Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Llywodraethwyr Ysgolion Oes gennych ddiddordeb bod yn llywodraethwr?

Oes gennych ddiddordeb bod yn llywodraethwr?


Summary (optional)
start content

Disgwyliadau:

Fel rhan o’r tîm corff llywodraethu, disgwylir i lywodraethwr

1.  Gyfrannu at y trafodaethau strategol mewn cyfarfodydd corff llywodraethu sy’n pennu:

 • Gweledigaeth ac ethos yr ysgol;
 • Blaenoriaethau a thargedau strategol clir ac uchelgeisiol i’r ysgol;
 • Bod gan bob plentyn, gan gynnwys rhai gydag anghenion addysgol arbennig fynediad i gwricwlwm eang a chytbwys
 • Cyllideb yr ysgol, gan gynnwys gwariant y dyraniad premiwm disgybl;
 • Strwythur staffio’r ysgol a phrif bolisïau staffio;
 • Yr egwyddorion i’w defnyddio gan arweinwyr yr ysgol i osod polisïau eraill yr ysgol;

2.   Dal yr uwch arweinwyr i gyfrif drwy fonitro perfformiad yr ysgol; mae hyn yn cynnwys:

 • Cytuno ar ddeilliannau o hunanwerthuso’r ysgol a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio i lywio blaenoriaethau yng nghynllun datblygu ysgol;
 • Ystyried holl ddata ac adborth perthnasol a ddarparwyd ar gais gan arweinwyr ysgol a ffynonellau allanol ar bob agwedd o berfformiad yr ysgol;
 • Gofyn cwestiynau heriol i arweinwyr ysgol;
 • Sicrhau bod uwch arweinwyr wedi trefnu i’r archwiliadau gofynnol gael eu cynnal a derbyn canlyniadau’r archwiliadau hynny;
 • Sicrhau bod uwch arweinwyr wedi datblygu’r polisïau a gweithdrefnau gofynnol a bod yr ysgol yn gweithredu’n effeithiol yn unol â’r polisïau hynny;
 • Gweithredu fel llywodraethwr cyswllt ar fater penodol, gwneud ymholiadau perthnasol i’r staff perthnasol ac adrodd i’r corff llywodraethu ar gynnydd blaenoriaeth berthnasol  yr ysgol; a
 • Gwrando ac adrodd ar rhanddeiliaid yr ysgol: disgyblion, rhieni, staff a’r gymuned ehangach

3.   Sicrhau bod gan staff yr ysgol yr adnoddau a’r gefnogaeth maent eu hangen i wneud eu gwaith yn iawn a bod y ffordd mae’r adnoddau hynny’n cael eu defnyddio yn cael effaith. 

4.   Pan fydd angen, gwasanaethu ar banel llywodraethwyr er enghraifft:  I benodi pennaeth ac uwch arweinwyr eraill; gwerthuso’r pennaeth; cytuno ar argymhellion tâl neu wrando ar apeliadau.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

 • Ymrwymiad i wella addysg i bob disgybl
 • Gallu gweithio’n broffesiynol fel rhan o dîm a derbyn cydgyfrifoldeb am benderfyniadau
 • Yn barod i ddysgu
 • Ymrwymiad i weledigaeth ac ethos yr ysgol
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
 • Sgiliau TG sylfaenol (e.e.  e-bost)


Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Fel rhiant-lywodraethwr, disgwylir i chi fynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu llawn (pedwar y flwyddyn ar hyn o bryd) ac yn dibynnu ar pa bwyllgorau a gweithgorau y byddwch yn ymuno â nhw, efallai un neu ddau o gyfarfodydd eraill bob tymor.    Mae’r Corff Llywodraethu llawn a’r rhan fwyaf o gyfarfodydd Pwyllgorau yn cael eu cynnal fin nos.

Bydd disgwyl i chi allu dod i’r ysgol i gynnal ymweliadau monitro fel bo’r angen hefyd – unwaith neu ddwywaith bob tymor ar eich rôl o fewn y corff llywodraethu.  Mae hyn yn rhan bwysig o’n gwaith fel llywodraethwyr ac mae llywodraethwyr angen ymweld â’r ysgol yn ystod oriau’r ysgol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy