Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn - Cwestiynau Cyffredin

Gorchmynion Rheoli Cŵn - Cwestiynau Cyffredin


Summary (optional)
Yma cewch atebion i rai o'r cwestiynau cyffredin yn ymwneud â Gorchmynion Rheoli Cŵn (GRhC)
start content
Deddfwriaeth yw Gorchymyn Rheoli Cŵn a wnaed gan yr awdurdod lleol o dan bwerau a roddwyd iddo o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.
Mae'r gorchymyn hwn yn ei gwneud hi'n drosedd i beidio â chasglu baw eich ci oddi ar holl dir cyhoeddus yn Sir Conwy.
Mae rhywun sy'n gyfrifol am gi yn euog o drosedd os nad yw'r person hwnnw ar unrhyw adeg yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir gan swyddog awdurdodedig o'r Awdurdod i roi ac i gadw eu ci ar dennyn (dim hirach na 2 fedr). Mae hyn yn berthnasol ar holl dir sydd yn agored i'r aer (mae hyn yn cynnwys tir sydd dan orchudd os oes o leiaf un ochr yn agored i'r aer) y mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad arno, am ddim neu drwy dalu.
Caiff cwn tywys cofrestredig a chwn cymorth wedi'u hyfforddi eu heithrio.
Bydd - y person sydd yng ngofal y ci ar yr adeg honno sydd yn gyfrifol.
Mae'r gorchymyn hwn er mwyn sicrhau bod cŵn sydd yn boendod neu'n ymddwyn yn ffyrnig tuag at bobl, tuag at gŵn neu at anifeiliaid eraill yn cael eu rheoli neu eu cadw ar dennyn gan eu perchennog.
Mae pob swyddog ag awdurdod yn cario cerdyn adnabod.
Na - mae hi'n drosedd peidio â'i lanhau'n syth. Nid yw'r rhesymau canlynol yn rhesymau digonol dros beidio â chydymffurfio â Gorchmynion Rheoli Cŵn: bod heb fag neu ddull addas arall o gael gwared ar y baw; peidio â bod yn ymwybodol o gi yn baeddu, er enghraifft os ydych chi'n edrych i'r cyfeiriad arall.
Mae hyn yn golygu eich bod yn gorfod cadw eich ci ar dennyn drwy'r amser, ar dir y mae'r gorchymyn hwn yn berthnasol iddo, fel palmentydd, llwybrau troed ac ymylon pob ffordd. Ac ardaloedd penodol eraill lle bydd arwyddion 'cŵn ar dennyn'.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy