Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Claddedigaethau


Summary (optional)
Rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau claddedigaeth, gan gynnwys claddedigaethau traddodiadol, coetir, Moslemaidd ac Iddewig.
start content

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni ar 01492 577732, e-bostiwch ni ar erf@conwy.gov.uk neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

Beddau

Mae beddau’n cael eu gosod mewn patrwm rheolaidd yn y mynwentydd. Unwaith y bydd yr holl leiniau bedd wedi cael eu prynu, ni allwn gynnig unrhyw safleoedd beddau newydd yn y fynwent honno.
Mae modd prynu bedd gan y cyngor, ac yna mae gan berchennog y bedd yr hawl i gladdu yn y bedd ac i osod cofeb arno.

Nid yw perchnogaeth y tir yn trosglwyddo, mae'r cyngor yn berchen ar yr holl dir yn y mynwentydd. Mae'r hawl i fedd yn cael ei phrynu am uchafswm cyfreithiol o 100 mlynedd. Ar ddiwedd y cyfnod mae modd prynu’r brydles, neu fel arall mae’r hawliau’n cael eu trosglwyddo yn ôl i'r cyngor.

Mae perchennog y bedd yn derbyn gweithred ar gyfer y bedd, sy'n ddogfen gyfreithiol a dylid ei chadw mewn lle diogel. Os ydych yn dymuno trosglwyddo'r weithred i berchennog newydd, cysylltwch â'r swyddfa weinyddol ar 01492 577732.
Yn dibynnu ar y safle, gellir cael hyd at dair claddedigaeth ym mhob bedd, fodd bynnag mae'n rhaid gofyn am hyn ar adeg y gladdedigaeth gyntaf. Unwaith nad oes lle yn y bedd ar gyfer claddedigaethau arch llawn, mae'n bosibl claddu blychau o weddillion wedi'u hamlosgi yn y bedd.
Mae’r ffioedd cyfredol ar y dudalen Ffioedd a Thaliadau.

 

Claddu mewn coetir

Er mwyn bodloni'r galw cynyddol am gladdedigaethau mwy naturiol, mae gennym safle claddu mewn coetir ym Mynwent Lawnt Llanrhos yn Llandudno, Rhandir Hedd yn Llanfairfechan a Than y Foel ym Mhenmaenmawr.

Mae lleiniau ar gyfer claddedigaethau llawn neu gladdedigaethau lludw yn y safleoedd claddu mewn coetir.

Bydd bedwen arian ifanc yn cael ei phlannu a'i chynnal gan y Cyngor ar ben pob llain bedd yn fuan wedi'r gladdedigaeth. Bydd y coed yn y pen draw yn darparu cynefin i fywyd gwyllt, gan roi bwyd a lloches i fywyd gwyllt lleol.

Mae'r goeden yn atal y bedd rhag cael ei hailddefnyddio a bydd safle’r gladdedigaeth yn cael llonydd fel rhan o'r coetir naturiol.
Mae'r ardaloedd coetir yn cael eu dosbarthu fel Safle Bioamrywiaeth yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn golygu torri gwair yr ardal unwaith y flwyddyn ac annog bywyd gwyllt megis blodau gwyllt brodorol.
Nid yw cerrig beddau yn cael eu defnyddio ar y math hwn o safle claddu, ac ni ellir gadael fasau o flodau, cerfluniau neu wrthrychau artiffisial eraill wrth lan y bedd. Nid yw hon yn fynwent draddodiadol, mae'n fan lle mae beddau’n dod yn rhan o'r dirwedd.

Ni fydd blodau wedi'u torri'n cael eu caniatáu fel rheol. Yr unig eithriad i hyn yw’r rhai sy’n cael eu gadael ar y bedd ar adeg y gladdedigaeth. Dylai'r rhain fod yn goesynnau moel heb seloffen neu lapio addurnol. Byddant yn cael eu symud pan fydd y blodau yn dechrau edrych yn flêr.

Gellir plannu blodau gwyllt neu fylbiau addas ar lain y bedd ar ôl ymgynghori â'r rheolwr parciau sy’n gyfrifol am y safle.
Dim ond eirch pydradwy wedi’u gwneud o bren naturiol, cardbord, neu wair wedi’i gwehyddu sy’n cael eu caniatáu, er mwyn sicrhau bod yr ardal claddu coetir yn parhau i fod mor naturiol â phosibl. Ni ddylai unrhyw handlenni neu fewnosodiadau plastig neu fetel gael eu defnyddio.

