Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Darpariaeth Gweithwyr Allweddol Ionawr 2021

Darpariaeth Gweithwyr Allweddol Ionawr 2021


Summary (optional)
start content

Cwestiwn ac Ateb darpariaeth gweithwyr allweddol

Cyhoeddodd y Prif Weinidog ar 8fed Ionawr 2021 y bydd pob dysgwr yn dychwelyd i ddysgu o bell. Gall plant gweithwyr allweddol wneud cais i fynychu'r ddarpariaeth gweithwyr allweddol a gynigir yn eu hysgol.

Awgrymiadau da i rieni/gofalwyr sy'n helpu dysgwyr gyda dysgu ar-lein yn Hwb (PDF)

A yw ysgolion ar agor i unrhyw ddysgwyr eu mynychu ar hyn o bryd?

Mae ysgolion yn parhau ar agor i blant gweithwyr allweddol.  Bydd ysgolion unigol yn cynnig darpariaeth i weithwyr allweddol ac yn darparu dysgu wyneb yn wyneb i'r teuluoedd hynny sydd heb drefniadau gofal cartref eraill.

Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n weithiwr allweddol?

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y ddolen ganlynol: Adnabod plant gweithwyr hanfodol: canllawiau | LLYW.CYMRU

Nid yw cael eich cynnwys ar y rhestr uchod yn gwarantu y bydd plant yr holl weithwyr hyn yn gallu anfon eu plant i'r ysgol i gael y ddarpariaeth gweithwyr allweddol. Efallai y bydd llawer o rieni sy'n gweithio yn y sectorau hyn yn gallu sicrhau bod eu plentyn yn cael gofal gartref a byddai hyn yn cael ei annog lle bynnag y bo modd.

Yn ein cartref mae un rhiant/gofalwr yn cael ei ystyried yn weithiwr allweddol. A allaf ddefnyddio darpariaeth gweithiwr allweddol yr ysgol os yw un rhiant yn dal gartref?

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i un rhiant fod yn weithiwr allweddol er mwyn gwneud cais am y ddarpariaeth gweithiwr allweddol. Rydym yn annog, os oes opsiwn i ofalu am y plentyn/plant gartref yn ddiogel, dylid gwneud hynny. Byddai'r ddarpariaeth gweithwyr allweddol yn cael ei chynnig os nad oes trefniadau gofal cartref eraill ar gael.

Rwy’n cael fy adnabod fel gweithiwr allweddol ond nid wyf yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos. A allaf barhau i anfon fy mhlentyn i ddarpariaeth allweddol drwy’r wythnos?

Na, dylai pob plentyn y gellir gofalu amdano yn ddiogel gartref, aros gartref. Dylai'r ddarpariaeth gofal allweddol gael ei defnyddio pan na ellir gwneud unrhyw drefniadau gofal cartref eraill.

Rydw i wedi fy adnabod fel gweithiwr allweddol ond ar hyn o bryd yn gweithio gartref.  A gaf i anfon fy mhlentyn i’r ddarpariaeth gweithwyr allweddol a gynigir yn yr ysgol?

Nid yw anawsterau gyda chydbwyso dysgu gartref a gweithio gartref yn rheswm i gael mynediad at y ddarpariaeth oni bai bod y person sy'n gweithio gartref yn weithiwr beirniadol ac yn methu gofalu am y plentyn yn ddiogel.

Dylai pob plentyn y gellir derbyn gofal diogel gartref, aros gartref. Dim ond fel dewis olaf y dylid defnyddio'r ddarpariaeth gweithwyr allweddol. Efallai y bydd yn rhaid i'r ysgolion flaenoriaethu'r teuluoedd hynny sy'n methu â gofalu am eu plentyn/plant gartref oherwydd eu bod yn weithiwr allweddol i ymateb i COVID-19 neu sydd mewn sector allweddol fel iechyd a gofal cymdeithasol.

Os gwnaf gais i’m plentyn/plant fynychu’r ddarpariaeth gweithwyr allweddol, a allaf warantu y bydd fy mhlentyn yn cael ei dderbyn?

Er mwyn sicrhau darpariaeth ddiogel i blant gweithwyr allweddol, mae monitro parhaus o niferoedd dysgwyr ar waith. Os bydd nifer y dysgwyr yn cynyddu, yna efallai y bydd angen i'r ysgol ystyried amserlen hyblyg er mwyn cynnig y ddarpariaeth i bawb sydd ei wir angen ac nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall gartref. Os yw gwaith rhieni/gofalwyr yn allweddol i ymateb COVID-19 neu sydd mewn sector allweddol megis iechyd a gofal cymdeithasol ac na ellir cadw'r plentyn/plant yn ddiogel gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i ddarpariaeth addysg barhaus i'r dysgwyr hynny.

 

end content