r enw Taliad Annibyniaeth Bersonol.  Bydd y meini prawf asesu diwygiedig yn cael eu cyflwyno i benderfynu pwy sy'n gymwys.  Bydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol ar gyfer pob hawliwr newydd, gyda phob hawlwyr Lwfans Byw i'r Anabl presennol o oedran gweithio’n cael eu hailasesu.

Ebrill 2013 - Cyfraddau Lwfans Tai Lleol yn cael eu huwchraddio gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr

Bydd cyfraddau'r Lwfans Tai Lleol yn newid i uwchraddiad blynyddol, gan ddefnyddio'r gyfradd chwyddiant CPI neu'r cynnydd gwirioneddol mewn rhenti a ddefnyddir gan y Gwasanaeth Swyddog Rhent i uwchraddio’r Lwfans Tai Lleol yn y Sector Rhentu Preifat, p'un bynnag yw'r ffigur isaf.  Mae hyn yn disodli'r gyfradd uwchraddio bresennol yn seiliedig ar renti lleol.

Cyflwyno Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yw'r budd-dal sengl newydd fydd yn cymryd lle Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn gysylltiedig ag Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm a Chredydau Treth Plant a Gwaith.  Bydd y rhan fwyaf o hawliadau yn cael eu gwneud ar-lein ac fel arfer bydd y taliad yn daliad cartref sengl, gan gynnwys y costau tai, yn cael eu talu’n fisol mewn ôl-daliadau yn uniongyrchol i'r hawliwr.  Bydd yr holl hawlwyr newydd o fudd-daliadau allan o waith yn hawlio Credyd Cynhwysol o fis Mai 2015 yng Nghonwy. Bydd dull gweithredu fesul cam o fudo ceisiadau presennol i Gredyd Cynhwysol.

Newidiadau arfaethedig – Newidiadau Credyd Cynhwysol i Gredyd Pensiwn

Bydd Credyd Cynhwysol yn y pen draw yn cymryd lle Budd-dal Tai a Chredydau Treth ar gyfer cwsmeriaid sy’n gymwys o ran oedran ar gyfer Credyd Pensiwn. Bydd dull gweithredu fesul cam o fudo ceisiadau presennol i Gredyd Cynhwysol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content