Mae'r un amodau hefyd yn berthnasol i gasgedi gweddillion amlosgedig.
Bydd yr holl leiniau bedd yn y coetir ar gyfer un person. Nid oes posibl cadw beddau. Mae cynlluniau wedi cael eu datblygu i ddarparu lle digonol ar gyfer claddedigaethau coetir yng Nghonwy a mynwentydd eraill sy'n eiddo awdurdodau lleol, lle mae gofod yn caniatáu.
Mae pob bedd (gan gynnwys lleiniau llwch) yn cael ei farcio â rhif unigryw, sydd ynghlwm wrth bolyn pren cadarn ac yn cael ei gofnodi'n ofalus ar gynllun manwl a gedwir yn swyddfa'r fynwent yn amlosgfa Bron y Nant.
Pan fydd claddedigaeth yn digwydd yn Llanrhos, Tan y Foel neu Llanfairfechan, mae'r trefniadau yn ôl disgresiwn teulu’r ymadawedig. Gallwch ddewis trefnu angladd yn y ffordd draddodiadol, gan ddefnyddio Trefnydd Angladdau, gyda gwasanaeth ac yna’r gladdedigaeth.

Fel arall, efallai y dymunwch brynu'r bedd a chloddio bedd drwy'r Cyngor ac yna gwneud y trefniadau sy’n weddill eich hunain.

Rydym yn deall bod hyblygrwydd yn bwysig, ac ar yr amod fod yr holl amodau yn cael eu bodloni, mae’r rhan fwyaf o bethau yn bosibl.

Ar ôl y gladdedigaeth, rydym yn cofnodi’r holl fanylion yn ein Cofrestr Claddedigaethau (fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith) a chyhoeddi gweithred sy'n rhoi hawl unigryw i gladdu.

 

Claddedigaethau Moslemaidd

Rydym yn darparu ardal yn Mynwent Lawnt Llanrhos ar gyfer claddedigaethau Moslemaidd.

Bydd beddau Mwslimaidd yn cael eu paratoi yn unol â gweithdrefnau y cytunwyd arnynt gyda'r gymuned Fwslimaidd ac yn unol ag arfer Mwslimaidd.
Bydd y bedd yn cael ei alinio tuag at Mecca ar echel Gogledd-ddwyrain i Dde-orllewin.
Na - rydym yn caniatáu claddedigaethau heb arch, neu gladdedigaethau amdo, ym Mynwent Lawnt Llanrhos.
Mae llawer o fynwentydd yn lefelu’r beddau i wneud y mynwentydd yn haws i’w cynnal. Rydym yn deal bod hyn wedi’i wahardd yn y ffydd Fwslemaidd. Felly, byddwn yn strimio'r glaswellt yn rheolaidd a chymryd gofal i beidio â mynd yn rhy agos at y bedd.
Gallwn, rydym yn gallu cynnig claddedigaeth Fwslimaidd o fewn cyfnod o 24 awr, ar yr amod bod yr holl ddogfennau angenrheidiol mewn trefn.

 

Claddedigaethau Iddewig

Mae'r ardal claddedigaethau yn Llanrhos yn cael ei weinyddu yn ôl traddodiadau Iddewiaeth ryddfrydig, gan adael i deulu'r ymadawedig benderfynu ar y trefniadau a sut i alaru ar ôl hynny.  Gall Rabi ag arweinyddion cynulleidfaol roi cyngor ac esbonio arferion Iddewig lle bo angen hynny, ond ein polisi ni yw gadael i deuluoedd i ac unigolion wneud eu penderfyniadau eu hunain.

Disgwylwn na fydd angladdau yn cael eu cynnal ar y Sabath (dydd Sadwrn) - mae claddedigaethau ar gael ar gyfer pob diwrnod arall yr wythnos.  Mae beddi'n cael eu torri ar gais y teuluoedd a gellir claddu hyd at dri ynddynt.

 

Claddedigaethau Preifat ac yn y Cartref

Gweler yr adran Claddedigaethau Preifat ac yn y Cartref am ragor o wybodaeth.

Claddu efo Cymorth Gwladol

Gweler yr adran Claddu efo Cymorth Gwladol am raogir o wybodaeth.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy