Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023


Summary (optional)
Mae Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023 yn rhoi cymorth i aelwydydd cymwys dalu eu biliau tanwydd gaeaf.
start content

Mae Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru yn rhan o becyn cymorth tanwydd gwerth £90 miliwn i fynd i'r afael â'r pwysau uniongyrchol ar gostau byw ac fe'i gweinyddir gan Awdurdodau Lleol ac mae'r broses ymgeisio yn agor am 9am ar 26 Medi, 2022.

Gall cwsmeriaid ynni cymwys (ar un o'r budd-daliadau cymwys) y mae'n rhaid iddynt fod yn gyfrifol am dalu'r bil ynni ar gyfer yr eiddo hawlio taliad untro o £200 i ddarparu cymorth tuag at dalu costau tanwydd. Mae'r taliad hwn yn ychwanegol at yr ad-daliad Bil Ynni a gynigir gan Lywodraeth y DU a'r Taliad Tanwydd Gaeaf a delir fel arfer i bensiynwyr. Bydd y taliad ar gael i bob aelwydydd cymwys ar y budd-daliadau cymhwyso (un taliad i bob cartref) sut bynnag y byddwch yn talu am danwydd, boed hynny ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu biliau chwarterol neu'r rhai sy'n defnyddio oddi ar y grid tanwydd fel olew, Nwy Petroliwm Hylifedig (LPG) neu lo.

Mae’r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ymgeisydd, neu eu partner yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi, 2022 a 31 Ionawr, 2023.

Budd-daliadau cymhwyso

 • Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Gredydau Treth Gwaith
 • Gredydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr
  Mae derbyn Lwfans Gofalwyr yn cynnwys y bobl hynny sy'n cael Lwfans Gofalwyr a phobl sydd wedi hawlio Lwfans Gofalwyr ond, oherwydd nad yw rheolau budd-dal sy'n gorgyffwrdd, yn ei dderbyn fel budd-dal arian, h.y. mae ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwyr.
 • Lwfans Ceisio Gwaith Newydd/Cyfrannol
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Newydd/Cyfrannol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Os nad yw deiliad tŷ (neu ei bartner) sy'n atebol am dalu'r costau tanwydd yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, dylid pennu/ystyried bod deiliad y tŷ yn gymwys i gael taliad os oes person cymwys yn byw gydag ef.

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os yw'n:

Meddiannu cartref deiliad y tŷ fel ei brif breswylfa
AC
Yn blentyn dibynnol neu'n oedolyn arall sy'n byw gyda ddeiliad y tŷ (neu ei bartner)
AC
Mae'n cael un o'r budd-daliadau a ganlyn rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

 

Y broses ymgeisio

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais fer ar-lein (isod) i wneud cais am y Grant Cynnal Tanwydd Gaeaf unrhyw bryd rhwng 26 Medi, 2022 a 5pm ar 28 Chwefror, 2023. Bydd eich cymhwysedd ar gyfer y taliad yn cael ei wirio yn erbyn cofnodion a gedwir gan y Cyngor a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Sylwch y byddwn eisoes wedi ysgrifennu at yr aelwydydd hynny ar Ostyngiad Treth y Cyngor ar 1 Medi 2022 y credwn eu bod yn gymwys. Os ydych wedi derbyn llythyr defnyddiwch eich cyfeirnod hawlio unigol a nodir ar y llythyr pan fyddwch yn gwneud y cais gan y bydd hyn yn cyflymu’r broses dalu

Fel arall, dylai unrhyw unigolion sy’n credu y gallent fod yn gymwys ar gyfer y cymorth hwn wneud cais drwy ein ffurflen ar-lein (isod) rhwng 26 Medi, 2022 a 5pm ar 28 Chwefror, 2023.

Bydd taliadau ar gyfer ceisiadau llwyddiannus yn dechrau ym mis Hydref, 2022 ac yn cael eu cwblhau erbyn diwedd mis Mawrth, 2023.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:
Cynllun cymorth tanwydd gaeaf Cymru 2022 i 2023 | LLYW.CYMRU

 

Ein manylion cyswllt

E-bost: winterfuelsupport@conwy.gov.uk
Llinell ffôn uniongyrchol: 01492 576655  
Cyfeiriad post: Blwch Post 1, ConwyLL30 9GN

end content