Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Portage Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom


Summary (optional)

Defnyddio Egwyddorion Portage i gefnogi Chwarae dan Arweiniad Plant a chynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yn y lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer arweinwyr lleoliadau ac aelodau staff sy’n gyfrifol am ADY (anghenion dysgu ychwanegol) o fewn eich lleoliad, gydag uchafswm o ddau unigolyn o bob lleoliad ar bob cwrs.

start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi cwrs
19/01/2023 - Rhan 1
&
26/01/2023 - Rhan 2
(Rhaid mynchu'r ddau ddyddiad)
6.30pm - 8pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy zoom Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Portage AM DDIM


Nodau ac amcanion y cwrs:

Hyfforddiant ymwybyddiaeth ragarweiniol ar egwyddorion ac arferion y dull ‘Portage’ o gefnogi plant cyn-ysgol (a’u teuluoedd) ag anghenion dysgu / cymhleth ychwanegol.

Dyma gyflwyniad i Portage a ddarperir gan Hyfforddwr Achrededig NPA.

Nod y Gweithdy Ymwybyddiaeth Portage yw codi ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Dull Portage o weithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd, ac mae'n addas ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd gan gynnwys arweinwyr strategol, rheolwyr canol, ymarferwyr blynyddoedd cynnar a rhieni.

Yn ganolog i’r cwrs mae’r ‘Portage Principles’ a’r ffyrdd y gall gweithlu’r blynyddoedd cynnar gymhwyso’r egwyddorion hyn yn y cartref ac mewn lleoliadau.

Mae'r gweithdy'n edrych ar sut y gall datblygu gwasanaethau Portage yn eich safleoedd chi helpu i fynd i'r afael â blaenoriaethau allweddol i awdurdodau lleol wrth weithredu Deddf Plant a Theuluoedd 2014 a datblygu addysg gynnar i blant dwy oed ag ADY. Mae'r NPA wedi gosod safonau ar gyfer cynnwys y gweithdy, ac yn cynghori tua hanner diwrnod ar gyfer cyflwyno, ond gall yr hyd amrywio yn ôl y gynulleidfa a'r pwrpas.

Bydd y sesiynau hyn yn para 2 awr a bydd yn anelu at gynyddu'r wybodaeth am Portage, sut mae'n gweithio a sut y gellir ei ddefnyddio mewn lleoliad cyn-ysgol i gefnogi proses ddysgu plentyn a helpu'r plentyn i ddatblygu.

end content