Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwyno am Wrych Uchel


Summary (optional)
Gall gwrychoedd uchel gael effaith niweidiol ar eich tŷ neu ardd ac fel y cyfryw, cyflwynwyd pwerau i ddelio â nhw o dan Ran 8 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003.
start content

Mae'r ddeddfwriaeth mewn perthynas â gwrychoedd uchel yn wahanol i fathau eraill o niwsans gan fod yna ofyniad bod y rhai yr effeithir arnynt gan wrychoedd uchel yn ceisio datrys y mater gyda'u cymydog yn y lle cyntaf. Mae'n bwysig cadw cofnodion llawn o'ch ymdrechion i ddatrys y sefyllfa a'r ymatebion a gewch gan eich cymdogion.

Os nad ydych yn gallu datrys y mater, gallwch wneud cwyn i'r Cyngor, ond efallai y bydd tâl os na fydd y cysylltiad cyntaf â pherchennog y gwrych yn datrys y broblem. Ar hyn o bryd mae CBS Conwy yn codi £320 i wneud cwyn.

http://www.planningportal.gov.uk/permission/commonprojects/highhedges/

https://www.gov.uk/government/collections/high-hedges

end content