Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Ymgynghoriad - Premiwm Treth y Cyngor

Ymgynghoriad - Premiwm Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Premiwm Treth y Cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Nghonwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio ei ddisgresiwn o dan adran 12A a 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol, 1992 fel y'i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, i godi premiwm Treth y Cyngor ychwanegol ar gyfer anheddau sy’n cael eu diffinio fel ail gartrefi, neu eiddo gwag hirdymor.

Ar gyfer dibenion codi premiwm, diffinnir eiddo gwag hirdymor fel annedd sydd heb ei feddiannu, heb fawr o ddodrefn am gyfnod parhaus o leiaf blwyddyn. Diffinnir ail gartref fel annedd nad yw’n unig gartref neu’n brif gartref person ac sydd wedi ei ddodrefnu’n helaeth.

Mae eithriadau penodol o ran premiymau Treth y Cyngor, er enghraifft, os yw eich eiddo ar y farchnad i’w rentu neu ei werthu am gyfnod o hyd ar 12 mis. Mae mwy o wybodaeth ar bremiymau Treth y Cyngor a’r eithriadau ar gael ar-lein, ar wefan Llywodraeth Cymru, drwy chwilio am ‘Premiymau Treth y Cyngor’.

Ar 8 Rhagfyr 2018 (Cofnod 650), penderfynodd y Cyngor i ddirymu’r penderfyniad o godi premiwm 100% ar eiddo gwag hirdymor a 25% ar ail gartrefi.  Penderfynwyd cyflwyno premiwm o 25% ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.  Penderfynwyd hefyd i gynyddu lefel premiwm ar y categorïau hyn i 50% o Ebrill 2020, a chyflawni adolygiad i werthuso effaith y premiwm, gan gynnwys yr effaith ar yr economi a’r iaith Gymraeg yn ystod 2019/2020.  

Penderfynwyd y dylid sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen er mwyn adolygu’r premiwm. Bydd adroddiad yn cael ei ddychwelyd i’r Cyngor yn dilyn yr adolygiad gan y Grŵp Tasg a Gorffen.

Hyd yn hyn, mae’r grŵp Tasg a Gorffen wedi gwneud yr argymhellion canlynol::

  1. Dirymu’r penderfyniad i godi 50% ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi o Ebrill 2020.

  2. Parhau gyda’r tâl premiwm o 25% ar dai gwag hirdymor ac ail gartrefi o fis Ebrill.

  3. Awgrymu lefel premiwm o 50% ar dai gwag hirdymor ac ail gartrefi o fis Ebrill 2021. 

Mae ymgynghoriad ar y premiymau arfaethedig yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a gwerthfawrogwn eich mewnbwn yn yr ymgynghoriad, sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax.aspx.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 11 Rhagfyr 2019.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy