Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Amlosgfa


Summary (optional)
Mae Amlosgfa Bae Colwyn wedi ei lleoli ar dir Mynwent Bron y Nant a gellir ei chyrraedd yn rhwydd o ffordd yr A55, Cyffordd 20, ac mae digon o le parcio.
start content

Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 20 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.

Rydym nawr yn gallu cynnig y dewis o wasgaru llwch yn amlosgfa Bron Y Nant a chladdu llwch ar safle Bron Y Nant a phob un o’n mynwentydd eraill. Mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Amlosgfa Bae Colwyn
Glan y Wern Road
Mochdre
Conwy
LL28 4YL


Mae safle’r amlosgfa yn cynnwys dau gapel – pob un â lle i tua 100 o bobl eistedd, ystafell aros, cyfleusterau toiled ac ystafell goffa lle mae’r Llyfrau Coffa yn cael eu harddangos. Yn y capel mae yna system dolen sain. Am fwy o wybodaeth neu i drafod eich gofynion cysylltwch â ni ar 01492 577733, ebostiwch ni ar erf@conwy.gov.uk neu defnyddiwch ein ffurflen arlein.

Amlosgi - Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw gweddillion wedi eu hamlosgi?

Yn dilyn y gwasanaeth, mae’r arch yn cael ei throsglwyddo i'r fynwent er mwyn i'r amlosgiad ddigwydd.  Unwaith mae’r amlosgiad wedi digwydd yr enw cyffredin ar y gweddillion sydd wedi eu hamlosgi ydi llwch. 

Beth sy’n digwydd i’r gweddillion sydd wedi eu hamlosgi?

Mae dewisiadau amrywiol ar gyfer lle i roi’r gweddillion sydd wedi eu hamlosgi i orffwys yn derfynol fel eu gwasgaru, claddu mewn bedd, gosod mewn claddgell neu fynd â nhw adref.  Bydd eich trefnwr angladdau neu staff yr amlosgfa yn gallu eich cynghori ynglŷn â'ch dewisiadau er mwyn i chi eu hystyried yn ofalus.

A yw amlosgi yn fwy costus na chladdu?

Na. Yn gyffredinol mae cost claddu yn uwch na’r ffi sy’n cael ei chodi o amlosgi. Bydd eich trefnwr angladdau neu staff yr amlosgfa yn gallu eich cynghori ar y dewisiadau sydd ar gael a chost y dewisiadau hynny.

A oes unrhyw grwpiau crefyddol sy’n gwahardd amlosgi?

Mae pob enwad Cristnogol, gan gynnwys yr Eglwys Gatholig, yn caniatáu amlosgi, fel y mae Siciaid, Hindŵiaid, Parsïaid a Bwdistiaid. Mae wedi ei wahardd serch hynny gan Iddewon a Mwslemiaid.

Pa seremoni grefyddol y galla i ei chael gydag amlosgi?

Mae’r gwasanaeth ar gyfer claddu ac amlosgi yr un fath ac eithrio ffurf y brawddegau trosglwyddo.  Gall y gwasanaeth ddigwydd yn eich lle addoli chi eich hun gyda gwasanaeth trosglwyddo byr yng nghapel yr amlosgfa, neu fe allwch chi gael y gwasanaeth cyfan yng nghapel yr amlosgfa. Fel arall, efallai bod seremoni sifil yn well gennych chi neu ddim gwasanaeth o gwbwl.

Sut caiff amlosgiad ei drefnu?

Mae’r Rheolau Amlosgi yn gymhleth ac mae nifer o bobl yn cysylltu â threfnwr angladdau a fydd yn gallu sicrhau fod yr holl ffurflenni statudol ar gyfer amlosgiadau wedi eu cael a’u cyflwyno i’r Amlosgfa.

A yw’n bosib trefnu amlosgiad heb wasanaethau trefnwr angladdau?

Ydi. Fe all yr Ysgutor neu’r perthynas agosaf drefnu'r gwasanaeth amlosgi eu hunain. Bydd yr Amlosgfa yn rhoi cyngor ar drefnu amlosgiad heb ddefnyddio trefnwr angladdau.

All perthnasau weld trosglwyddo'r arch i'r amlosgwr?

Gall. Mae gan rai amlosgfeydd ardal wylio sy’n edrych ar y man llosgi neu deledu cylch caeedig lle y gallwch chi weld y trosglwyddo’n digwydd. Os ydych chi’n dymuno gweld y trosglwyddo yna rhaid hysbysu’r Amlosgfa wrth drefnu’r amlosgiad fel y gellir rhoi gwybod i staff. Fe fyddan nhw wedyn yn gwneud y paratoadau angenrheidiol ar y diwrnod.

A yw’r arch yn cael ei losgi gyda’r corff?

Ydi. Mae Canllawiau Arweiniol y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) yn nodi y bydd y cynhwysydd a'r corff yn cael eu gosod yn y ffwrnais a bydd yr amlosgi’n dechrau.  Ni ddylid agor na tharfu ar y cynhwysydd, ac eithrio dan amgylchiadau eithriadol, a bryd hynny dim ond gyda chaniatâd pendant ac ym mhresenoldeb y sawl wnaeth gais am yr Amlosgi (fel arfer yr ysgutor neu’r perthynas agosaf).

Pa mor fuan ar ôl y gwasanaeth fydd yr amlosgiad yn digwydd?

Mae Egwyddorion Arweiniol yr ICCM yn nodi y bydd yr amlosgi yn dechrau yn ddim hwyrach na 72 awr ar ôl y gwasanaeth trosglwyddo. Fe hysbysir y sawl wnaeth y cais ar gyfer Amlosgi pan yw’n bosib na fydd yr amlosgiad yn digwydd ar yr un diwrnod.

All mwy nac un arch gael eu hamlosgi ar yr un pryd?

Na. Mae pob amlosgiad yn cael ei wneud yn unigol.

Sut mae gweddillion wedi eu hamlosgi yn cael eu cadw arwahân?

Dim ond un arch ar y tro y gall amlosgwr ei derbyn,a bydd yr holl weddillion yn cael eu tynnu o’r ffwrnais cyn yr amlosgiad nesaf. Mae cerdyn adnabod yn cael ei ddefnyddio drwy gydol y broses ac felly’n sicrhau adnabyddiaeth gywir.

A yw eirch yn cael eu gwerthu i’w hailddefnyddio?

Na. Mae’r arch a’r corff y tu mewn yn cael eu hamlosgi gyda’i gilydd.

lla i ymweld â’r amlosgfa a gweld be sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni?

Gallwch. Gellir trefnu ymweliad gyda rhybudd ymlaen llaw.

Lle alla i ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn ag amlosgi?

Mae Siarter y Galarwyr yr ICCM yn rhoi gwybodaeth fanwl am holl agweddau’r broses amlosgi ac yn cynnwys agweddau amgylcheddol a chymdeithasol. Ewch i www.iccm-uk.com i gael rhagor o wybodaeth.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy