Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) Rheoli Cŵn 2020

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) Rheoli Cŵn 2020


Summary (optional)
Yn dilyn ystyriaeth gan Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle ar 12/10/20 a Chabinet y Cyngor ar 13/10/20. Mae GORCHYMYN GWARCHOD MANNAU CYHOEDDUS RHEOLI CŴN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 2020 a ddangosir isod wedi ei wneud ac yn dod i rym ar 21 Hydref 2020.
start content

GGMC Rheoli Cŵn (PDF, 29Kb)

Mapiau GGMC Rheoli Cŵn (PDF, 32.60Mb)


Ymgynhoriad Blaenorol

Er mwyn mynd i’r afael â materion rheoli cŵn a darparu amgylchedd mwy diogel a glanach i breswylwyr ac ymwelwyr â Sir Conwy, yn 2012 fe ymgymerodd y Cyngor ag ymgynghoriad cyhoeddus mawr, ar y posibilrwydd o gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn. Daeth y rhain i rym yn dilyn hynny yn unol â Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005, sy’n ymdrin â:

  • Baw Cŵn
  • Gwaharddiadau Cŵn
  • Cŵn ar Dennyn
  • Cŵn ar Dennyn trwy Gyfarwyddyd

Mae’r cyngor yn adolygu’r rheoliadau cŵn presennol, felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus.

Ar 20 Hydref 2017, fel gofyniad Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, daeth Gorchmynion Rheoli Cŵn y Cyngor yn un Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus.  Roedd y newid hwn yn digwydd yn awtomatig mewn cyfraith.

Mae’r Cyngor nawr yn adolygu'r rheolau cŵn hyn, ac felly wedi ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus fydd yn para am 3 blynedd, yna caiff ei adolygu. Dangosir manylion llawn yr ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng 22/01/18 a 23/02/18, isod, ynghyd â’r canlyniadau.

Roedd y cynigion yn anelu i greu cydbwysedd fel bod perchnogion cŵn yn gallu mwynhau a sicrhau lles eu cŵn, a chaniatáu eraill i fwynhau mannau cyhoeddus ar yr un pryd, heb ymyrraeth nac effaith gan gŵn a pherchnogaeth cŵn anghyfrifol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol, ystyriwyd y rheolyddion cŵn arfaethedig eto. Wedi hynny, ystyriodd Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle a’r Pwyllgor Craffu y GGMC drafft newydd ar 05/02/20 a Chabinet y Cyngor ar 11/02/20. Gwnaed newidiadau pellach i’r GGMC drafft newydd yn dilyn ceisiadau gan Aelodau.

Mae’r newidiadau a gynigiwyd i’r fersiwn a ymgynghorwyd arni’n wreiddiol yn destun yr ail ymgynghoriad hwn.

Mae’r dogfennau ar y wefan sydd wedi’u hamlygu mewn melyn yn darparu manylion ar y cynigion. Yn dilyn yr ail ymgynghoriad a chyfnod ystyried yr ymatebion, bydd unrhyw gamau’n cael eu hystyried  yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle a’r Cabinet..

Canlyniadau’r Ymgynghoriad

Rhwng 01/7/20 a 28/07/20 ymgynghorodd y Cyngor yn gyhoeddus dim ond ar y newidiadau, diwygiadau ac ychwanegiadau arfaethedig i’r Gorchymyn Drafft Newydd gwreiddiol yn unig oedd yn ei dro yn creu’r GGMC newydd arfaethedig.

Mae canlyniadau’r ymgynghoriad a’r sylwadau a dderbyniwyd wedi cael eu hystyried, ac maent fel a ganlyn:

Gwefannau allanol

Gweler hefyd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content