Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllid Addysg Blynyddoedd Cynnar i Blant 3 Oed


Summary (optional)
start content

Mae Addysg y Blynyddoedd cynnar wedi cael ei heffeithio gan COVID-19. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu dros e-bost ar plant.children@conwy.gov.uk

Mae plant yn dechrau eu siwrnai addysgol yn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Byddant yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen nes eu bod yn 7 oed.

Mae lle a ariennir ar gael i blant 3 oed mewn lleoliad cyn ysgol cofrestredig (cylch meithrin, cylch chwarae, meithrinfa ddydd) neu mewn ysgol o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Ni ellir defnyddio’r cyllid hwn ar gyfer gofal plant ac mae’n cael ei ddyrannu’n uniongyrchol i’r lleoliad. Mae’n bosibl na fydd y cyllid yn cwmpasu cost lawn y sesiwn mewn lleoliad gofal plant ac mae’n bosibl y bydd raid i chi dalu cyfanswm y gost sy’n weddill.

Pryd mae’ch plentyn yn gymwys?

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer plant sydd yn 3 oed rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2020 (dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 25/11/2020)

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng:Byddwch yn gymwys ar gyfer addysg rhan-amser a ariennir ar gyfer:
1 Medi - 31 Rhagfyr Tymor y gwanwyn a Thymor yr haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo 
1 Ionawr - 31 Mawrth Tymor yr haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo
1 Ebrill a 31 Awst Tymor yr hydref ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo


Am faint o oriau fydd eich plentyn yn cael mynychu?

Gall pob plentyn sy’n gymwys dderbyn hyd at ddeg awr yr wythnos o Addysg Cyfnod Sylfaen.

Mae hyn fel arfer yn:

  • 5 sesiwn yr wythnos, 1 bob dydd, sy’n para 2 awr yr un NEU 4 sesiwn yr wythnos, 1 y dydd, sy’n para 2½ awr yr un.

Gall lleoliadau, serch hynny, amrywio eu horiau agor. Trafodwch hyn gyda’ch lleoliad gofal plant.

Pa leoliadau sy’n rhan o’r cynllun?

Dim ond lleoliadau gofal plant sy’n aelodau o’r cynllun sy’n gymwys am gyllid. Gellir dod o hyd i’r rhestr o leoliadau ar y ffurflen gais ar-lein.

Sut allaf wneud cais am le i fy mhlentyn?

PWYSIG – DIM ON I UN LLEOLIAD Y GELLIR DYRANNU CYLLID ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR.

Fodd bynnag, a ydych chi wedi gwirio i weld a ydych chi'n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant i Gymru hefyd? www.conwy.gov.uk/cynniggofalplant

Beth sy’n digwydd os yw fy mhlentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad?

  • Dim ond UN lleoliad y gallwn ei ariannu a’r rhiant sy’n penderfynu pa leoliad ddylai dderbyn y cyllid a ddyrennir.
  • Dylech wneud cais yn y lleoliad yr hoffech i’ch plentyn dderbyn lle a ariennir yn unig.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy