Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Premiwm Treth Y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng Nghonwy

Premiwm Treth Y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 20 Awst 2021.

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriad am bremiymau ar gyfer eiddo gwag ac ail gartrefi a byddem yn gwerthfawrogi eich barn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn codi premiwm Treth Y Cyngor ychwanegol ar gyfer eiddo sy’n cael eu diffinio fel ail gartrefi neu eiddo gwag hirdymor.

Caniateir hyn o dan adran 12A a 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y’i mewnosodwyd gan adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Mae rhai mathau o eiddo wedi’u heithrio o’r premiwm Treth y Cyngor - er enghraifft os ydi’ch eiddo ar y farchnad i gael ei rentu neu ei werthu rydych wedi’ch eithrio am hyd at 12 mis.  Mae rhagor o wybodaeth am bremiwm Treth y Cyngor a’r eithriadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ar 16 Rhagfyr 2020, penderfynodd y Cyngor wyrdroi’r penderfyniad i godi premiwm o 50% ar gartrefi gwag hir dymor ac ail gartrefi.  Fe ddisodlwyd hyn gyda phenderfyniad i barhau â phremiwm o 25% ar gyfer ail gartrefi a chynyddu’r premiwm i 50% o 1 Ebrill 2021. Penderfynodd hefyd i gynyddu’r premiwm yn y ddau gategori i 50% o 1 Ebrill 2022, yn amodol ar adolygiad yn ystod 2021/2011.

Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen Tai Fforddiadwy (Premiwm Treth y Cyngor) o Aelodau yn cyfarfod bob blwyddyn ariannol i adolygu’r sefyllfa. Maent yn ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael a chanlyniadau’r ymgynghoriad diweddaraf cyn gwneud argymhelliad, sydd yna’n cael ei adolygu a’i ystyried trwy’r broses ddemocrataidd.

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriad pellach ar y premiymau arfaethedig a byddem yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. Bydd y Grŵp Tasg a Gorffen yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad.

end content