Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Ymgynghoriad - Premiwm Treth y Cyngor

Ymgynghoriad - Premiwm Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Premiwm Treth y Cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Nghonwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio ei ddisgresiwn o dan adran 12A a 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol, 1992 fel y'i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, i godi premiwm Treth y Cyngor ychwanegol ar gyfer anheddau sy’n cael eu diffinio fel ail gartrefi, neu eiddo gwag hirdymor.

Ar gyfer dibenion codi premiwm, diffinnir eiddo gwag hirdymor fel annedd sydd heb ei feddiannu, heb fawr o ddodrefn am gyfnod parhaus o leiaf blwyddyn. Diffinnir ail gartref fel annedd nad yw’n unig gartref neu’n brif gartref person ac sydd wedi ei ddodrefnu’n helaeth.

Mae eithriadau penodol o ran premiymau Treth y Cyngor, er enghraifft, os yw eich eiddo ar y farchnad i’w rentu neu ei werthu am gyfnod o hyd ar 12 mis. Mae mwy o wybodaeth ar bremiymau Treth y Cyngor a’r eithriadau ar gael ar-lein, ar wefan Llywodraeth Cymru, drwy chwilio am ‘Premiymau Treth y Cyngor’.

Ar 23 Ionawr 2020 (gwelwch gofnod 700), penderfynodd y Cyngor ddirymu’r penderfyniad i godi premiwm o 50% ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi. Cafodd ei ddisodli gan benderfyniad i barhau gyda phremiwm o 25% ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi o 1 Ebrill 2020. Penderfynwyd hefyd y dylid cynyddu lefel premiwm y ddau gategori i 50% o 1 Ebrill 2021, yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2021/2022.

Bydd Grŵp Tasg a Gorffen yn cael ei sefydlu er mwyn adolygu’r premiwm. Bydd adroddiad yn cael ei ddychwelyd i’r Cyngor yn dilyn yr adolygiad gan y Grŵp Tasg a Gorffen.

Mae ymgynghoriad pellach ar y premiymau arfaethedig yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a byddem yn gwerthfawrogi eich mewnbwn i’r ymgynghoriad. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad yn cael eu hystyried gan y Grŵp Tasg a Gorffen.


Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 26 Mehefin 2020.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy