Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC) 2020

Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC) 2020


Summary (optional)
Er mwyn mynd i’r afael â materion rheoli cŵn a darparu amgylchedd mwy diogel a glanach i breswylwyr ac ymwelwyr â Sir Conwy, yn 2012 fe ymgymerodd y Cyngor ag ymgynghoriad cyhoeddus mawr, ar y posibilrwydd o gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn. Daeth y rhain i rym yn dilyn hynny yn unol â Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005, sy’n ymdrin â:
  • Baw Cŵn
  • Gwaharddiadau Cŵn
  • Cŵn ar Dennyn
  • Cŵn ar Dennyn trwy Gyfarwyddyd
Mae’r cyngor yn adolygu’r rheoliadau cŵn presennol, felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus. 
start content

Ar 20 Hydref 2017, fel gofyniad Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, daeth Gorchmynion Rheoli Cŵn y Cyngor yn un Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus.  Roedd y newid hwn yn digwydd yn awtomatig mewn cyfraith.

Mae’r Cyngor nawr yn adolygu'r rheolau cŵn hyn, ac felly wedi ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus fydd yn para am 3 blynedd, yna caiff ei adolygu. Dangosir manylion llawn yr ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng 22/01/18 a 23/02/18, isod, ynghyd â’r canlyniadau.

Roedd y cynigion yn anelu i greu cydbwysedd fel bod perchnogion cŵn yn gallu mwynhau a sicrhau lles eu cŵn, a chaniatáu eraill i fwynhau mannau cyhoeddus ar yr un pryd, heb ymyrraeth nac effaith gan gŵn a pherchnogaeth cŵn anghyfrifol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol, ystyriwyd y rheolyddion cŵn arfaethedig eto. Wedi hynny, ystyriodd Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle a’r Pwyllgor Craffu y GGMC drafft newydd ar 05/02/20 a Chabinet y Cyngor ar 11/02/20. Gwnaed newidiadau pellach i’r GGMC drafft newydd yn dilyn ceisiadau gan Aelodau. Mae’r newidiadau a gynigiwyd i’r fersiwn a ymgynghorwyd arni’n wreiddiol yn destun yr ail ymgynghoriad hwn.

Mae’r dogfennau ar y wefan sydd wedi’u hamlygu mewn melyn yn darparu manylion ar y cynigion. Yn dilyn yr ail ymgynghoriad a chyfnod ystyried yr ymatebion, bydd unrhyw gamau’n cael eu hystyried  yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle a’r Cabinet..

Gwefannau allanol

 

Gweler hefyd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy