Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sefydliad Bridio Cŵn


Summary (optional)
Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gweithredu sefydliad bridio cŵn (h.y. busnes sy'n cynnwys bridio cŵn i'w gwerthu) o eiddo yn yr ardal hon, gael trwydded gan y Cyngor hwn.
start content

Mae person yn dod o dan y diffiniad hwn o sefydliad bridio cŵn os, yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis, bydd pum torllwyth neu fwy yn cael eu geni i eist:

 • sy'n cael eu cadw gan yr unigolyn hwnnw ar unrhyw eiddo yn ystod unrhyw gyfnod  12 mis
 • sy'n cael eu cadw gan unrhyw un sy'n perthyn i'r unigolyn hwnnw yn yr eiddo hynny
 • sy'n cael eu cadw gan unrhyw unigolyn arall o dan drefniant bridio gyda'r unigolyn hwnnw.

Mae cŵn sy'n cael eu cadw ar unrhyw eiddo mewn perthynas â Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 yn cael eu heithrio rhag yr amod trwyddedu arbennig hwn.

Sefydliadau Bridio Cŵn Trwyddedig yn Sir Conwy

EnwLleoliad
Hafod Fraith Cwm Penmachno
Plasau, Ty Nant Corwen

 

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho ffurflen Cais am drwydded i gadw sefydliad bridio cŵn

Dylech anfon y ffurflen gais yn ôl gyda'r ffi berthnasol.

Bydd y drwydded yn ddilys am flwyddyn, sy'n weithredol naill ai o'r dyddiad a nodir ar y ffurflen gais neu o'r diwrnod y rhoddir y drwydded, p'run bynnag yw'r diweddaraf.

Archwiliad

Os mai hwn yw eich cais cyntaf am drwydded, bydd eich eiddo yn cael ei archwilio gan filfeddyg a swyddog yr awdurdod lleol. Ar gyfer ceisiadau olynol, swyddog yr awdurdod lleol fydd yn cynnal yr archwiliad fel arfer.

Gofynion

 • Wrth ystyried a ddylid rhoi trwydded i sefydliad bridio cŵn ai peidio, rhaid i'r awdurdod hwn ystyried yr angen i sicrhau:
 • bod y cŵn mewn lle addas o ran maint, nifer y cŵn, adeiladwaith, tymheredd, goleuo, awyru, glendid a chyfleusterau ymarfer.
 • bod gan y cŵn ddigon o fwyd, diod a defnyddiau gwely ac y byddant yn cael digon o ymarfer corff a hefyd y bydd rhywun yn mynd i'w gweld yn rheolaidd.
 • bod camau addas yn cael eu cymryd i atal a rheoli lledaeniad heintiau ac afiechydon heintus rhag lledaenu ymysg y cŵn
 • bod camau priodol yn cael eu cymryd i ddiogelu'r cŵn os bydd tân neu argyfwng arall.
 • y cymerir pob cam priodol i ddiogelu lles y cŵn wrth eu cludo yn ôl ac ymlaen o'r sefydliad bridio.

Yn ogystal â'r uchod, rhaid i'r ymgeisydd gydymffurfio â'r gofynion gorfodol a ganlyn, sy'n ceisio diogelu iechyd a lles y ci/cŵn:

 • ni chaniateir i ast gael mwy na chwe thorllwyth yn ystod ei hoes
 • ni chaniateir i ast gael mwy nag un dorllwyth mewn cyfnod o ddeuddeg mis.
 • ni chaniateir bridio geist os ydynt yn llai na blwydd oed.
 • dylid sicrhau bod cofnodion cywir ar gael i archwilwyr yr awdurdod lleol/milfeddygon, gan gynnwys manylion fel:

        enw, dyddiad geni, cyfeiriad pob gast sy'n bridio

        brîd, disgrifiad, dyddiad bridio a manylion y safle

        cofnod o unrhyw dorllwyth

Canllawiau pellach

Mae canllawiau manwl am ddeddfwriaeth sefydliadau bridio a ysgrifennwyd gan Gymdeithas Filfeddygol Prydain ar gael, gweler y manylion isod:

Canllawiau ac Amodau Model i Awdurdodau Lleol a'u swyddogion awdurdodedig ac arolygwyr milfeddygol ar gyfer trwyddedu sefydliadau bridio cŵn.

Cyhoeddwyd gan McMillan Scott
6 Bourne Enterprise Centre
Wrotham Road
Borough Green
Kent
TN15 8DG

Rhif Ffôn: (01732) 8844023

Efallai bydd angen caniatâd cynllunio i weithredu sefydliad bridio cŵn. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r gwasanaethau rheoleiddio

Rhif ffÔn: 01492 575283

Amodau Trwydded a Chanllaw ar Gyfer Bridwyr Cŵn

Cais am drwydded i gadw sefydliad bridio cŵn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy