Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfyngiadau Lleol


Summary (optional)
start content

Mae pedwar cyngor yng ngogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill yn cefnogi cyfyngiadau ychwanegol er mwyn helpu i frwydro Coronafeirws yn y rhanbarth.

O 6pm ddydd Iau (01/10/2020) ymlaen, bydd cyfyngiadau ychwanegol yn cael eu cyflwyno yn siroedd Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Golygai’r cyfyngiadau na fydd trigolion yn cael teithio allan o'r sir y maent yn byw ynddi heb reswm dilys.

Y gobaith i’r partneriaid yw drwy gymryd y camau hyn yn gynnar gellir arafu'r cynnydd mewn achosion sydd wedi ei weld dros yr wythnos ddiwethaf - gan helpu i ddiogelu pobl leol rhag y feirws, yn ogystal ag amddiffyn busnesau rhag mesurau cloi llymach i’r dyfodol.

Mae gan y ddau gyngor arall yng ngogledd Cymru – sef Ynys Môn a Gwynedd – gyfraddau is o’r Coronafeirws ar hyn o bryd, ond maent yn parhau i gadw llygaid fanwl ar y sefyllfa.

Dywed y Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy:

“Rydym i gyd yn gwybod bod y ffigyrau’n codi, felly mae cymryd camau cynnar i reoli lledaeniad y firws ac i amddiffyn iechyd pobl yn hanfodol. Trwy gefnogi mesurau ychwanegol nawr, mae gennym well siawns o wyrdroi’r sefyllfa, gan gadw pobl yn ddiogel.”

O 6pm ddydd Iau (01/10/2020) daw’r cyfyngiadau canlynol i rym:

  • Ni chaniateir i bobl ddod i mewn na gadael y sir y maent yn byw ynddi (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam) heb reswm da, er enghraifft teithio i'r gwaith neu addysg;
  • Am y tro, dim ond tu allan yn yr awyr agored y bydd hawl gan bobl i gwrdd ac eraill nad ydynt yn byw yn yr un tŷ. Ni chaniateir ffurfio na bod yn rhan o gartrefi estynedig (a elwir yn “swigen” hefyd weithiau).

Gofynnir hefyd i breswylwyr gofio cadw at y canllawiau presennol, sy'n cynnwys:

  • Aros gartref os oes gennych symptomau Coronafeirws a threfnu prawf ar unwaith.
  • Gweithio gartref os yn bosib.
  • Osgoi rhannu ceir.
  • Rhaid i'r rhai hŷn na 11 oed wisgo gorchudd wyneb neu fwgwd mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.
  • Gorchuddiwch eich ceg os ydych yn tisian neu'n pesychu.
  • Cadwch eich dwylo'n lân.
  • Rhaid i fusnesau lletygarwch yng Nghymru gau erbyn 10pm, gyda gwasanaeth bwrdd yn unig. Rhaid i bob siop roi'r gorau i werthu alcohol o 10pm.

 

Manylion llawn am y cyfyngiadau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin (Dolen Gwe Llywodraeth Cymru)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy