Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Ymgynhoriad Premiwm Treth y Cyngor

Ymgynhoriad Premiwm Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Ers 1 Ebrill 2017, dan Ran 7, Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru'r hawl i godi premiymau Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 8 Rhagfyr 2022, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y’i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol:

  1. Cymeradwyo’r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2023, ac
  2. Argymell lefel fynegol o Bremiwm Treth y Cyngor o 100% ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2024 (yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2023/2024).

Mae’r Gweithgor Tai Fforddiadwy (Premiwm Treth y Cyngor) yn cyfarfod bob blwyddyn ariannol i adolygu’r sefyllfa gan ystyried yn fanwl yr holl wybodaeth sydd ar gael ynghyd â chanlyniadau'r ymgynghoriad diwethaf cyn cynnig argymhelliad, a fydd wedyn yn cael ei adolygu a'i ystyried drwy'r broses ddemocrataidd.

Mae posibilrwydd y bydd yr ardoll yn cynhyrchu refeniw ychwanegol y bwriedir ei ddefnyddio i gynorthwyo i:

  • Ddod â thai gwag hirdymor yn ôl i ddefnydd
  • Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy
  • Gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol
  • Helpu i ddiwallu anghenion tai lleol


Ar hyn o bryd mae incwm o’r premiymau yn helpu i gefnogi’r gyllideb Tai a Digartrefedd.

Mae ymgynghoriad pellach ar y premiymau arfaethedig yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a gwerthfawrogwn eich mewnbwn yn yr ymgynghoriad. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad yn cael eu hystyried gan y Gweithgor Tai Fforddiadwy (Premiwm Treth y Cyngor).

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cau ar 14 Gorffennaf 2023.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â trethycyngor@conwy.gov.uk

Cliciwch yma i weld ein rhybudd preifatrwydd.

end content